Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

2063. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-A), stran 5933.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-72/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-A)
1. člen
V 83. členu zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Do sprejetja zakona, ki bo urejal opravljanje delovodskih in poslovodskih izpitov, se opravljajo ti izpiti v skladu z določili, ki jih za mojstrski izpit določa zakon. Za opravljanje teh izpitov je pristojna Gospodarska zbornica Slovenije. Izpitni katalog za delovodski oziroma za poslovodski izpit se pripravi na podlagi nomenklature poklicev.
Podrobne določbe o opravljanju delovodskih in poslovodskih izpitov določi minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.“
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-13/94-1/7
Ljubljana, dne 10. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.