Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2000 z dne 13. 4. 2000

Kazalo

1489. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom, stran 3855.

Na podlagi 291. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
Ta tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja izvršiteljskih storitev in povračilo stroškov izvršitelju v zvezi z opravljanjem posameznih dejanj izvršbe in zavarovanja po zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98).
2. člen
Izvršiteljska storitev so vsa dejanja izvršbe in zavarovanja, ki jih izvršitelj opravi na podlagi sklepa ali odredbe sodišča oziroma drugega z zakonom določenega organa ter v skladu z drugimi predpisi, ki določajo opravila izvršitelja.
3. člen
Vrednost predmeta in cene izvršiteljske storitve sta v tarifi določena s številom točk.
Cena izvršiteljske storitve se ugotovi tako, da se vsota točk za posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke znaša ob izdaji te tarife 40 tolarjev.
Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko ali glede na rast plač sodnikov v Republiki Sloveniji. Sprememba vrednosti točke je možna le v primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov, v času od zadnjega zvišanja znaša več kot 10%.
O spremembi vrednosti točke odloča minister, pristojen za pravosodje, na predlog zbornice izvršiteljev.
4. člen
Ko sodišče odloča o plačilu izvršitelju za opravljeno storitev, upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na dan odmere, število točk pa po tarifi, veljavni v času opravljene storitve.
5. člen
Za delo, ki ga mora izvršitelj opraviti po odredbi sodišča v času med 16. in 8. uro se cena storitve zviša za 50%, za delo, ki ga mora izvršitelj opraviti po odredbi sodišča ob sobotah in nedeljah ali dela prostih dnevih, pa se cena storitve zviša za 100%.
6. člen
Izvršitelj je upravičen do povračila prevoznih stroškov, do dnevnice in dejanskih stroškov za prenočevanje, če so ti stroški potrebni v zvezi opravljanjem izvršiteljskih storitev.
Izvršitelj ima pravico do uporabe osebnega avtomobila in povračila kilometrine za potovanje, kolikor ta v eno smer presega en kilometer.
Kilometrina za uporabo osebnega avtomobila znaša 30% cene za en liter 98-oktanskega bencina za vsak prevožen kilometer. Če izvršitelj uporablja za prevoz tovorno vozilo za namen prevoza stvari, se povračilo kilometrine poveča za 10%.
Če izvršitelj uporablja javna prevozna sredstva, je upravičen do uporabe poslovnega razreda ali prvega razreda in do uporabe spalnika v vlaku ali kabine na ladji, če opravi potovanje ponoči.
Dnevnica za odsotnost izvršitelja izven območja Okrajnega sodišča za katerega je izvršitelj imenovan, znaša glede na čas odsotnosti:
– za čas od 6 do 8 ur 1,74%
– za čas od 8 do 12 ur 2,50%
– za čas nad 12 ur 5%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
7. člen
Kadar so zarubljene premične stvari dane v hrambo pooblaščeni pravni ali fizični osebi, se stroški hrambe zaračunajo po veljavnem ceniku te osebe.
8. člen
Cene izvršiteljskih storitev po tej tarifi se odmerijo:
– po vrednosti predmeta
– v stalnem znesku.
9. člen
Za odmero cene izvršiteljske storitve po vrednosti predmeta se uporabi vrednost terjatve, ki jo je v posamezni izvršilni zadevi ugotovilo sodišče.
10. člen
Izvršitelj je upravičen do plačila storitev na podlagi sklepa sodišča, s katerim ga sodišče določi za izvršitelja v posamezni izvršilni zadevi.
11. člen
Sodišče določi višino predujma na podlagi lastne ocene o višini stroškov, ki bodo predvidoma nastali z opravo dejanja izvršbe ali zavarovanja, vendar najmanj v višini 150% cene storitev po tar. št. 1. Kolikor sodišče oceni, da za opravo dejanj izvršbe ali zavarovanja ni potrebno takojšnje plačilo celotnega zneska predujma, lahko odredi, da upnik predujem plača obročno.
12. člen
Pojasnila o uporabi te tarife daje izvršni odbor Zbornice izvršiteljev Slovenije.
B) POSEBNI DEL
Tar. št. 1
Rubež in druga opravila v zvezi z rubežem;
----------------------------------------------------------------
Vrednost zahtevka                 Cena storitve
do točk                           točk
----------------------------------------------------------------
250                             100
500                             150
750                             200
1000                             300
1250                             400
2500                             500
5000                             550
12500                            750
25000                            1000
60000                            1600
100000                           1800
200000                           2000
----------------------------------------------------------------
naprej pa 1% od tolarske vrednosti predmeta, vendar največ v tolarski vrednosti 5000 točk.
Cena storitve rubeža po tej tar. št. zajema naslednja opravila: pristop k rubežu, rubež in druga opravila v zvezi z rubežem, označbo zarubljenih stvari, cenitev in druga opravila v zvezi s cenitvijo stvari, sestava vseh potrebnih zapisnikov in zapisov in hramba stvari pri izvršitelju, ter vsa druga običajna pripravljalna dejanja.
Če je rubež neuspešen zaradi razlogov, ki so na strani dolžnika ali upnika oziroma ker ni rubljivih stvari, je izvršitelj upravičen do plačila v višini 25% cene storitev po tej tar. št.
Če je izvršitelj že razpisal opravo dejanja izvršbe ali zavarovanja in je bilo na predlog upnika oziroma dolžnika dejanje odpovedano, je izvršitelj kljub temu upravičen do plačila v višini 10% cene storitev po tej tar. št.
Tar. št. 2
Za rubeže gotovine, ki se po odredbi sodišča opravijo večkrat v isti izvršilni zadevi zoper istega dolžnika, se za prvi rubež odmeri cena storitve v višini 50% cene storitve po tar. št. 1, za vsak nadaljnji rubež pa 25% cene storitve po tar. št. 1.
Za zaznambo rubeža po 91. členu zakona o izvršbi in zavarovanju se odmeri cena storitve v višini 100 točk.
Za rubež v zvezi z zavarovanjem denarnih terjatev na podlagi sporazuma strank, se odmeri cena storitve v višini 50% cene storitve po tar. št. 1.
Tar. št. 3
Prodaja zarubljenih premičnih stvari in premoženjskih in materialnih pravic:
– z neposredno pogodbo v višini 50% cene storitev določene v tar. št. 1;
– s prodajo preko komisionarja oziroma borznega posrednika po ceni storitve v višini 20% cene storitve pa tar. št. 1;
– organizacija in izvedba javne dražbe po ceni storitve določene v tar. št. 1.
Tar. št. 4
Izročitev vrednostnih papirjev dolžniku zaradi oprave pravnih dejanj, potrebnih za ohranitev ali izvrševanje pravic iz zarubljenega vrednostnega papirja po ceni storitve v višini 10% od cene storitev določenih v tar. št. 1.
Tar. št. 5
Odvzem določenih premičnih stvari, ki jih je dolžnik dolžan izročiti in odvzem listin zaradi izročitve stvari, ki jih zaradi narave stvari ni mogoče odnesti ali izročiti, v višini 50% cene storitev določenih v tar. št. 1.
Tar. št. 6
Odvzem določene količine nadomestnih premičnih stvari in izročitev upniku, v višini 50% cene storitev določenih v tar. št. 1.
Tar. št. 7
Prevzem določenega zneska gotovine od dolžnika, ki je upniku potreben za nakup stvari, po ceni storitve v višini 150 točk.
Tar št. 8
Izpraznitev nepremičnine in izročitev nepremičnine v posest upniku, pomoč upniku pri vzpostavitvi prejšnjega stanja:
– za stanovanjske prostore               1000 točk
– za poslovne prostore do površine 100 m2       1500 točk
– za poslovne prostore do površine 200 m2       2000 točk
– za poslovne prostore večje od 200 m2         3000 točk
Tar. št. 9
Oprava dejanj fizične razdelitve stvari ali skupnega premoženja po tar. št. 1.
Tar. št. 10
Storitve, ki niso opisane v tej tarifi, se vrednotijo s primerjavo podobnih opravil, ki so ovrednotena v tej tarifi.
Tar. št. 11
Izvršitelju pripada plačilo storitve v stalnem znesku za naslednje storitve:
– za seznanitev s spisom in vpis v evidenco       25 točk
– za pripravo obračuna zamudnih obresti         25 točk
– za opravila v zvezi z gotovinskimi ali
negotovinskimi sodnimi pologi              50 točk
– za prevzem posameznega gotovinskega
plačila od dolžnika                   50 točk
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. MP 071-10-1/00 2318
Ljubljana, dne 7. aprila 2000.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost