Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2001 z dne 12. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2001 z dne 12. 1. 2001

Kazalo

188. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Vitanje, stran 271.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter na podlagi 25., 125. in 130. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 18. redni seji dne 21. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije) in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
2. člen
Na območju Občine Vitanje si morajo vsi gostinski obrati in kmetije v podaljšanem obratovalnem času pridobiti soglasje občinske uprave, razen:
– gostinskih obratov, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr. kmetije z nastanitvijo),
– obratov za pripravo in dostavo jedi.
3. člen
Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata, če opravlja gostinsko dejavnost izven rednega obratovalnega časa.
4. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo naslednje značilnosti območja Občine Vitanje:
– turizem,
– potrebe gostov,
– varstvo pred hrupom,
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– interesi gostincev in kmetov.
5. člen
Gostinski obrati v stanovanjskih objektih ali v objektih v stanovanjskih naseljih lahko obratujejo le med 6. in 22. uro.
Če želijo obratovati po 22. uri, lahko obratujejo med tednom in v nedeljo od 22. ure do 23. ure, ob petkih in sobotah pa od 22. ure do 24. ure. Kolikor prihaja do neredov oziroma do pritožb, lahko pristojni občinski organ soglasje takoj prekliče za podaljšan delovni čas.
6. člen
Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih...) lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
7. člen
Izletniške kmetije lahko obratujejo v petek in soboto v podaljšanem obratovalnem času, in sicer po predhodni najavi gostov.
8. člen
V času večjih prireditev v Občini Vitanje lahko gostinski obrati obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev, na podlagi predhodnega mnenja občinske uprave.
9. člen
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
10. člen
Gostinec oziroma kmet mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala.
Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da je soglasje negativno, občinska uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.
11. člen
Soglasje občinske uprave se izda za eno leto. Po preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
12. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko občinska uprava izdaja soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, če se soglasje veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, varnostna služba, prometna varnost ipd.). Dokler ti pogoji niso izpolnjeni gostincu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije ne izda.
III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE V PODALJŠANEM ČASU
13. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede na že izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času, za soglasje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času, in sicer v petek in soboto po predhodni najavi gostov. Soglasje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, prireditve, obletnice, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev in drugo).
14. člen
Če je bilo soglasje izdano zaradi prireditev iz prejšnjega člena, je gostinec dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
15. člen
Soglasja so vezana na točno določena časovna obdobja in ne veljajo za ostale dni.
16. člen
Ne glede na preostale določbe, navedene v 13. členu tega pravilnika lahko gostinec oziroma kmet na podlagi 17. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 – v nadaljevanju: republiški pravilnik) brez soglasja pristojnega občinskega organa obratuje dlje kot traja redni obratovalni čas na dan pred prazniki določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le po odločitvi pristojnega občinskega organa.
IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
17. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se lahko med letom prekliče v naslednjih primerih:
– če so zaznamovane ponavljajoče se pritožbe občanov oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v času podaljšanja odpiralnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s strani policije oziroma s strani pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu,
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani občinske uprave,
– zaradi neupoštevanja 3. člena odloka o javnem redu in miru v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 50/96),
– drugi utemeljeni razlogi.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.
V. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Za ostale določbe glede obratovalnih časov, ki niso zajete v tem pravilniku, se uporabljajo določbe republiškega pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-18/00
Vitanje, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti