Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000

Kazalo

928. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, stran 3006.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) ter 16. člena statuta (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98; Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na seji dne 27. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Občine Divača, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Postojna in Sežana ustanavljajo s tem odlokom javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica za opravljanje lekarniške dejavnosti.
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Ustanoviteljice zavoda so: Občina Divača, Kraška cesta 32, Divača; Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica; Občina Komen, Komen 86, Komen; Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka; Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo organi ustanoviteljic v skladu z njihovimi statuti.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda je: Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
Sedež zavoda je: Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 3. člena tega odloka.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda opravljajo organizacijske enote:
– Lekarna Ilirska Bistrica,
– Lekarna Postojna,
– Lekarna Pivka,
– Lekarna Sežana s podružnicama Divača in Komen.
Podrobnejšo notranjo organizacijo zavoda določi zavod s statutom.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih ter drugih organizacij z zdravili.
Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o varni uporabi zdravil.
Poleg lekarniške dejavnosti opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– prodaja zdravil skupine C, medicinskih pripomočkov, sredstev za nego in varovanje zdravja ter predmetov splošne rabe;
– izdelovanje zdravil ter preverjanje njihove kakovosti;
– izdelovanje in izdajanje veterinarskih zdravil;
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Dejavnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje razrede:
G/52.310  Dejavnost lekarn
G/52.320  Trgovina na drobno z medicinskimi
      in ortopedskimi pripomočki
G/52.330  Trgovina na drobno s kozmetičnimi
      in toaletnimi izdelki
G/52.487  Trgovina na drobno z igračami
      in otroško opremo
DG/24.420  Proizvodnja farmacevtskih preparatov
L/75.100  dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
      storitve na področju zdravstva,
      izobraževanja, kulture in druge socialne
      storitve, razen obveznega socialnega
      zavarovanja
N/85.200  Veterinarstvo
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
1. Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
– šest predstavnikov ustanoviteljic (predstavnik vsake občine ustanoviteljice),
– štiri predstavnike delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
Predstavniki sveta zavoda se določijo po postopku in na način, kot ga določajo splošni akti ustanoviteljic, javnega zavoda in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovico članov. Svet odloča z navadno večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti predlogu sklepa se šteje, da je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta.
Statut in statutarne spremembe, razvojni plan, finančni načrt ter zaključni račun sprejema svet z dvetretjinsko večino vseh imenovanih članov.
2. Direktor
11. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
12. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda združeni, mora imeti direktor visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, vendar najdlje za eno leto.
Drugi pogoji se določijo s statutom.
3. Strokovni vodja
13. člen
Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Strokovnega vodjo imenuje direktor izmed delavcev zavoda.
Strokovni vodja mora imeti visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Drugi pogoji se določijo s statutom.
4. Strokovni svet
14. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
15. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 6. člena tega odloka ustanoviteljice zavodu zagotavljajo premoženje, s katerim je zavod že upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem za pravne posle, v zvezi z nepremičnim premoženjem pa mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.
VII. SREDSTVA ZA DELO LEKARNIŠKEGA ZAVODA
16. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev ustanoviteljic,
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov,
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
17. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže pri opravljanju javne službe zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu, razpolaga zavod samostojno, v skladu z obstoječo zakonodajo in razvojnim planom, ki ga sprejme svet zavoda.
18. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju na področju javne službe zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu krijejo ustanoviteljice le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanoviteljice pa ugotovijo, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico razhajanje med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami in tega primanjkljaja ni mogoče pokriti iz ostale dejavnosti zavoda.
19. člen
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Premoženje zavoda je v lasti ustanoviteljic. Ustanoviteljice bodo uredile medsebojne pravice in obveznosti s posebno pogodbo.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga samostojno, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje vseh ustanoviteljic.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
21. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
22. člen
Ustanoviteljice prevzemajo odgovornost za obveznosti zavoda do višine vloženih sredstev iz 15. člena tega odloka.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
23. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam najmanj enkrat letno dostaviti podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljic.
24. člen
Zavod se lahko z ustanoviteljicami dogovori za izvajanje dejavnosti iznad zagotovljenega programa, ki ga mora zavod v skladu z veljavnimi normativi in standardi lekarniške dejavnosti opravljati kot javno službo.
V primeru iz prejšnjega odstavka pokriva stroške nadstandardnih programov ustanoviteljica, ki se je za izvedbo programa dogovorila.
25. člen
Zavod mora od ustanoviteljic poleg drugih soglasij določenih s tem odlokom pridobiti še:
– soglasje k statutu,
– soglasje k statutarnim spremembam,
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja in
– soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti.
Če ustanoviteljice ne odločijo o izdaji soglasij iz prejšnjega odstavka v roku 45 dni od vložitve zahtevka, se smatra, da so soglasje izdale.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet zavoda sprejme statut v roku 3 mesecev po sprejemu tega odloka.
27. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
28. člen
Ustanoviteljice sklenejo pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih v roku 6 mesecev po sprejemu tega odloka.
Do podpisa pogodbe iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica št. 108-1/94-10 z dne 2. 11. 1994.
29. člen
Zavod mora uskladiti organizacijo dela ter oblikovati organe zavoda v skladu s tem odlokom v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
30. člen
Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica se vpiše v sodni register in je pravni naslednik Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru pod številko 1/05421/00 ter prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
31. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi ugotovitvenega sklepa o potrditvi oziroma sprejemu odloka, ki ga v enakem besedilu sprejmejo še Občine Divača, Komen, Pivka, Postojna in Sežana.
Ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu RS.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica številka 50/1/91-3/1 z dne 30. 3. 1993 (Uradne objave, št. 4/93).
Št. 01200-14/97-240
Ilirska Bistrica, dne 29. decembra 1999.
Podžupan
Občine Ilirska Bistrica
Vitomir Dekleva, ek. l. r.