Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000

Kazalo

4512. Odlok o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec, stran 11310.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/96) ter 18. in 24. člena statuta občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in izračun komunalnega prispevka na območju Občine Žalec.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada Občini Žalec. Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, upoštevajoč površino stavbnega zemljišča, možne priključke na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti.
3. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava na območju Občine Žalec:
a) zgraditi nov objekt;
b) prizidati ali nadzidati obstoječi objekt ali spremeniti namembnost objekta in je zato potrebno povečati priključke na javno infrastrukturo;
c) lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja, oziroma je to zemljišče komunalno opremljeno, lastnik zgrajenega objekta pa še nima priključkov na javno infrastrukturo;
d) graditi nadomestni objekt, je dolžan plačati komunalni prispevek enako kot da gradi nov objekt. Ob predložitvi dokaza, da je star objekt v celoti porušil, se mu vrne sorazmerni del komunalnega prispevka, ki odpade na star objekt. Če je neto etažna površina novega objekta manjša od neto površine starega, se razlika investitorju ne vrača.
Razlika med staro in novo koristno površino objekta mora biti razvidna iz tehnične dokumentacije.
4. člen
Investitor iz točke a, b, c in d 3. člena tega odloka plačuje komunalni prispevek:
a) na osnovi sprejetega programa opremljanja za območje, za katero je program opremljanja narejen v skladu z navodilom za izračun komunalnega prispevka in navodilom o vsebini programa opremljanja stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 4/1999);
b) za ostala območja kot povprečje stroškov opremljanja z javno infrastrukturo z upoštevanjem povprečnih stroškov komunalnega opremljanja, potrjenim s sklepom o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec, katerega vsako leto objavlja Občina Žalec v Uradnem listu RS za tekoče leto.
5. člen
Komunalni prispevek je določen na podlagi naslednjih kriterijev:
a) na osnovi sprejetega programa opremljanja za območje opremljanja, za katero je program opremljanja narejen v skladu z navodilom (Uradni list RS, št. 4/99);
b) na ostalih območjih pa na osnovi naslednjih kriterijev in meril:
Lokacija predvidenega objekta
I. Območje: Mesto Žalec in naselja Šempeter, Gotovlje s Podvinom, Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Petrovče z Dobrišo vasjo, Levec
II. Območje: Naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušovlje, Sp. in Zg. Roje, Ruše, Kasaze, Drešinja vas, Mala in Velika Pirešica, Pernovo, Arja vas
III. Območje: Ostala naselja, ki niso v I. in II. območju, oziroma razpršena stavbna zemljišča, obstoječa in predvidena za gradnjo.
Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta (KL)
I. OBMOČJE KL = 1
II. OBMOČJE KL = 0,75
III. OBMOČJE KL = 0,60.
Korekcijski faktor za počitniško hišico znaša ne glede na območje KL = 1.
Korekcijski faktor glede na namembnost objekta (KN)
KN = 1,00 za stanovanjske objekte in gospodarske kleti z bivalnim prostorom,
KN = 1,50 za počitniške hišice,
KN = 1,20 za poslovne objekte (trgovina, gostinske objekte, urade, pisarne),
KN = 0,85 za stanovanjsko blokovno gradnjo,
KN = 0,80 za proizvodne objekte (industrija in proizvodna obrt in druge storitvene dejavnosti) in objekti družbenih dejavnosti,
KN = 0,75 za objekte deficitarnih storitvenih dejavnosti,
KN = 0,50 za garaže, kolikor se gradijo kot samostojni objekt in parkirišča,
KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte (hleve, hladilnice idr.).
Izhodiščna cena iz 5. člena postavke b) se za prizidke in dozidave obstoječega stanovanjskega objekta korigira s faktorjem K = 0,30.
Korekcijski faktor glede na izkoriščenost stavbnega zemljišča (KI)
Razmerje med koristno (neto) površino objekta (KPO) in površino stavbne parcele (PSP) predstavlja izkoriščenost stavbnega zemljišča. Količnik 0,25 predstavlja idealno razmerje pozidane stavbne parcele.
KI = KPO : PSP
Izhodiščna cena za izračun komunalnega prispevka iz točke b) 5. člena odloka je izračunana za 150 m2 neto površine objekta na stavbni parceli površine 600 m2, za III. kategorijo opremljenosti stavbnih parcel in gostoti 100–200 prebivalcev/ha (za idealno razmerje izkoriščenosti stavbne parcele, količnik 0,25) in I. območje pozidave.
Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 parcele za posamezno komunalno opremo (PXS) z upoštevanjem korekcijskega faktorja izkoriščenosti stavbnega zemljišča KI = 0,25 znašajo na dan 31. 12. 1999. Povprečni stroški se med letom revalorizirajo z indeksom za obračun razlik v ceni gradbenih storitev za ostalo nizko gradnjo, ki ga mesečno izdaja GZS – Združenje za gradbeništvo IGM Slovenije.
----------------------------------------------------------------------------
                        %    SIT/m2 parcele (PXS)
----------------------------------------------------------------------------
A) Individualna komunalna ureditev
– vodovodno omrežje s hidrantnim omrežjem   23          1.715,85
– kanalizacijsko omrežje            37          2.760,27
– elektro omrežje               27          2.014,25
– telefonsko omrežje              13           969,83
B) Kolektivna komunalna ureditev
– ceste širine 5 m, zarobničena v asfaltni
 izvedbi                   66          4.923,73
– parkirni prostori              17          1.268,23
– javna razsvetljava              7           522,21
– odvodnjavanje                10           746,02
----------------------------------------------------------------------------
Komunalni prispevek se izračuna kot vsota prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme. Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednjem obrazcu: KPX = PXS x KL x KN x PSP x KI
7. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati povprečne stroške tiste javne infrastrukture, za katero so zagotovljeni priključki zavezančeve parcele.
8. člen
Namenska plačila investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju predvidene gradnje na podlagi enkratnega prispevka, ki ga je plačal za predvideno bodočo gradnjo, se valorizirajo s povprečnim indeksom podražitve za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje gradbeništva in industrije gradbenega materiala Slovenije, glede na čas od prvotnega plačila do sedanje odmere. Razliko komunalnega prispevka je investitor dolžan plačati.
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila za sofinanciranje izgradnje javne infrastrukture s predložitvijo originalne dokumentacije o plačilih. V primeru nejasnosti, da se plačilo dejansko nanaša na predvideno bodočo gradnjo, se pridobi pisno mnenje investitorja ali upravljalca gradnje posamezne komunalne infrastrukture ali krajevne skupnosti.
9. člen
V komunalnem prispevku niso zajeti stroški izvedbe priključkov na javno infrastrukturo, stroški soglasij in prispevki za priključitev na javno infrastrukturo.
10. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo javne infrastrukture ter za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj, objektov za izboljšanje ekološkega stanja, športne in rekreacijske površine, igrišča ter prostore za gledalce v obsegu zgrajenih površin v Občini Žalec.
11. člen
Komunalni prispevek po določbah tega odloka odmeri investitorju na njegovo zahtevo Občinska uprava občine Žalec.
12. člen
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek na žiro račun Občine Žalec pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen
Investitorji, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo na območju Občine Žalec oziroma jo povečujejo, lahko plačilo komunalnega prispevka na osnovi vloge začasno odložijo za dobo največ enega leta od dneva sklenitve dogovora – pogodbe o odlogu plačila, pod pogojem, da višina komunalnega prispevka presega 300.000 SIT.
Za odlog plačila skleneta investitor in občina posebno pogodbo, v kateri določita čas in pogoje odloga ter zavarovanje plačila. Kolikor komunalni prispevek ne preseže 1 milijon tolarjev, se po preteku odložnega roka poravna v enkratnem znesku, odmerjeni komunalni prispevek nad 1 milijon SIT pa se lahko poravna v največ štirih kvartalnih obrokih.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42001/0001/2000
Žačec, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.