Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000

Kazalo

4459. Uredba o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve v železniškem prometu, stran 11250.

Na podlagi 4. člena zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve v železniškem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba ureja način uporabe kriterijev, pomen posameznega kriterija za presojo upravičenosti do državnih nadomestil ter postopek dodeljevanja državnih nadomestil prevoznikom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki opravljajo železniški prevoz potnikov v mednarodnem prometu, železniški prevoz blaga in/ali kombinirani prevoz.
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– državna nadomestila so izdatki ali zmanjšani prejemki države, ki pomenijo korist za prevoznika – prejemnika državne pomoči in so namenjeni financiranju ali sofinanciranju njihovih programov raziskav in stroškov naložb ter prevozov,
– prevoznik je javno podjetje, ki ga na podlagi zakona ustanovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), ali druga pravna oseba, katere pretežna dejavnost je opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in ki zagotavlja vleko vlakov,
– prevozne storitve v železniškem prometu so prevoz potnikov in/ali blaga v notranjem in mednarodnem prometu,
– druga vrsta prevoza je prevoz potnikov in/ali blaga v prometnih sistemih, ki niso železniški,
– tarifa je akt prevoznika, ki vsebuje pogoje in cene prevoza potnikov in blaga,
– stroški prevoza so dejanski stroški, ki nastanejo prevozniku pri izvajanju prevozne storitve,
– prihodki prevoza so finančna sredstva, ki jih prevoznik realizira s prodajo prevoznih storitev,
– javni interes na področju izvajanja prevoznih storitev v železniškem prometu izkazuje država z zagotavljanjem javnih prevozov potnikov ali blaga, ki so pod enakimi pogoji dostopni vsakomur,
– obveznost izvajanja prevoznih storitev je obveznost, da mora prevoznik prevažati potnike ali blago po določenih cenah ali pod določenimi pogoji.
3. člen
(javni interes)
Pristojni državni organ lahko prevozniku naloži, da mora pod določenimi pogoji zaradi javnega interesa opravljati določene železniške prevozne storitve, čeprav jih ob upoštevanju lastnih poslovnih interesov ne bi.
Javni interes iz prvega odstavka tega člena je izkazan:
– z zagotavljanjem mobilnosti prebivalcev in prevoza blaga,
– s preusmeritvijo prometa s ceste na železnico ob upoštevanju okoljevarstvenega vpliva,
– z izvajanjem mednarodno sprejetih obveznosti v železniškem potniškem prometu,
– z vključevanjem Slovenije v mednarodne blagovne prometne tokove.
4. člen
(državna nadomestila)
Država lahko nadomešča del stroškov prevoznikom iz 1. člena te uredbe za:
1. prevoze,
2. raziskave,
3. naložbe,
kadar so zagotovljena sredstva za te namene v letnem proračunu resornega ministrstva, pri čemer se nadomestilo lahko dodeljuje dokler kvota sredstev za te namene v tekočem letu ni porabljena.
II. KRITERIJI
5. člen
(kriteriji za presojo upravičenosti do nadomestil)
Kriteriji, na osnovi katerih pristojni organ presodi upravičenost do nadomestila dela stroškov prevoznikom iz 1. člena te uredbe, so naslednji:
1. javni interes,
2. možnost dostopa do drugih oblik prevoza, če gre za prevoz potnikov ali blaga,
3. razlika med prihodkom na osnovi tarife in stroški prevoznika,
4. razlika med prihodki, ki jih prevoznik lahko doseže na trgu in dejanskimi stroški prevoza,
5. usmerjenost raziskovalnega dela v dolgoročno zasnovo razvoja slovenskega železniškega prometa, s poudarkom na uresničevanju nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture,
6. vpliv naložbe na varnost železniškega prometa in na kvalitativne ter kvantitativne možnosti, ki jih le-ta zagotavlja uporabnikom.
6. člen
(način uporabe in pomen kriterijev za presojo upravičenosti)
Za presojo upravičenosti do nadomestila dela stroškov prevozov se uporabljajo kriteriji od 1. do 4. točke, za presojo upravičenosti do nadomestila dela stroškov za raziskave kriterija iz prve in pete točke, za presojo upravičenosti do nadomestila dela stroškov za naložbe pa kriterija iz 1. in 6. točke prejšnjega člena te uredbe.
Pomen posameznega kriterija za presojo upravičenosti do nadomestila je določen z vrstnim redom kriterijev iz prejšnjega člena te uredbe.
III. NADOMESTILO DELA STROŠKOV PREVOZOV
7. člen
(presoja upravičenosti)
Pri presoji upravičenosti do nadomestila dela stroškov prevozov se upošteva predvsem:
– da za opravljanje prevoznih storitev obstaja javni interes,
– negativne posledice, ki bi z ukinitvijo tega prevoza nastale.
8. člen
(dokazila)
Dokazila, ki jih mora prevoznik priložiti vlogi za nadomestilo dela stroškov prevozov so:
– izpisek iz registra,
– letno poročilo za preteklo leto, sprejeto skladno s predpisi,
– letno računovodsko dokazilo za preteklo leto in/ali polletno računovodsko dokazilo za tekoče leto o razliki med donosi in odhodki pri opravljanju prevoznih storitev, za katere prosi za nadomestilo,
– prikaz metodologije zajemanja stroškov aktivnosti, ki so nujno potrebne za opravljanje teh prevoznih storitev,
– ustrezen instrument zavarovanja vračila sredstev v primeru nenamenske rabe sredstev,
– analiza, iz katere je razvidna možnost dostopa do drugih oblik prevoza,
– potrdilo DURS, da ima plačane vse davke in prispevke.
9. člen
(višina nadomestila)
Nadomestilo dela stroškov prevozov krije negativno razliko med prihodki, ki jih prevoznik lahko doseže na trgu in dejanskimi stroški prevoza do višine, s katero se prevozniku zagotavlja enakopraven ekonomski položaj s prevozniki blaga in storitev v drugih vrstah prometa. Pri tem so dejanski stroški prevoza tisti stroški, ki nastanejo pri prevozniku neposredno zaradi opravljanja prevoznih storitev.
IV. NADOMESTILO DELA STROŠKOV ZA RAZISKAVE
10. člen
(presoja upravičenosti)
Pri presoji upravičenosti do nadomestila dela stroškov za raziskave se upošteva predvsem:
– da je raziskava namenjena proučevanju in uvajanju učinkovitejših železniških prometnih sistemov in tehnologij, s poudarkom na uresničevanju nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture,
– da je raziskava namenjena povečanju konkurenčnosti kombiniranega prevoza oziroma spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v kombiniranem prevozu.
11. člen
(dokazila)
Dokazila, ki jih mora prevoznik priložiti vlogi za nadomestilo stroškov za raziskave so:
– izpisek iz registra,
– letno poročilo za preteklo leto, sprejeto skladno s predpisi,
– opredelitev raziskave in njenih ciljev,
– predračun stroškov raziskave,
– ustrezen instrument zavarovanja vračila sredstev v primeru nenamenske rabe sredstev,
– potrdilo DURS, da ima plačane vse davke in prispevke.
12. člen
(višina nadomestila)
Višina nadomestila se določi skladno z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za te namene in skladno s predpisi.
V. NADOMESTILO DELA STROŠKOV ZA NALOŽBE
13. člen
(presoja upravičenosti)
Pri presoji upravičenosti do nadomestila stroškov za naložbe se upošteva:
– da gre za naložbe v razvoj smotrnejših železniških prometnih sistemov in tehnologij,
– da gre za inovacijske projekte, ki spodbujajo preusmeritev prometa s cest na železnico,
– vpliv naložbe na varnost prometa,
– da gre za inovacijske projekte, ki prispevajo k povečanju uporabe kombiniranega prevoza,
– vpliv naložbe na kvalitativne in kvantitativne možnosti, ki jih le-ta zagotavlja uporabnikom.
14. člen
(dokazila)
Dokazila, ki jih mora prevoznik priložiti vlogi za nadomestilo stroškov za naložbe so:
– izpisek iz registra,
– letno poročilo za preteklo leto, sprejeto skladno s predpisi,
– izdelana študija upravičenosti,
– ustrezen instrument zavarovanja vračila sredstev v primeru nenamenske rabe sredstev,
– potrdilo DURS, da ima plačane vse davke in prispevke.
15. člen
(višina nadomestila)
Višina nadomestila se določi skladno z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za te namene in skladno s predpisi.
VI. POSTOPEK
16. člen
(način dodeljevanja nadomestila)
Postopek dodeljevanja nadomestila mora biti opravljen skladno s predpisi, ki urejajo proračunsko poslovanje, javna naročila in dodeljevanje državnih pomoči.
17. člen
(komisija)
O zahtevi prevoznika za nadomestilo dela stroškov odloča komisija, ki jo na predlog direktorja Direkcije za železniški promet, s sklepom imenuje minister, pristojen za promet in zveze.
Pristojnosti komisije so:
– predhodno ovrednotenje kriterijev, na osnovi katerih se presoja upravičenost in določa višina nadomestila,
– presoja upravičenosti do nadomestila,
– določitev višine nadomestila.
Do nadomestila dela stroškov iz 3. člena te uredbe je prevoznik upravičen, če je pri seštevku vrednotenja posameznih kriterijev dosegel vsaj 50% možnih točk.
Kolikor komisija ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za nadomestitev dela stroškov prevozniku, Direkcija za železniški promet z upravičencem sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
18. člen
(rok za odločanje komisije)
Komisija iz prejšnjega člena odloči o nadomestilu dela stroškov v roku 30 dni od vložitve vloge prevoznika.
VII. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA NADOMESTILA
19. člen
(vodenje ločene računovodske evidence)
Prejemnik nadomestila, ki prejme nadomestilo skladno z določbami te uredbe, je dolžan v času prejemanja nadomestila voditi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun za dejavnost, za katero prejema nadomestilo, ter preglednost uporabe sredstev iz naslova prejetega nadomestila.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(začasno zadržanje uporabe določil uredbe)
Do polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski skupnosti se ne uporabljajo določila III. poglavja uredbe (Nadomestilo dela stroškov prevozov) v delu, ki se nanaša na kombinirani prevoz.
21. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426.00/2000-1
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik