Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 1999, stran 4182.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 1999.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Žirovnica za leto 1999 izkazuje:
– prihodki      271,973.560,85 SIT
– odhodki       230,998.927,59 SIT
– presežek prihodkov  40,974.633,26 SIT
Račun financiranja Občine Žirovnica za leto 1999 izkazuje
– zadolževanje občine       0 SIT
– odplačila posojil    725.261,70 SIT
Neto zadolževanje Občine Žirovnica za leto 1999 znaša – 725.261,70 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb Občine Žirovnica za leto 1999 izkazuje:
– prejeta vračila danih posojil     1,805.384,40 SIT
– dana posojila in povečanje kap.del.        0 SIT
Povečanje sredstev na računu finančnih terjatev in naložb znaša 1,805.384,40 SIT.
Skupno povečanje sredstev na računu proračuna Občine Žirovnica za leto 1999 znaša 42,054.755,96 SIT.
3. člen
Račun obvezne rezerve proračuna Občine Žirovnica za leto 1999 izkazuje:
– začetno stanje          2,179.378,06 SIT
– prihodki             1,360.000,00 SIT
– odhodki                   0 SIT
– sredstva rezerve 31. 12. 1999  3,539.378,06 SIT.
4. člen
Povečana sredstva na računih proračuna Občine Žirovnica po stanju 31. 12. 1999 v višini 42,054.755,96 SIT se razporedijo na splošni sklad proračuna za naslednje namene, ki bodo vključeni med odhodke proračuna za leto 2000:
1. plačilo 1. obroka kupnine za Planiko    19,600.000,00
2. zveze, zaščito in reševanje          200.000,00
3. že razporejeno s proračunom 2000      21,202.000,00
4. izvedbo programa Prešernovo leto      1,052.755,96
5. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in računu finančnih terjatev in naložb, pregled prihodkov in odhodkov sredstev rezerv, pregled porabe sredstev tekoče proračunske rezerve in obrazložitve postavk prihodkov in odhodkov proračuna, ki so priloga tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0002/00-004
Žirovnica, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost