Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000

Kazalo

3345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, stran 8861.

Na podlagi 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 in 22/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
1. člen
V pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96) se prva alinea drugega odstavka 13. člena črta, tretja alinea drugega odstavka 13. člena pa se spremeni tako, da se glasi:
“– v obdobju treh zaporednih koledarskih let za malo kurilno napravo, če je za njo opravljanje občasnih meritev predpisano, in za vse druge nepremične vire onesnaževanja, za katere je emisijski monitoring predpisan.”
2. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O trajnih meritvah mora njihov izvajalec v obliki, ki jo predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, za vsako koledarsko leto izdelati letno poročilo.
O vsakokratnih občasnih meritvah mora njihov izvajalec izdelati poročilo, ki mora vsebovati podatke, določene v drugem odstavku prejšnjega člena, s tem da oceno iz zadnje alinee nadomesti na podlagi rezultatov meritev ocenjena obremenitev okolja za obdobje, za katerega velja poročilo.
Na podlagi poročil iz prejšnjih odstavkov mora zavezanec v obliki, ki jo predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, pripraviti letno poročilo o emisiji snovi v zrak in ga vsako leto do 31. marca za preteklo leto predložiti ministrstvu. Če v preteklem letu za vir onesnaževanja za posamezno snov ni bilo treba izvesti občasnih meritev, se v letnem poročilu o emisijah snovi v zrak navedejo podatki zadnjih občasnih meritev, izvedenih po določbah tega pravilnika.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za meritve na mali kurilni napravi.”
3. člen
Priloga 1 se nadomesti s prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
V drugem odstavku 1. poglavja priloge 2 se enačba nadomesti z novo, ki se glasi:
kjer je:
E (m,i) izmerjena vrednost koncentracije plina ''i'', izražena v mg/m(3) pri normalnih pogojih,
r(i) izmerjena vsebnost plina ''i'' v odpadnih plinih pri normalnih pogojih, izražena v volumenskih deležih (ppm), in
ro idealna gostota plina ''i'' pri normalnih pogojih, izražena na osnovi normnega volumna 22,4 m3/kmol.''
5. člen
V četrti vrstici četrtega odstavka v 4. poglavju priloge 3 se za besedilom “z dimnimi plini “ črta beseda “ne”.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-13/00
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost