Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

380. Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, stran 577.

Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/95 in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 15. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ustanovitelj zavoda Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: zavod) je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
Ustanoviteljske pravice izvršuje mestni svet.
2. člen
S soglasjem ustanovitelja lahko postanejo soustanovitelji zavoda tudi druge pravne in fizične osebe. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti vseh ustanoviteljev, predvsem način izvrševanja ustanoviteljskih pravic ter višina ustanoviteljskega deleža se uredi s pogodbo.
S pogodbo določeni ustanoviteljski deleži drugih ustanoviteljev, v razmerju do Mestne občine Ljubljana, znašajo lahko največ 49 %.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda se glasi: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.
Skrajšano ime zavoda se glasi: RRA LUR.
Sedež zavoda je: Ljubljana, Linhartova ulica št. 13.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno.
Dejavnost zavoda obsega:
– pospeševanje celovitega razvoja regije,
– pripravo ter izvajanje regionalnih in drugih razvojnih programov.
Dejavnost zavoda iz predhodnega odstavka tega člena sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti v dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti L – 57.130.
Za izvajanje dejavnosti iz drugega odstavka tega člena opravlja zavod naslednje naloge:
– priprava regionalnega, skupnih in razvojnih programov občin,
– koordiniranje dela lokalnih razvojnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega, skupnih in razvojnih programov občin,
– spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnega, skupnih in občinskih razvojnih programov,
– svetovanje in priprava projektov za kandidiranje na razpise za dodeljevanje finančnih sredstev,
– organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne strukturne politike,
– sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja in strategije regionalnega razvoja Slovenije ter državnega razvojnega programa,
– ustanovitev programskega odbora (v skladu z 9. členom navodila o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa Uradni list RS, št. 52/00),
– pospeševanje razvoja,
– druge naloge določene s predpisi, razvojnimi dokumenti in programom dela.
5. člen
Zavod je registriran za opravljanje še dodatnih dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.12 Izdajanje časopisov
DE/22.15 Drugo založništvo
K/70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/74 Druge poslovne dejavnosti
K/74.110 Pravno svetovanje
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.202 Prostorsko planiranje in urbanistično svetovanje
K/74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
K/74.831 Prevajanje
M/80 Podjetniško in drugo poslovno svetovanje
M/80.42 Drugo izobraževanje.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
1. svet,
2. direktor,
3. programsko-razvojni svet.
7. člen
Svet sestavljajo:
– pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj,
– en predstavnik delavcev, ki ga delavci zavoda izvolijo s tajnim glasovanjem,
– trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih imenuje ustanovitelj.
Pristojnosti, trajanje mandata sveta in druga vprašanja se določijo s statutom.
8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet, na podlagi javnega razpisa. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s statutom.
K imenovanju in razrešitvi direktorja daje soglasje ustanovitelj.
Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je direktor lahko ponovno imenovan.
9. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega dela zavoda ima zavod programsko razvojni svet, ki ima sedem članov, katere imenuje svet izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja strokovnega dela zavoda.
Sestava, mandat in strokovne naloge programsko razvojnega sveta se določijo s statutom.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
10. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj:
– poslovne prostore in opremo za nemoteno delo zavoda;
– finančna sredstva za plače in materialne stroške zaposlenih iz proračuna MOL – poglavje 16 Lokalna samouprava, postavka 1607 – ostale razvojne naloge.
Poslovni prostori in oprema ne štejejo kot ustanovitveni vložek ustanovitelja, temveč ostanejo v njeni izključni lasti.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
11. člen
Viri financiranja za delo zavoda so:
– sredstva ustanovitelja,
– sredstva za izvedbo projektov zainteresiranih naročnikov,
– in drugi viri v skladu za zakonom in drugimi predpisi.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže z opravljanjem dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka, lahko zavod uporablja izključno za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
Podrobnejše določbe o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov določa statut.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
14. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje predstavnike v svet zavoda,
– daje soglasje k statutu ter k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– izvaja druge pravice in dolžnosti določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
15. člen
Zavod za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljen uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju. Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in finančnega načrta zavoda.
X. VKLJUČEVANJE VLAGATELJEV
16. člen
V zavod se s svojimi vložki lahko vključujejo drugi vlagatelji. O vključitvi drugih vlagateljev odloča ustanovitelj. Z vlagateljem se podpiše pogodba o pravicah in obveznostih, ki jih pridobi s svojim vložkom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Svet zavoda se oblikuje po določilih tega odloka najkasneje v šestdesetih dneh od vpisa zavoda v sodni register.
Svet zavoda najkasneje v šestdesetih dneh po svojem oblikovanju, sprejme statut in ga predloži v soglasje ustanovitelju.
18. člen
Pravne in fizične osebe v primeru iz 2. člena tega odloka pridobijo status soustanovitelja zavoda, če njihovi pristojni organi sprejmejo ta odlok do 31. marca 2001. Če ga sprejmejo po 31. marcu 2001 ne pridobijo statusa soustanovitelja, temveč jim gredo pravice v skladu s 16. členom tega odloka.
19. člen
Vpis zavoda v sodni register mora vršilec dolžnosti direktorja priglasiti najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-4/00-8
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti