Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1680. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica, stran 4184.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in 68. členom poslovnika Občinskega svet občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica
1. člen
S tem pravilnikom se določijo način, pogoji in kriteriji dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica.
2. člen
Pospeševanje se zagotavlja s subvencioniranjem obrestne mere za kredite, ki jih upravičenci najamejo pri določeni poslovni banki.
3. člen
Sredstva za razvoj obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica so sredstva, zagotovljena s proračunom Občine Žirovnica, dogovorjena bančna sredstva in morebitna druga sredstva.
4. člen
Za kredit s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki,
– male in srednje velike gospodarske družbe,
– kmetje,
– sobodajalci,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljena za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Žirovnica. Prav tako morajo imeti prosilci – pravne osebe sedež, fizične osebe pa stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
5. člen
Pospeševanje razvoja iz 2. člena tega pravilnika se izvaja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Žirovnica.
Pred objavo razpisa župan sklene z ustrezno poslovno banko pogodbo, s katero se dogovori o obliki pospeševanja, o višini zagotovljenih sredstev občinskega proračuna, o pogojih pod katerimi se posamezna sredstva razdeljujejo ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in poslovno banko.
6. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva,
2. višino sredstev za posamezne oblike pospeševanja,
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. opredelitev prosilcev,
5. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
7. rok za oddajo vlog, ki ne sme biti krajši od 30 dni,
8. navedba mesta oddaje vlog.
7. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci:
– ki razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini Žirovnica,
– ki imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja okolju prijaznejši proizvodni proces,
– ki zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom,
– katerih izvedba projekta bo imela pomemben vpliv na razvoj občine,
– za projekte, katerih cilj je izboljšanje turistične ponudbe in nočitvenih kapacitet v občini.
8. člen
Vlogo za subvencijo obrestne mere prosilci vložijo na poslovni banki, izbrani za poslovno sodelovanje z občino, ki vlogo prouči in občini posreduje v potrditev sklep o dodelitvi kredita s subvencionirano obrestno mero.
9. člen
Višina dodeljenega kredita s subvencionirano obrestno mero je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca in možnosti zavarovanja kredita, vendar ne sme biti višja od 70% vrednosti investicije.
10. člen
Višina sredstev za razvoj obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica se vsako leto določi s proračunom občine.
11. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica, nadzoruje nadzorni odbor.
12. člen
Če se ugotovi nenamenska poraba dodeljenih sredstev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva, z zakonitimi obrestmi od datuma prejema, na proračun Občine Žirovnica.
13. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 39/95 in 19/97).
14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 41403-0002/00
Žirovnica, dne 17. marca 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost