Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4284. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 10861.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
1. člen
V kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98 in 76/98) se 89.b člen spremeni tako, da glasi:
g) Dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela
89.b člen
Zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu pripada dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela. Višina dodatka, izraženega v količniku, je odvisna od plačilnega razreda delavca in se z veljavnostjo od 1. 12. 2000 dalje določi v okviru naslednjih količnikov:
1. zaposlenim na delovnih mestih iz področja fizioterapevtske dejavnosti pripada dodatek v višini od 0,76 do 1,10 količnika,
2. zaposlenim na delovnih mestih iz področja diagnostičnih in drugih laboratorijev, zobotehniške dejavnosti, radiološke dejavnosti ter dentistov pripada dodatek v višini od 0,44 do 1,52 količnika,
3. zaposlenim na delovnih mestih iz področja farmacevtske dejavnosti pripada dodatek v višini od 0,47 do 1,82 količnika,
4. zaposlenim na delovnih mestih iz področja administrativne dejavnosti pripada dodatek v višini od 0,34 do 0,55 količnika,
5. zaposlenim na delovnih mestih iz področja vzdrževanja in čiščenja objektov pripada dodatek v višini od 0,30 do 0,53 količnika,
6. zaposlenim na delovnih mestih iz področja dela strokovnih služb zavodov pripada dodatek v višini od 0,45 do 2,03 količnika,
7. zaposlenim na delovnih mestih iz področja sanitarne dejavnosti in tehničnih strok pripada dodatek v višini od 0,49 do 1,36 količnika,
8. zaposlenim na delovnih mestih iz področja izvajanja strokovne pomoči v socialni stiski in psihološke dejavnosti pripada dodatek v višini od 0,64 do 1,76 količnika,
9. zaposlenim na delovnih mestih iz področja delovne in skupinske terapije ter usposabljanja pripada dodatek v višini od 0,47 do 1,34 količnika,
10. zaposlenim na delovnih mestih iz področja zagotavljanja prehrane, upravljanja z materialom in vzdrževanja perila pripada dodatek v višini od 0,34 do 0,63 količnika.
11. zaposlenim na delovnih mestih iz področja voznikov reševalnih in drugih vozil pripada dodatek v višini od 0,43 do 0,73 količnika,
12. zaposlenim na delovnih mestih iz področja varstva varovancev in bolniške strežbe pripada dodatek v višini od 0,42 do 0,80 količnika,
13. zaposlenim na delovnih mestih iz področja zdravstvene nege pripada dodatek v višini od 0,44 do 1,20 količnika (dodatek za zdravstveno nego),
Višina dodatka glede na plačilni razred (osnovno plačo) zaposlenega v okviru določb tega člena za posamezna področja dela je določena v prilogi tega aneksa.
2. člen
Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2000 dalje.
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.
Podpisniki:
Ministrstvo za zdravstvo
minister
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
minister
dr. Miha Brejc l. r.
ZSSS Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.
Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 30. 10. 2000 pod zap. št. 39/5 in št. spisa 121-03-020/94-049.