Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3464. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica, stran 9161.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
1. člen
Ta odlok opredeljuje dejavnost, območje, pogoje, pričetek in čas trajanja koncesije ter druge elemente, ki so pomembni za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij (v nadaljevanju: distribucije plina) na območju Občine Žirovnica v skladu z odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica.
Občina Žirovnica (v nadaljevanju: koncedent) bo podelila koncesijo za celotno območje občine in sicer za obdobje 30 let.
2. člen
Koncesijo lahko pridobi domača ali tuja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: koncesionar), ki mora imeti primerne izkušnje na področju upravljanja z distribucijskim omrežjem za oskrbo prebivalstva, industrije in drugih uporabnikov z omrežnim plinom.
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in na svoj račun.
Izvaja jo sam ali preko podizvajalcev, h katerim daje soglasje koncedent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.
3. člen
Koncesionar ima izključno pravico:
– zgraditi in širiti distribucijsko omrežje v skladu s prostorsko izvedbenimi akti,
– upravljati z zgrajenim omrežjem,
– sklepati pogodbe o dobavi plina iz zgrajenega distribucijskega omrežja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima izvajalec javne službe transporta zemeljskega plina pravico sklepati pogodbe o dobavi omrežnega plina neposredno z uporabniki v skladu s 4. členom uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 77/96).
4. člen
Za odločanje o priključitvi na omrežje, o dobavi in o prekinitvi dobave plina in za druga pravna razmerja med koncesionarjem in uporabniki veljajo določbe tega odloka in odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica.
Javna pooblastila, ki jih ima koncesionar v zvezi z izvajanjem javne službe, določa odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica.
5. člen
Koncesionar zgradi distribucijsko omrežje.
Koncedent lahko iz lastnih virov sredstev financira ali sofinancira izgradnjo dela omrežja. V tem primeru se na zgrajenem omrežju vzpostavi solastnina po deležih, sorazmernih investicijskemu vložku koncedenta in koncesionarja. Koncedent lahko svoj delež kadarkoli tudi proda koncesionarju.
Razmerja med koncedentom in koncesionarjem, ki se nanašajo na takšno omrežje, se uredijo s pogodbo.
Koncesionar stvari, ki sestavljajo infrastrukturne objekte in naprave, ki sestavljajo distribucijsko omrežje, ne sme odsvojiti; pogodba, sklenjena v nasprotju s to določbo, je nična.
6. člen
Koncesionar ima pravico brezplačne uporabe javnih površin, ki so v trenutku uveljavitve tega odloka v lasti koncedenta, za izgradnjo in vzdrževanje distribucijskega omrežja.
Koncesionar mora po končanih delih uporabljene javne površine vzpostaviti v prvotno stanje na lastne stroške.
7. člen
Koncesionar plačuje koncedentu nadomestilo za koncesijo. Nadomestilo se obračuna od dejanske prodaje plina, višina se določi z javnim razpisom za podelitev koncesije oziroma koncesijsko pogodbo. Nadomestilo se plačuje dvakrat letno.
8. člen
Koncesionar mora po podpisu koncesijske pogodbe zgraditi distribucijsko omrežje na celotnem ozemlju občine najkasneje v petih letih, s tem da v roku treh let zagotovi možnost priključka na omrežni plin na območju 50% občine.
Območja izgradnje se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
9. člen
Koncesionar mora:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano dobavo omrežnega plina enake kvalitete, kot ga prevzame od dobavitelja in skrbeti za vzdrževanje in ohranjanje distribucijskega omrežja,
– zagotavljati prebivalcem Občine Žirovnica strokovno svetovanje v zvezi s priključitvijo,
– na zahtevo koncedenta v skladu s prostorskimi akti in koncesijsko pogodbo po potrebi širiti omrežje na oskrbovalnem območju,
– izvajati javno službo v skladu z odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnega omrežja in v skladu z drugimi predpisi,
– v primeru širitve omrežja oziroma graditve novih omrežij zagotoviti priključitev in dobavo plina pod enakimi pogoji kot ostalim uporabnikom distribucijskega omrežja.
10. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
11. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe.
Osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta, imajo pravico izvesti nadzor v naslednjih oblikah:
– nadzor nad stanjem infrastrukturnih objektov in naprav, ki so sestavni del distribucijskega omrežja,
– nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe,
– nadzor nad kvaliteto in tlakom dobavljenega plina.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
12. člen
Koncesionar mora v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah in veljavnim računovodskim standardom voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z izvajanjem distribucije omrežnega plina po tem odloku.
13. člen
Izvajanje javne službe se financira s prodajo plina uporabnikom in izvajanjem storitev po odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe naselij s plinom iz lokalnega omrežja. Cene plina in prispevka za priključek se določijo v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Koncesionar mora izvajati javno službo tudi v primeru, da ima zaradi cene plina, določene z ukrepom državnega organa ali organa Občine Žirovnica, z izvajanjem javne službe izgubo.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati povračilo izgube od Občine Žirovnica, če je ukrep izdal njen organ.
14. člen
Stroške priključitve na omrežje krije uporabnik skladno z določili koncesijske pogodbe.
Hišni priključek je osnovno sredstvo distributerja za čas trajanja koncesije.
Hišni priključek je cevovod speljan od sekundarnega plinovoda, po najprimernejši poti do mesta na fasadi objekta, zaključen s požarno pipo. Požarna pipa je nameščena v omarici na fasadi zgradbe, ki mora biti vedno dostopna.
V primeru prenehanja koncesije je hišni priključek last koncendenta.
Cena priključitve na omrežje za različne dimenzije in kategorije uporabnikov, se določi v tarifni prilogi, ki je sestavni del koncesijske pogodbe.
V primeru, če v prilogi iz petega odstavka tega člena cena priključka, zaradi specifičnosti uporabnika, ni zajeta, jo določi koncedent na predlog koncesionarja.
Cena priključitve na omrežje se lahko spreminja v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin. Vse spremembe cene priključitve so dopustne le ob soglasju koncedenta.
15. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Ponudba na javni razpis mora vsebovati najmanj naslednje obvezne sestavine:
– dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma o prijavi v razvid samostojnih podjetnikov,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti upravljanja omrežij za distribucijo zemeljskega plina,
– predlog koncesijske pogodbe,
– podatke o strokovnih kadrih, zaposlenih pri koncesionarju,
– dokazila o zagotovitvi sredstev za izgradnjo distribucijskega omrežja v primeru pridobitve koncesije,
– dokazila o boniteti (BON),
– idejno zasnovo predvidenega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov na območjih, ki še niso urejena s prostorskimi izvedbenimi akti, kar pa v ničemer ne sme biti zaveza občine,
– terminski plan izgradnje omrežja,
– oceno vrednosti omrežja,
– ceno hišnega priključka po posameznih kategorijah uporabnikov,
– prodajno ceno omrežnega plina s kalkulacijo in
– višino nadomestila za koncesijo.
17. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi naslednjih meril:
– ponujene prodajne cene omrežnega plina za vse kategorije uporabnikov,
– ponujene cene priključitve na omrežje,
– ponujene višine nadomestila za koncesijo,
– izkušnje in reference ponudnika,
– ponujenega časa izgradnje omrežja,
– organizacijske oblike upravljanja z infrastrukturo.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o ponudbah in ga posreduje županu.
Koncesionarju se izda odločba o podelitvi koncesije, ki jo izda občinska uprava na podlagi 13. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št.17/00) po predhodnem soglasju občinskega sveta. O pritožbi na odločbo ali na sklep odloča župan.
18. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. V imenu in za račun koncedenta sklene pogodbo župan.
19. člen
Prodajno ceno plina določa v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter na podlagi tarife pristojni organ občine na predlog koncesionarja ali po uradni dolžnosti, skladno s koncesijsko pogodbo.
Podrobneje ureja način določanja prodajne cene plina za različne kategorije uporabnikov in način obračunavanja ter plačevanja plina koncesijska pogodba.
20. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, preneha pa:
– s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe,
– zaradi stečaja koncesionarja ali
– z odvzemom koncesije.
21. člen
Koncesija preneha na podlagi prve alinee 20. člena:
– s pretekom časa, za katerega se sklene,
– sporazumno,
– z razdrtjem s strani ene stranke zaradi bistvenih kršitev pogodbe.
Čas iz prve alinee prejšnjega odstavka je 30 let, pri čemer rok začne teči s podpisom koncesijske pogodbe.
Bistvene kršitve koncesijske pogodbe se opredelijo v sami pogodbi.
22. člen
Koncesija preneha na podlagi tretje alinee 20. člena z odločbo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem distribucije plina v roku dveh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezni del omrežja,
– če je v javnem interesu, da se javna služba, ki je predmet koncesije, preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana služba.
23. člen
V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja preidejo objekti in naprave, ki sestavljajo distribucijsko omrežje, v celoti v last koncedenta. Koncedent je dolžan plačati koncesionarju odškodnino v višini poteka časa koncesije sorazmernega neamortiziranega dela revalorizirane vrednosti zgrajenega omrežja.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema ali zaradi enostranskega razdrtja pogodbe ali v primeru, da koncesionar bistveno krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja prevzame koncedent javno službo v režiji, lahko pa zagotovi njeno izvajanje tudi na drug način.
S prenehanjem koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti, ki izvirajo iz pogodb z uporabniki, na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje javne službe.
24. člen
V primeru prenehanja koncesije na podlagi druge alinee 20. člena se uporabljajo določbe od 62. do 64. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99).
25. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0004/00
Žirovnica, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost