Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000

Kazalo

1916. Pravilnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona, stran 4665.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 12. redni seji dne 20. 4. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona.
II. OBLIKE IN NAČINI POSPEŠEVANJA
2. člen
Razvoj malega gospodarstva se v osnovi pospešuje s sredstvi občinskega proračuna in bančnimi sredstvi.
Razvoj malega gospodarstva se dodatno pospešuje tudi preko drugih institucij, katerih programi predstavljajo nadgradnjo ali dopolnitev osnovnemu pospeševanju.
3. člen
Osnovno in dodatno pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavlja s:
– krediti,
– plačilom pologa za samozaposlitve in zaposlitve.
III. NAMENI POSPEŠEVANJA
4. člen
Pospeševanje se izvaja za realizacijo novih projektov ali za projekte, s katerimi se širi obstoječa dejavnost.
5. člen
Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom,
2. družbam,
3. bodočim samostojnim podjetnikom, družbam in zadrugam s področja gospodarstva,
4. drugim pravnim osebam s področja malega gospodarstva.
Pospeševanje je namenjeno prosilcem, ki zaposlujejo do največ 50 oseb in imajo kraj investicije na območju Občine Gornja Radgona.
IV. POGOJI
6. člen
Sredstva pospeševanja se dodelijo prednostno prosilcu:
1. katerega izvedba projekta pomembneje vpliva na razvoj občine;
2. zagotavlja trajna in kvalitetna delovna mesta;
3. zaposluje nezaposlene z območja občine;
4. ki bo izpolnil pogoje institucije za ustrezno obliko pospeševanja.
7. člen
Pospeševanje razvoja iz 2. člena tega pravilnika se izvaja preko razpisa, ki ga objavi župan. Pred objavo razpisa župan sklene z ustreznimi institucijami pogodbo, s katero se dogovori o obliki pospeševanja, višini zagotavljanja občinskih sredstev, pogoji pod katerimi se posamezna sredstva razdeljuje ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in institucijo.
8. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja malega gospodarstva,
2. višino sredstev za posamezne oblike,
3. opredelitev prosilcev,
4. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
5. pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
6. druge pogoje,
7. rok za vložitev prošnje, ki ne sme biti krajši od 15 dni,
8. navedbo mesta vložitve prošnje.
9. člen
Prošnja na razpis vsebuje dva dela:
1. podatke o prosilcu in projektu,
2. podatke in dokumente poslovne in finančne narave.
Podatki o prosilcu in projektu se izpolnijo na obrazcu Prijava za pridobitev sredstev pospeševanja razvoja malega gospodarstva, ki ga izdela občinska uprava.
Podatki in dokumenti poslovne in finančne narave se priložijo k obrazcu prijave v zaprti kuverti in se podrobno določijo z razpisom.
V. POSTOPEK IZBORA IN SKLENITVE POGODB
10. člen
Izbor programov opravi petčlanska komisija in je sestavljena iz:
– predstavnika odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo,
– predstavnika občinske uprave,
– predstavnika Območne obrtne zbornice Gornja Radgona,
– predstavnika Zavoda za zaposlovanje,
– predstavnika bančne institucije.
Predstavnika odbora s sklepom določi odbor, druge predstavnike imenuje župan.
Komisijo vodi predstavnik občinske uprave. Komisija lahko pred izborom programa opravi ogled na mestu izvedbe le-tega.
11. člen
Vsem prosilcem in ustrezni instituciji se posreduje sklep o izboru v roku 8 dni po odločitvi na komisiji.
12. člen
Na osnovi sklepa se med prosilci in institucijo sklene ustrezna pogodba, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Pogodbo pripravi institucija.
13. člen
Realizacijo programov pospeševanja iz prvega odstavka 2. člena v roku enega leta po sklenitvi pogodbe preveri občinska uprava in o tem seznani občinski svet.
VI. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-4-1/99-23
Gornja Radgona, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost