Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2000 z dne 6. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2000 z dne 6. 11. 2000

Kazalo

4256. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina, stran 10787.

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 47/96), 2. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na 21. redni seji dne 11. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Tišina.
2. člen
Na območju Občine Tišina so naslednja pokopališča:
1. pokopališče   MurskiČrnci      za naselje Murski Črnci
2. pokopališče   Gradišče        za naselje Gradišče
3. pokopališče   Tišina         za naselje Tišina
4. pokopališče   Petanjci        za naselje Petanjci
5. pokopališče   Vanča vas I.      za naselja Tropovci, Rankovci in Vanča vas
6. pokopališče   Vanča vas II.     za naselji Rankovci, Vanča vas (evangeličansko)
7. pokopališče   Borejci        za naselje Borejci
8. pokopališče   Murski Petrovci    za naselje Murski Petrovci
9. pokopališče   Sodišinci       za naselje Sodišinci
10. pokopališče   Gederovci       za naselje Gederovci
11. pokopališče   Krajna         za naselje Krajna
3. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih. Na določenem pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli na območju, za katerega je pokopališče namenjeno,
– vsi umrli v kakšnem drugem kraju, če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma, če tako želijo svojci umrlega.
4. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena.
5. člen
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališču in zajema predvsem naslednje:
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba (po dogovoru z naročnikom),
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
6. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališča in zajema predvsem naslednje:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– opravljanje drugih nalog po dogovoru z naročnikom pogreba.
7. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravlja javno podjetje ali izbrani koncesionar, ki je registriran za to dejavnost po želji naročnika pogreba.
8. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč je dejavnost, ki se opravlja v okviru režijskega obrata in zajema naslednja dela:
– razdelitev na posamezne vrste grobov,
– vodenje katastra pokopališč, najemnikov grobov, pokopanih oseb,
– odvoz odpadkov,
– vzdrževanje zelenih površin, ograj, poti,
– vzdrževalna dela na objektih mrliških vežic ter drugih objektih in napravah na pokopališču,
– ostalo potrebno delo na pokopališčih.
II. NAČIN IN ČAS POKOPA
9. člen
Umrli se do pokopa čuva v mrliški vežici. Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga izvajalec javne službe.
Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliško-pregledni službi.
10. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba.
11. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa določijo svojci umrlega po dogovoru z izvajalcem in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
12. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna skupnost, društvo ali združenje, se umrlega pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko položijo umrlega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
13. člen
Umrlega se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen pokop, vrstni grob ali grobišče.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih, na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega organa za notranje zadeve.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pogreb, žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem delu pokopališča oziroma zunaj pokopališča na podlagi ustreznega dovoljenja.
14. člen
Pokopi so lahko vsak dan.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljavec pokopališča.
15. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pogreb.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima pravico do povračila stroškov iz zapuščine umrlega.
III. POGREBNE SVEČANOSTI
16. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni značaj.
Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev, se lahko pokop opravi v ožjem družinskem krogu.
17. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo pokop. Začne se z dvigom ali prenosom pokojnika z mrliškega odra.
Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter položitev krste v jamo opravijo pogrebniki za katere poskrbi izvajalec. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke.
18. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice ali z določenega mesta pred vhodom na pokopališče.
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogreba je na čelu sprevoda državna zastava nato pa prapori. V primeru cerkvenega, pa je državna zastava, križ in nato prapori,
– za prapori so nosilci odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, duhovnik, krsta ali žara, svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
19. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci...), se lahko z njimi vključi v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost, za kar je odgovoren vodja enote.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
20. člen
Pokopališče mora biti ograjeno ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
Vsa pokopališča morajo imeti mrliško vežo.
Vsako pokopališče mora imeti shrambo za orodje, urejen prostor za zbiranje in odvoz odpadkov, oskrbo z vodo in elektriko, dostop z motornimi vozili in parkirišče.
Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmičevja mora biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča in s soglasjem upravljavca.
21. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in grobove.
Z načrtom razdelitve se določi prostor za klasične grobove (enojne, dvojne, trojne, otroški), žarne grobove, prostor za anonimne pokope ter za razstrositev pepela.
22. člen
Upravljavec pokopališča mora za vsako pokopališče:
– izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na vrste in grobove in o tem voditi ustrezno evidenco,
– izdati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu z datumom pokopa.
23. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj1,8 m.
Širina enojnega groba je do 1,20 m, dvojnega groba od 1,20 do 2,40 m in trojnega groba nad 2,40 m. Dolžina klasičnih grobov je 2,20 m. Mere otroških grobov do 10 let starosti znašajo polovico enojnih grobov.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke od 0,6 m do 1 m. Razmak med posameznimi grobovi 0,40 m.
Globina žarnega groba je najmanj 0,70 m, širina 1m, dolžina 1,20 m. V en žarni grob je lahko shranjenih več žar.
24. člen
Prekop pokojnika oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le pod pogoji, ki jih določa zakon.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE
25. člen
Prostore za nove grobove določa upravljavec pokopališča, pri tem pa mora upoštevati, če je le mogoče, želje sorodnikov pokojnika.
Naročnik pogreba je tudi skrbnik groba, če ni med svojci drugače dogovorjeno.
Ob oddaji novega groba se v evidenco grobov vnesejo naslednji podatki:
– skrbnik groba,
– vrsta groba,
– mesto groba (polje, vrsta, zaporedna številka groba),
– način plačevanja letnega prispevka za vzdrževanje.
Podatki za novi grob se evidentirajo na podlagi izjave skrbnika.
26. člen
Skrbnik je dolžan skrbeti za grob najmanj 10 let, kolikor traja mirovalna doba.
Kolikor skrbnik groba ne vzdržuje (daje videz zapuščenosti), ni plačal prispevka za vzdrževanje več kot tri leta ali je skrbnik neznan oziroma, če le-ta ni sporočil spremembe bivališča ali imena, lahko upravljavec pokopališča po preteku mirovalne dobe, robnike, spomenik in drugo opremo groba odstrani, ga prekoplje in odda drugemu.
Upravljavec mora robnike, spomenik in drugo opremo za grob hraniti na določenem prostoru 6 mesecev.
27. člen
Skrbnik groba je dolžan plačati prispevek za vzdrževanje in urejanje pokopališč. Višino prispevka določa občinski svet na predlog upravljavca in občinske uprave.
Prispevek se plačuje letno.
Zbrana sredstva so namenska in se lahko uporabljajo le za urejevanje in vzdrževanje pokopališč.
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
28. člen
Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
– poškodovanje grobov, cvetja, nasadov, mrliške vežice in naprav na območju pokopališča,
– postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez soglasja upravljavca pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesi ali drugim prevoznim sredstvom,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, iz mrliške vežice in drugih objektov na pokopališču.
29. člen
Občina oziroma upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in obveznosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča z vsemi objekti in napravami,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču,
– izdela in vodi evidenco o grobovih in izdela načrt pokopališča,
– skrbi za odvoz smeti in odpadkov,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč in obeležij žrtev vojne, ki so na pokopališču,
– določa mesto skupaj naročnikom pokopa in daje soglasja k postavljanju in odstranjevanju spomenikov,
– določa in pobira prispevek za vzdrževanje in urejanje pokopališča.
30. člen
Skrbniki grobov so dolžni:
– redno vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasjem upravljavca,
– odlagati smeti, vence in cvetje na določenih mestih,
– redno plačevati prispevek za vzdrževanje in urejanje pokopališč.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
31. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje izvajalec pokopališke dejavnosti oziroma koncesionar, če ravna v nasprotju z 25. in 29. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba izvajalca oziroma koncesionarja, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši določila 28. in 30. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni redar oziroma zato pooblaščena oseba s strani občinske uprave in pristojne inšpekcijske službe.
33. člen
Sestavni del tega odloka je tudi tarifni del, ki ga vsako leto sprejme občinski svet.
34. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o pokopališkem redu Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 12/87).
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/00
Tišina, dne 20. oktobra 2000.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.