Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2000 z dne 23. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2000 z dne 23. 2. 2000

Kazalo

701. Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, stran 1949.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99 in 99/99) minister za obrambo izdaja naslednjo
O D R E D B O
I
Določijo se merila za organiziranje in opremljanje enot za prvo pomoč, enot za prvo veterinarsko pomoč, tehnično reševalnih enot, enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, služb za proženje snežnih plazov, služb za vzdrževanje in uporabo zaklonišč, služb za podporo, poverjenikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov, poveljnikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov ter štabov Civilne zaščite in informacijskih ter logističnih centrov v Civilni zaščiti. Merila so določena v prilogi 1 te odredbe in je njen sestavni del.
II
Kadrovsko popolnitev enot in služb Civilne zaščite morajo ustanovitelji uskladiti s to odredbo v šestih mesecih po njeni uveljavitvi, materialno popolnitev pa zagotoviti v petih letih.
Pojasnila v zvezi z uveljavitvijo meril daje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
III
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati merila za organiziranje in opremljanje enot in služb Civilne zaščite, ki jih je določil minister za obrambo, št. 851-243/96, z dne 17. 10. 1996.
IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-00-1/99
Ljubljana, dne 7. februarja 2000.
Minister
za obrambo
dr. Franci Demšar l. r.
                            PRILOGA 1

 I. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE ENOT ZA PRVO POMOČ


Enote za prvo pomoč se oblikujejo v ekipe, oddelke in vode.
Osnovna enota je ekipa, ki jo sestavlja šest bolničarjev.

Enote za prvo pomoč organizirajo:

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter državni
organi s 50 do 300 zaposlenimi delavci na istem kraju eno ekipo
in na vsakih nadaljnjih 300 zaposlenih še eno ekipo;

- šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in
izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter
nege starejših in imajo do 300 otrok, učencev, študentov ali
oskrbovancev, eno ekipo in na vsakih nadaljnjih 300 ljudi še eno
ekipo;

- lokalne skupnosti, ki imajo do 3000 prebivalcev, najmanj eno
ekipo in na vsakih nadaljnjih 3000 prebivalcev še po eno ekipo.

Po dve ekipi iz prejšnjega odstavka se povezujeta v oddelek in po
dva oddelka v vod. V vsakem vodu mora biti ena ekipa za prevoz
ranjencev. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije iz
prve in druge alinee prejšnjega odstavka, ki zaradi premajhnega
števila zaposlenih nimajo možnosti za organizacijo popolnih ekip,
lahko organizirajo nepopolne ekipe, ne glede na predpisano
formacijo. Če tudi to ni možno, pa mora imeti najmanj en delavec
opravljen tečaj prve pomoči Civilne zaščite.


Naloge enot za prvo pomoč so:

- dajanje prve pomoči poškodovanim in obolelim;

- izvajanje triaže;

- dekontaminiranje poškodovanih in obolelih;

- sodelovanje pri prevozu poškodovanih in obolelih;

- sodelovanje pri negi poškodovanih in obolelih;

- sodelovanje pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov.


1. EKIPA ZA PRVO POMOČ

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

              .--------------.
              .  EKIPA ZA  .
              . PRVO POMOČ .
              .--------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število  Stopnja   Usmeritev  Posebna
št.  delovno mesto       izobrazbe        znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja         1  V.           tečaj PP

2.  Namestnik       1  IV.           tečaj PP

3.  Bolničar       4  IV.           tečaj PP
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpt.        6

2. Opasač z oprtačem         kos        6

3. Pribor, jedilni          kpt.        6

4. Vreča, transportna (nahrbtnik)   kos        6

5. Maska, zaščitna          kos        6

6. Ogrinjalo, zaščitno        kos        6

7. Pribor za osebno dekontaminacijo  kos        6

8. Dozimeter, osebni         kos        5

9. Dozimeter, poveljniški       kos        1

10. Avtoinjektor           kos        6

11. Torbica, poveljniška       kpl.        1

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 5 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


1.4. SKUPNA OPREMA

1. Torba vodje ekipe za prvo pomoč  kos        1

2. Torbica za PP           kos        5

3. Nosila               kos        2

4. Odeje               kos        4

5. Komplet, rezervni, za torbico za
  PP                 kos        5

6. Oprtnik za nošenje ranjencev    kos        6

7. Svetilka, baterijska (čelna)    kos        6

8. Postaja, radijska ročna      kpl.        1

OPOMBA: V primeru, da ustanovitelj ustanovi nepopolno ekipo za
prvo pomoč, se temu primerno zmanjša število opreme in sredstev
pod zaporednimi številkami 2, 5, 6, 7, v primeru, da šteje ekipa
3 člane, ali manj, pa se prepolovi tudi število nosil in odej pod
zaporednima številkama 3 in 4.


2. ODDELEK ZA PRVO POMOČ

2.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .---------------------.
           .           .
           .   ODDELEK ZA   .
           .   PRVO POMOČ   .
           .           .
           .---------.-----------.
                .
     .---------------------.--------------------.
     .                     .
.--------.----------.          .----------.--------.
.          .          .          .
.   1. EKIPA   .          .   2. EKIPA   .
.          .          .          .
.-------------------.          .-------------------.


2.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,      Število Stopnja  Usmeritev Posebna
št. delovno mesto         izobrazbe       znanja
-----------------------------------------------------------------
   ODDELEK ZA PRVO POMOČ
   I. EKIPA

1.  Vodja ekipe (oddelka)   1  V.          tečaj PP

2.  Namestnik         1  IV.         tečaj PP

3.  Bolničar          4  IV.         tečaj PP
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi       6
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

4.  Vodja ekipe        1  V.          tečaj PP

5.  Namestnik         1  IV.         tečaj PP

6.  Bolničar          4  IV.         tečaj PP
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi       6
-----------------------------------------------------------------
   SKUPAJ V ODDELKU     12
-----------------------------------------------------------------


2.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpt.       12

2. Opasač z oprtačem         kos        12

3. Pribor, jedilni          kpt.       12

4. Vreča, transportna (nahrbtnik)   kos        12

5. Maska, zaščitna          kos        12

6. Ogrinjalo, zaščitno        kos        12

7. Pribor za osebno dekontaminacijo  kos        12

8. Dozimeter, osebni         kos        10

9. Dozimeter, poveljniški       kos        2

10. Avtoinjektor           kos        12

11. Torbica, poveljniška       kos        2

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 5 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


2.4. SKUPNA OPREMA

1. Torba vodje ekipe za prvo pomoč  kos        2

2. Torbica za PP           kos        10

3. Nosila               kos        4

4. Odeje               kos        8

5. Komplet, rezervni, za torbico za
  PP                 kos        10

6. Oprtnik za nošenje ranjencev    kos        12

7. Svetilka, baterijska (čelna)    kos        12

8. Postaja, radijska ročna      kpl.        2


3. VOD ZA PRVO POMOČ

3.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA VODA ZA PRVO POMOČ

           .---------------------.
           .           .
           . VOD ZA PRVO POMOČ .
           .           .
           .--------.------------.
                .
     .---------------------.----------------------.
     .           .           .
.--------.----------.     .      .---------.---------.
.          .     .      .          .
.  I. ODDELEK   .     .      .  II. ODDELEK  .
.          .     .      .          .
.--------.----------.     .      .---------.---------.
     .           .           .
.--------.----------. .-----------------. .---------.---------.
.  I. EKIPA    . . Ekipa za prevoz . .   I. EKIPA   .
.--------.----------. .-----------------. .---------.---------.
     .                      .
.--------.----------.            .---------.---------.
.  II. EKIPA    .            .   II. EKIPA   .
.-------------------.            .-------------------.


3.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,    Število  Stopnja  Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto        izobrazbe        znanja
-----------------------------------------------------------------
   POVELJSTVO VODA

1.  Poveljnik        1  VI.    zdravstvena tečaj PP

2.  Namestnik poveljnika  1  V.     zdravstvena tečaj PP

3.  Voznik         1  IV.           voznik
                             kat. B
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodstvu    3
-----------------------------------------------------------------
   I. ODDELEK

   I. EKIPA

4.  Vodja ekipe (oddelka)  1  V.           tečaj PP

5.  Namestnik vodje     1  IV.           tečaj PP

6.  Bolničar        4  IV.           tečaj PP
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi     6
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

   Iste sestave kot I.
   ekipa          6
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku    12
-----------------------------------------------------------------
   II. ODDELEK
-----------------------------------------------------------------
   Iste sestave kot I.
   oddelek        12
-----------------------------------------------------------------
   EKIPA ZA PREVOZ
   RANJENCEV

7.  Vodja          1  V.

8.  Bolničar        2  IV.           tečaj PP

9.  Voznik         2  III.          voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi     5
-----------------------------------------------------------------
   SKUPAJ V VODU     32
-----------------------------------------------------------------


3.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpt.       32

2. Opasač z oprtačem         kos        32

3. Pribor, jedilni          kpt.       32

4. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        32

5. Maska, zaščitna          kos        32

6. Ogrinjalo, zaščitno        kos        32

7. Pribor za osebno dekontaminacijo kos        32

8. Dozimeter, osebni         kos        25

9. Dozimeter, poveljniški      kos        7

10. Avtoinjektor           kos        32

11. Torbica, poveljniška       kos        7

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 5 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


3.4. SKUPNA OPREMA

1. Torba vodje ekipe za prvo pomoč  kos        5

2. Torbica za PP           kos        25

3. Nosila              kos        16

4. Odeje               kos        32

5. Komplet, rezervni, za torbico za
  PP                kos        25

6. Oprtnik za nošenje ranjencev   kos        25

7. Svetilka, baterijska (čelna)   kos        25

8. Komplet opornic          kpl.        6

9. Blazina (vakuumska) za
  imobilizacijo           kos        3

10. Svetilka, akumulatorska      kos        4

11. Posoda za vodo 20 l        kos        3

12. Postaja, radijska ročna      kpl.        7

13. Terensko vozilo 4 x 4       kos        1

14. Avto, tovorni, s ponjavo ali
  kombi za prevoz ranjencev     kos        2


   II. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE ENOT ZA PRVO
            VETERINARSKO POMOČ

Osnovna enota za prvo veterinarsko pomoč je ekipa.

Enote za prvo veterinarsko pomoč organizirajo gospodarske družbe,
ki se pretežno ukvarjajo s farmsko vzrejo živine in imajo najmanj
300 glav govedi, 500 prašičev ali 100 konj.

Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka, ki zaradi premajhnega
števila zaposlenih nimajo možnosti organizirati popolnih enot,
lahko ne glede na predpisano formacijo organizirajo nepopolne
enote.

Naloge enot za prvo veterinarsko pomoč so:

- izvajanje ukrepov za zaščito živali, živil živalskega izvora,
krmil in napajališč pred nevarnostmi naravnih in drugih nesreč;

- dajanje prve veterinarske pomoči poškodovani in oboleli živini;

- sodelovanje pri izvajanju dekontaminacije živine;

- sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel.


1. EKIPA ZA PRVO VETERINARSKO POMOČ

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .----------------------.
           .           .
           .  EKIPA ZA PRVO   .
           . VETERINARSKO POMOČ .
           .           .
           .----------------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,  Število  Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja ekipe     1  V.     veterinarska tečaj PVP

2.  Član         2  IV.     veterinarska tečaj PVP

3.  Član         2  IV.     živinorejska tečaj PVP

4.  Mesar        1  IV.     živilska   tečaj PVP
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        6

2. Kombinezon CZ           kpl.        6

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.        6

4. Komplet, osebni, za PP      kpl.        6

5. Pribor, jedilni          kpl.        6

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        6

7. Maska, zaščitna          kos        6

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        6

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        6

10. Dozimeter, osebni         kos        5

11. Dozimeter, poveljniški      kos        1

12. Avtoinjektor           kos        6

13. Torbica, poveljniška       kos        1

14. Svetilka, baterijska       kos        1

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 11 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


1.4. SKUPNA OPREMA

1. Torbica za prvo veterinarsko
  pomoč               kpl.        2

2. Pribor, mesarski         kpl.        1

3. Sanitetni material, rezervni   kpl.        2

4. PVC-folija                  po oceni

5. Vedro, plastično         kos        2

6. Posoda za vodo (20 l)       kos        2

7. Postaja, radijska ročna      kpl.        6

8. Škornji, gumijasti        par        6

9. Rokavice, gumijaste        par        6

10. Predpasnik, gumijasti       par        6

11. Halja, bela            kos        2

12. Kapa               kos        2

13. Hlače, delovne          kos        2

14. Majica, tetra           kos        2

15. Torbica za prvo pomoč       kpl.        1


III. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE TEHNIČNIH REŠEVALNIH
               ENOT

Tehnične reševalne enote sestavljajo izvidniške in reševalne
enote.

Izvidniške enote sestavljajo izvidniki z akustičnimi napravami
(geofoni). Enote se oblikujejo v ekipe, oddelke in vode. Osnovna
enota je ekipa.

Tehnične reševalne enote organizirajo:

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter državni
organi z več kot 500 zaposlenimi delavci na istem kraju en
oddelek za reševanje;

- lokalne skupnosti, ki imajo 3000 do 13000 prebivalcev eno ekipo
za izvidovanje in en oddelek za reševanje, lokalne skupnosti s
13001 do 23000 prebivalci en oddelek za izvidovanje ter dva
oddelka za reševanje, lokalne skupnosti s 23001 do 33000
prebivalci dva oddelka za izvidovanje ter tri oddelke za
reševanje, lokalne skupnosti s 33001 do 40000 prebivalci dva
oddelka za izvidovanje ter štiri oddelke za reševanje;

- lokalne skupnosti, ki imajo več kot 40000 prebivalcev najmanj
en vod za izvidovanje in najmanj eno četo za reševanje;

- lokalne skupnosti, ki imajo 100000 prebivalcev in več, najmanj
dva voda za izvidovanje in najmanj dve četi za reševanje;

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira v
vseh regijah najmanj en oddelek za izvidovanje in en vod za
reševanje.

Oddelek za reševanje iz prejšnjega odstavka obsega dve ekipi in
vod za reševanje dva oddelka za reševanje. Oddelek za izvidovanje
obsega dve ekipi za izvidovanje in vod za izvidovanje dva oddelka
za izvidovanje. Četa za reševanje obsega dva voda za reševanje.
Na poplavno ogroženih območjih se oddelku in vodu za reševanje
doda ena ekipa za reševanje na vodi, četi pa dve ekipi za
reševanje na vodi.


Naloge tehničnih reševalnih enot so:

- odkrivanje zasutih ljudi v ruševinah;

- reševanje ljudi in materialnih dobrin iz ogroženih in
poškodovanih objektov, ruševin in zemeljskih plazov;

- reševanje na vodi;

- sodelovanje pri utrjevanju in graditvi nasipov pred naraslimi
vodami;

- sodelovanje pri odstranjevanju ovir na cestah, pri urejanju
zasilnih poti in prehodov ter pri popravilu komunalne
infrastrukture in odpravljanju drugih posledic nesreč;

- sodelovanje pri sanaciji posledic nesreč z nevarnimi snovmi v
naravnem okolju;

- sodelovanje pri graditvi sanitarno-higienskih objektov;

- urejanje lokacij za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev;

- sodelovanje pri graditvi zaklonilnikov ob neposredni vojni
nevarnosti in med vojno.

OPOMBA: Izvidniškim enotam se lahko dodajo tudi enote za
izvidovanje s psi. Vodja tako oblikovane enote je vodja
izvidniške enote oziroma vodja (poveljnik) tehnične reševalne
enote.


1. EKIPA ZA IZVIDOVANJE

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .------------------------.
           .            .
           . EKIPA ZA IZVIDOVANJE .
           .            .
           .------------------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,     Število  Stopnja  Usmeritev Posebna
št. delovno mesto         izobrazbe      znanja
-----------------------------------------------------------------
   EKIPA ZA IZVIDOVANJE

1.  Vodja ekipe        1  VII.    gradbena tečaj CZ

2.  Namestnik vodje      1  VI. ali V. gradbena tečaj CZ

3.  Izvidnik (geofonist)    2  V.     gradbena tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi       4
-----------------------------------------------------------------


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        4

2. Kombinezon CZ           kpl.        4

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.        4

4. Komplet, osebni za PP       kpl.        4

5. Pribor, jedilni          kpl.        4

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        4

7. Maska, zaščitna          kos        4

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        4

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        4

10. Dozimeter, osebni         kos        3

11. Dozimeter, poveljniški      kos        1

12. Avtoinjektor           kos        4

13. Torbica, poveljniška       kos        1

14. Svetilka, baterijska       kos        1

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 12 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


1.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.       1

2. Geofon              kos        2

3. Megafon              kos        1

4. Lopata              kos        2

5. Kramp               kos        2

6. Eksplozimeter           kos        1

7. Čelada, zaščitna, s čelno
  svetilko             kpl.       4

8. Respirator            kos        4

9. Rokavice, zaščitne        par        4

10. Ščitnik za kolena         par        4

11. Zastavice za označevanje     kos       20

12. Komplet za označevanje zemljišča kpl.       2

13. Trinožec za reševanje z vitlom  kpl.       1

14. Sekira              kos        2

15. Drog, lomilni           kos        2

16. Torbica za PP           kpl.       1

17. Vozilo, terensko, večje, ali
   kombi              kos  1 (iz popisa)


2. ODDELEK ZA IZVIDOVANJE

2.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

          .-------------------------.
          .             .
          . ODDELEK ZA PRVO POMOČ .
          .             .
          .-----------.-------------.
                .
     .---------------------.----------------------.
     .           .           .
.--------.----------.     .      .---------.---------.
.          .     .      .          .
.   I. EKIPA   .     .      .   II. EKIPA   .
.          .     .      .          .
.--------.----------.     .      .---------.---------.


2.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število  Stopnja   Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto       izobrazbe        znanja
-----------------------------------------------------------------
   ODDELEK ZA
   IZVIDOVANJE

   I. EKIPA

1.  Vodja ekipe
   (oddelka)       1  VII.    gradbena   tečaj CZ

2.  Namestnik vodje    1  VI. ali V. gradbena   tečaj CZ

3.  Izvidnik (geofonist) 2  V.     gradbena   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    4
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

   Iste sestave kot
   I. ekipa
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    4
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku   8
-----------------------------------------------------------------


2.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        8

2. Kombinezon CZ           kpl.        8

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.        8

4. Komplet, osebni za PP       kpl.        8

5. Pribor, jedilni          kpl.        8

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        8

7. Maska, zaščitna          kos        8

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        8

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        8

10. Dozimeter, osebni         kos        6

11. Dozimeter, poveljniški      kos        2

12. Avtoinjektor           kos        8

13. Torbica, poveljniška       kos        2

14. Svetilka, baterijska       kos        2

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 12 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi


2.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        2

2. Geofon              kos        4

3. Megafon              kos        2

4. Lopata              kos        4

5. Kramp               kos        4

6. Eksplozimeter           kos        1

7. Čelada, zaščitna s čelno svetilko kpl.        8

8. Respirator            kos        8

9. Rokavice, zaščitne        par        8

10. Ščitnik za kolena         par        8

11. Zastavice za označevanje     kos        40

12. Komplet za označevanje zemljišča kpl.        4

13. Trinožec za reševanje z vitlom  kpl.        2

14. Sekira              kos        4

15. Drog, lomilni           kos        4

16. Torbica za PP           kpl.        2

17. Vozilo, terensko, večje, ali
  kombi               kos  2 (iz popisa)


3. VOD ZA IZVIDOVANJE

3.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

          .----------------------.
          .           .
          . VOD ZA IZVEDOVANJE .
          .           .
          .-----------.----------.
                .
        .---------------.----------------.
        .                .
   .---------.---------.      .---------.---------.
   .          .      .          .
   .  I. ODDELEK   .      .  II. ODDELEK  .
   .          .      .          .
   .---------.---------.      .---------.---------.
        .                .
    .--------.--------.       .--------.-------.
.------.------. .-------.-----. .-----.------. .------.------.
. I. EKIPA  . . II. EKIPA . . I. EKIPA . . II. EKIPA .
.-------------. .-------------. .------------. .-------------.


3.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število  Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto       izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
   VODSTVO VODA

1.  Poveljnik       1  VII.    gradbena   tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika 2  V.     gradbena   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodstvu   2
-----------------------------------------------------------------
   I. ODDELEK

   I. EKIPA

1.  Vodja ekipe (oddelka) 1  VII.    gradbena   tečaj CZ

2.  Namestnik vodje    1  VI. ali V. gradbena   tečaj CZ

3.  Izvidnik (geofonist) 2  V.     gradbena   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    4
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

   Iste sestave kot
   I. ekipa
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    4
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku   8
-----------------------------------------------------------------
   II. ODDELEK

   Iste sestave kot
   I. oddelek
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku   8
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodu    18
-----------------------------------------------------------------


3.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        18

2. Kombinezon CZ           kpl.        18

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.        18

4. Komplet, osebni, za PP      kpl.        18

5. Pribor, jedilni          kpl.        18

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        18

7. Maska, zaščitna          kos        18

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        18

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        18

10. Dozimeter, osebni         kos        12

11. Dozimeter, poveljniški      kos         6

12. Avtoinjektor           kos        18

13. Torbica, poveljniška       kos         6

14. Svetilka, baterijska       kos         6

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 12 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


3.4. SKUPNA OPREMA VODSTVA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        2

2. Megafon              kos        2

3. Čelada, zaščitna          kos        2

4. Respirator             kos        2

5. Vozilo, terensko          kos        1


3.5. SKUPNA OPREMA VODA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        4

2. Geofon              kos        8

3. Megafon              kos        4

4. Lopata              kos        8

5. Kramp               kos        8

6. Eksplozimeter           kos        2

7. Čelada, zaščitna s čelno svetilko kpl.       16

8. Respirator            kos        16

9. Rokavice, zaščitne        par        16

10. Ščitnik za kolena         par        16

11. Zastavice za označevanje     kos        80

12. Komplet za označevanje zemljišča kpl.        8

13. Trinožec za reševanje z vitlom  kpl.        4

14. Sekira              kos        8

15. Drog, lomilni           kos        8

16. Torbica za PP           kpl.        4

17. Vozilo, terensko, večje ali kombi kos  4 (iz popisa)


4. ODDELEK ZA REŠEVANJE

4.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

          .------------------------.
          .            .
          . ODDELEK ZA REŠEVANJE .
          .            .
          .------------.-----------.
                .
    .-----------------------.-----------------------.
.-------.-------.   .--------.-------.   .- - - - -.- - - .
.  I. EKIPA  .   .  II. EKIPA  .   .  III. EKIPA  .
.---------------.   .----------------.   .- - - - - - - - .


4.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja  Usmeritev    Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
   ODDELEK ZA
   REŠEVANJE

   I. EKIPA

1.  Vodja ekipe
   (oddelka)       1 VII.    gradbena    tečaj CZ

2.  Reševalec       8 IV.    gradbena    tečaj CZ

3.  Voznik - reševalec  1 IV.    gradbena    voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    10
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

4.  Vodja ekipe      1 VII.    gradbena    tečaj CZ

5.  Tesar         3 IV.    gradbena    tečaj CZ

6.  Elektrikar      1 IV.    elektro     tečaj CZ

7.  Vodoinštalater    1 IV.    kovinarska   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   III. EKIPA (ZA
   REŠEVANJE NA VODI)

8.  Vodja ekipe      1 V.             tečaj CZ

9.  Reševalec na vodi   5 IV.            tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v
   oddelku     16 (22)
-----------------------------------------------------------------

OPOMBA: Vodja oddelka za reševanje je hkrati vodja tehnično-
reševalne enote.

Ekipa za reševanje na vodi se ustanovi samo na poplavno ogroženih
območjih.


4.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.     16 (22)

2. Kombinezon CZ           kpl.     16 (22)

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.     16 (22)

4. Komplet, osebni, za PP      kpl.     16 (22)

5. Pribor, jedilni          kpl.     16 (22)

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos     16 (22)

7. Maska, zaščitna          kos     16 (22)

8. Ogrinjalo,zaščitno        kos     16 (22)

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.     16 (22)

10. Dozimeter, osebni         kos     14 (19)

11. Dozimeter, poveljniški      kos      2 (3)

12. Avtoinjektor           kos     16 (22)

13. Torbica, poveljniška       kos      2 (3)

14. Svetilka, baterijska       kos      2 (3)

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 12 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


4.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.      2 (3)

2. Čelada, zaščitna         kos        16

3. Rokavice, zaščitne        par        16

4. Ščitnik za kolena         par        16

5. Respirator            kos        16

6. Svetilka, akumulatorska      kos      2 (3)

7. Lopata              kos        6

8. Kramp               kos        6

9. Rezalka, motorna ali električna  kos        2

10. Žaga, motorna ali električna   kos        2

11. Dvigalka, ročna          kos        4

12. Kompresor, gradbeni        kos        1

13. Komplet pnevmatskega orodja    kpl.        2

14. Naprava za vleko in dvig     kpl.        2

15. Komplet jeklenih vrvi in verig  kpl.        2

16. Škripec, enojni          kos        2

17. Škripec, dvojni          kos        2

18. Varilno-rezalni aparat, avtogeni kpl.        1

19. Kladivo, težko          kos        2

20. Sekač               kos        2

21. Konica za beton, krajša      kos        2

22. Konica za beton, daljša      kos        2

23. Orodje, ročno, reševalno,
  univerzalno            kos        2

24. Sponka              kos        20

25. Žeblji, različni         kg        10

26. Žica za vezanje (3 mm)      kg         5

27. Megafon              kos      2 (3)

28. Torbica za PP           kpl.      1 (2)

29. Sekira              kos        3

30. Blazina, reševalna        kpl.        2

31. Komplet tesarskega orodja     kpl.        1

32. Komplet elektrikarskega orodja  kpl.        1

33. Komplet vodoinštalaterskega
  orodja              kpl.        1

34. Vozilo, tovorno s ponjavo     kos  1 (iz popisa)

35. Komplet zložljivih lestev    kpl.        2

36. Vrv, statična (12 mm, d-25 m)   kos        6

37. Drog, lomilni           kos        2

38. Nosila, reševalna         kos        1

39. Čoln za reševanje         kpl.       (1)

40. Vitel, električni vodni 12 V
  (pletenica 6 mm/200 m)      kos       (1)

41. Vesla, lopatasta         kos       (4)

42. Sidro, orno (5 kg)        kos       (1)

43. Vrv, reševalna v torbici     kos       (2)

44. Vrv, varovalna (8 mm, d-50 m)   kos       (1)

45. Karabini in zapenjala       kos       (6)

46. Čoln, samonapihljivi, rešilni,
  za 6 ljudi            kos       (1)

47. Obroč, reševalni         kos       (2)

48. Jopič, reševalni         kos       (10)

49. Oprtač, varovalni, z vrvico
  (d-4 m)              kpl.       (6)

50. Kavelj, reševalni, s prilag.
  palico (2,2 m)          kos       (2)

51. Škornji, ribiški         par       (6)

52. Škornji, gumijasti        par       (6)

53. Komplet za PP           kpl.       (1)

54. Obleka, suha za reševanje     kos       (3)


5. VOD ZA REŠEVANJE

5.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

        .--------------------.
        .          .
        . VOD ZA REŠEVANJE .
        .          .
        .----------.---------.
              .
     .----------------.---------------.
     .                .
.---------.---------.      .---------.---------.
.          .      .          .
.  I. ODDELEK   .      .  II. ODDELEK  .
.          .      .          .
.---------.---------.      .---------.---------.
     .                .
.---------.---------.      .---------.---------.
.  I. EKIPA    .      .   I. EKIPA   .
.---------.---------.      .---------.---------.
     .                .
.---------.---------.      .---------.---------.
.  II. EKIPA   .      .   II. EKIPA   .
.---------.---------.      .-------------------.
     .
.- - - - -.- - - - -.
.  III. EKIPA   .
.- - - - - - - - - -.


5.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,  Število Stopnja  Usmeritev    Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe          znanja
-----------------------------------------------------------------
   VODSTVO VODA

1.  Poveljnik voda    1 VII.    gradbena     tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika 1 VII.    gradbena     tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodstvu   2
-----------------------------------------------------------------
   I. ODDELEK

   I. EKIPA

3.  Vodja ekipe
   (oddelka)      1 VII.    gradbena     tečaj CZ

4.  Reševalec      8 IV.    gradbena     tečaj CZ

5.  Voznik-reševalec   1 IV.    gradbena     voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi   10
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

6.  Vodja ekipe     1 VII.    gradbena     tečaj CZ

7.  Tesar        3 IV.    gradbena     tečaj CZ

8.  Elektrikar      1 IV.    elektro     tečaj CZ

9.  Vodoinštalater    1 IV.    kovinarska    tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   III. EKIPA (ZA
   REŠEVANJE NA VODI)

10. Vodja ekipe     1 V.             tečaj CZ

11. Reševalec na vodi  5 IV.             tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v
   oddelku    16 (22)
-----------------------------------------------------------------
   II. ODDELEK

   I. EKIPA

12. Vodja ekipe
   (oddelka)      1 VII.    gradbena     tečaj CZ

13. Reševalec      8 IV.    gradbena     tečaj CZ

14. Voznik-reševalec   1 IV.    gradbena     voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi   10
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

16. Vodja ekipe     1 VII.    gradbena     tečaj CZ

17. Tesar        3 IV.    gradbena     tečaj CZ

18. Elektrikar      1 IV.    elektro     tečaj CZ

19. Vodoinštalater    1 IV.    kovinarska    tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku  16
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodu 34 (40)
-----------------------------------------------------------------

OPOMBA: Poveljnik voda za reševanje je hkrati poveljnik tehnične-
reševalne enote.

 Ekipa za reševanje na vodi se ustanovi samo na poplavno
ogroženih območjih.

 V sestavi voda za tehnično reševanje na državni ravni se
kadrovska sestava 1. ekipe, 1. oddelka poveča za enega voznika z
izpitom kategorije C in z izpitom za upravljanje avtodvigala.


5.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.     34 (40)

2. Kombinezon CZ           kpl.     34 (40)

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.     34 (40)

4. Komplet, osebni za PP       kpl.     34 (40)

5. Pribor, jedilni          kpl.     34 (40)

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos     34 (40)

7. Maska, zaščitna          kos     34 (40)

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos     34 (40)

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.     34 (40)

10. Dozimeter, osebni         kos     28 (38)

11. Dozimeter, poveljniški      kos      6 (7)

12. Avtoinjektor           kos     34 (40)

13. Torbica, poveljniška       kos      6 (7)

14. Svetilka, baterijska       kos      6 (7)

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 12 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


5.4. SKUPNA OPREMA VODSTVA VODA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        2

2. Čelada, zaščitna         kos        2

3. Respirator            kos        2

4. Megafon              kos        2

5. Vozilo, terensko         kos        1


5.5. SKUPNA OPREMA VODA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.      4 (5)

2. Čelada, zaščitna         kos        32

3. Rokavice, zaščitne        par        32

4. Ščitnik za kolena         par        32

5. Respirator            kos        32

6. Svetilka, akumulatorska      kos      4 (5)

7. Lopata              kos        12

8. Kramp               kos        12

9. Rezalka, motorna ali električna  kos        4

10. Žaga, motorna ali električna   kos        4

11. Dvigalka, ročna          kos        8

12. Kompresor, gradbeni        kos        2

13. Komplet pnevmatskega orodja    kpl.        4

14. Naprava za vleko in dvig     kpl.        4

15. Komplet jeklenih vrvi in verig  kpl.        4

16. Škripec, enojni         kos        4

17. Škripec, dvojni          kos        4

18. Varilno-rezalni aparat, avtogeni kpl.        2

19. Kladivo, težko          kos        4

20. Sekač               kos        4

21. Konica za beton, krajša      kos        4

22. Konica za beton, daljša      kos        4

23. Ročno reševalno orodje,
  univerzalno            kos        4

24. Sponka              kos        40

25. Žeblji, različni         kg        20

26. Žica za vezanje (3 mm)      kg        10

27. Megafon              kos      4 (5)

28. Torbica za PP           kpl.      2 (3)

29. Sekira              kos        6

30. Blazina, reševalna        kpl.        4

31. Komplet tesarskega orodja     kpl.        2

32. Komplet elektrikarskega orodja  kpl.        2

33. Komplet vodoinštalaterskega
  orodja              kpl.        2

34. Vozilo, tovorno s ponjavo     kos  2 (iz popisa)

35. Vozilo UNIMOG s priključki    kpl.       1*

36. Komplet zložljivih lestev    kpl.        4

37. Vrv, statična (12 mm, d-25 m)   kos        12

38. Drog, lomilni           kos        4

39. Nosila, reševalna         kos        2

40. Čoln za reševanje         kpl.       (1)

41. Vitel, električni vodni 12 V
  (pletenica 6 mm/200 m)      kos       (1)

42. Vesla, lopatasta         kos       (4)

43. Sidro, orno 5 kg         kos       (1)

44. Vrv, reševalna v torbici     kos       (2)

45. Vrv, varovalna (8 mm, d-50 m)   kos       (1)

46. Karabini in zapenjala       kos       (6)

47. Čoln, samonapihljivi, rešilni,
  za 6 ljudi            kos       (1)

48. Obroč, reševalni         kos       (2)

49. Jopič, reševalni         kos       (10)

50. Oprtač, varovalni, z vrvico
  (d-4 m)              kpl.       (6)

51. Kavelj, reševalni, s
  prilagodljivo palico (2,2 m)   kos       (2)

52. Škornji, ribiški         par       (6)

53. Škornji, gumijasti        par       (6)

54. Komplet za PP           kpl.       (1)

55. Obleka, suha za reševanje     kos       (3)

OPOMBA: *Vozila UNIMOG se nabavlja samo za potrebe državnih enot
ZRP


6. ČETA ZA REŠEVANJE

6.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .---------------------.
           .           .
           . ČETA ZA REŠEVANJE .
           .           .
           .----------.----------.
                .
        .---------------.-----------------.
        .                 .
    .-------.-------.         .-------.------.
    .        .         .       .
    .   I. VOD  .         .  II. VOD  .
    .        .         .       .
    .-------.-------.         .-------.------.
        .                 .
    .-------.-------.         .-------.------.
    .        .         .       .
.-------.------. .------.------. .-------.------. .-----.------.
.       . .   II.  . .       . .  II.   .
. I. ODDELEK . .  ODDELEK  . . I. ODDELEK . . ODDELEK  .
.------.-------. .------.------. .-------.------. .-----.------.
    .        .         .       .
.------.-------. .------.------. .-------.------. .-----.------.
. I. EKIPA  . . I. EKIPA  . .  I. EKIPA  . . I. EKIPA .
.------.-------. .------.------. .-------.------. .-----.------.
    .        .         .       .
.------.-------. .------.------. .-------.------. .-----.------.
. II. EKIPA  . . II. EKIPA . .  II. EKIPA . . II. EKIPA .
.------.-------. .-------------. .-------.------. .------------.
    .                 .
.- - - . - - - .         .- - - -.- - - .
. III. EKIPA .         . III. EKIPA .
.- - - - - - - .         .- - - - - - - .


6.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja  Usmeritev    Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
   VODSTVO ČETE

1.  Poveljnik čete    1 VII.    gradbena    tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika 1 VII.    gradbena    tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodstvu   2
-----------------------------------------------------------------
   VODSTVO I. VODA

1.  Poveljnik voda    1 VII.    gradbena    tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika 1 VII.    gradbena    tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodstvu   2
-----------------------------------------------------------------
   I. ODDELEK

   I. EKIPA

3.  Vodja ekipe (oddelka) 1 VII.    gradbena    tečaj CZ

4.  Reševalec       8 IV.    gradbena    tečaj CZ

5.  Voznik-reševalec   1 IV.    gradbena    voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    10
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

6.  Vodja ekipe      1 VII.    gradbena    tečaj CZ

7.  Tesar         3 IV.    gradbena    tečaj CZ

8.  Elektrikar      1 IV.    elektro     tečaj CZ

9.  Vodoinštalater    1 IV.    kovinarska   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   III. EKIPA (ZA
   REŠEVANJE NA VODI)

10. Vodja ekipe      1 V.             tečaj CZ

11. Reševalec na vodi   5 IV.            tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v
   oddelku     16 (22)
-----------------------------------------------------------------
   II. ODDELEK

   I. EKIPA

12. Vodja ekipe (oddelka) 1 VII.    gradbena    tečaj CZ

13. Reševalec       8 IV.    gradbena    tečaj CZ

14. Voznik-reševalec   1 IV.    gradbena    voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    10
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

16. Vodja ekipe      1 VII.    gradbena    tečaj CZ

17. Tesar         3 IV.    gradbena    tečaj CZ

18. Elektrikar      1 IV.    elektro     tečaj CZ

19. Vodoinštalater    1 IV.    kovinarska   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku   16
-----------------------------------------------------------------
   SKUPAJ V I.
   VODU      34 (40)
-----------------------------------------------------------------
   II. VOD

   Iste sestave kot
   I. vod
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodu  34 (40)
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v četi  70 (82)
-----------------------------------------------------------------

OPOMBA: Poveljnik čete za reševanje je hkrati poveljnik tehnične-
reševalne enote.

 Ekipi za reševanje na vodi se ustanovita samo na poplavno
ogroženih območjih.


6.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.     70 (82)

2. Kombinezon CZ           kpl.     70 (82)

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.     70 (82)

4. Komplet, osebni za PP       kpl.     70 (82)

5. Pribor, jedilni          kpl.     70 (82)

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos     70 (82)

7. Maska, zaščitna          kos     70 (82)

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos     70 (82)

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.     70 (82)

10. Dozimeter, osebni         kos     56 (66)

11. Dozimeter, poveljniški      kos     14 (16)

12. Avtoinjektor           kos     70 (82)

13. Torbica, poveljniška       kos     14 (16)

14. Svetilka, baterijska       kos     14 (16)

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 12 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


6.4. SKUPNA OPREMA VODSTVA ČETE

1. Postaja, ročna radijska      kpl.        2

2. Čelada zaščitna          kos        2

3. Respirator            kos        2

4. Megafon              kos        2

5. Vozilo terensko          kos        1


6.5. SKUPNA OPREMA VODSTEV VODOV

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        4

2. Čelada, zaščitna         kos        4

3. Respirator            kos        4

4. Megafon              kos        4

5. Vozilo, terensko         kos        2


6.6. SKUPNA OPREMA ČETE

1. Postaja, radijska ročna      kpl.     8 (10)

2. Čelada, zaščitna         kos        64

3. Rokavice, zaščitne        par        64

4. Ščitnik za kolena         par        64

5. Respirator            kos        64

6. Svetilka, akumulatorska      kos      8 (10)

7. Lopata              kos        24

8. Kramp               kos        24

9. Rezalka, motorna ali električna  kos        8

10. Žaga, motorna ali električna   kos        8

11. Dvigalka, ročna          kos        16

12. Kompresor, gradbeni        kos        4

13. Komplet pnevmatskega orodja    kpl.        8

14. Naprava za vleko in dvig     kpl.        8

15. Komplet jeklenih vrvi in verig  kpl.        8

16. Škripec, enojni          kos        8

17. Škripec, dvojni          kos        8

18. Varilno-rezalni aparat avtogeni  kpl.        4

19. Kladivo, težko          kos        8

20. Sekač               kos        8

21. Konica za beton, krajša      kos        8

22. Konica za beton, daljša      kos        8

23. Orodje, ročno reševalno
  univerzalno            kos        8

24. Sponka              kos        80

25. Žeblji, različni         kg        40

26. Žica za vezanje (3 mm)      kg        20

27. Megafon              kos      8 (10)

28. Torbica za PP           kpl.      4 (6)

29. Sekira              kos        12

30. Blazina, reševalna        kpl.        8

31. Komplet tesarskega orodja     kpl.        4

32. Komplet elektrikarskega orodja  kpl.        4

33. Komplet vodoinštalaterskega
  orodja              kpl.        4

34. Vozilo, tovorno s ponjavo     kos  4 (iz popisa)

35. Komplet zložljivih lestev     kpl.        8

36. Vrv, statična (12 mm, d-25)    kos        24

37. Drog, lomilni           kos        8

38. Nosila, reševalna         kos        4

39. Čoln za reševanje         kpl.       (2)

40. Vitel, električni vodni 12 V
  (pletenica 6 mm/200 m)      kos       (2)

41. Vesla, lopatasta         kos       (8)

42. Sidro, orno (5 kg)        kos       (2)

43. Vrv, reševalna v torbici     kos       (4)

44. Vrv, varovalna (8 mm, d-50 m)   kos       (2)

45. Karabini in zapenjala       kos       (12)

46. Čoln, samonapihljivi, rešilni,
  za 6 ljudi            kos       (2)

47. Obroč, reševalni         kos       (4)

48. Jopič reševalni          kos       (20)

49. Oprtač, varovalni z vrvico
  (d-4 m)              kpl.      (12)

50. Kavelj, reševalni s prilag.
  palico (2,2 m)          kos       (4)

51. Škornji, ribiški         par       (12)

52. Škornji, gumijasti        par       (12)

53. Komplet za PP           kpl.       (2)

54. Obleka suha za reševanje     kos       (6)


IV. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE ENOT ZA RADIOLOŠKO,
         KEMIJSKO IN BIOLOŠKO ZAŠČITO

Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito (RKB)
sestavljajo enote za RKB izvidovanje in enote za RKB
dekontaminacijo.

Enote za radiološko, kemično in biološko zaščito organizirajo:

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v svojem
delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali
skladiščijo nevarne snovi, ki ogrožajo okoliško prebivalstvo,
najmanj eno ekipo za radiološko, kemijsko in biološko
dekontaminacijo oziroma morajo financirati ustanovitev,
opremljanje in usposabljanje takšne enote v lokalni skupnosti, v
kateri opravljajo dejavnost;

- lokalne skupnosti, ki imajo od 3000 do 20000 prebivalcev, en
oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo in za
vsakih nadaljnjih 20000 prebivalcev še po en oddelek;

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje en oddelek
za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo in v vseh
regijah najmanj en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko
izvidovanje.

Oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo iz
prejšnjega odstavka obsega dve ekipi za dekontaminacijo, oddelek
za radiološko, kemijsko in biološko izvidovanje pa tri ekipe za
izvidovanje.

Naloge enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito so:

- izvidovanje nevarnih snovi ter bojnih strupov v okolju
(detekcija, identifikacija, dozimetrija, preprostejše analize);

- ugotavljanje in označevanje meja kontaminiranih območij;

- ugotavljanje prenehanja radiološke, kemične in biološke
nevarnosti;

- jemanje vzorcev za analize in preiskave;

- usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;

- izvajanje dekontaminacije in ugotavljanje njene uspešnosti.


1. ODDELEK ZA RKB IZVIDOVANJE

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .------------------.
           .         .
           . ODDELEK ZA RKB .
           .  IZVIDOVANJE  .
           .         .
           .--------.---------.
               .
    .---------------------.---------------------.
    .           .           .
.-------.------.   .-------.-------.   .-------.------.
.       .   .        .   .       .
.  I. EKIPA  .   .  II. EKIPA  .   . III. EKIPA .
.       .   .        .   .       .
.--------------.   .---------------.   .--------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
   I. EKIPA

1.  Vodja ekipe
   (oddelka)       1 VII.    naravosl.
                     (kemija)    tečaj CZ

2.  Izvidnik       2 V. ali IV. naravosl. ali
                     teh.      tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    3
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

3.  Vodja ekipe      1 VII.    naravosl.
                     (fizika)    tečaj CZ

4.  Izvidnik       2 V. ali IV. naravosl. ali
                     teh.      tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    3
-----------------------------------------------------------------
   III. EKIPA

5.  Vodja ekipe      1 VII.    naravosl.
                     (biologija)  tečaj CZ

6.  Izvidnik       2 V. ali IV. naravosl. ali
                     teh.      tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    3
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku   9
-----------------------------------------------------------------


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        9

2. Opasač z oprtačem         kpl.        9

3. Komplet, osebni, za PP      kpl.        9

4. Pribor, jedilni          kpl.        9

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        9

6. Maska, zaščitna          kos        9

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        9

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        9

9. Dozimeter, poveljniški      kos        9

10. Avtoinjektor           kos        9

11. Torbica, poveljniška       kos        3

12. Svetilka, baterijska       kos        9

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


1.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        3

2. Detektor, radiološki        kos        1

3. Detektor, kemični         kpl.        1

4. Detektor za merjenje rad. kont.
  hrane in vode           kpl.        1

5. Kombinezon za RKB-zaščito     kpl.        6

6. Dihalni aparat, izolirni      kpl.        3

7. Jeklenka, rezervna         kos        3

8. Škornji, gumijasti         par        6

9. Rokavice, gumijaste        par        6

10. Rokavice, laboratorijske     par       100

11. Kombinezon za enkratno uporabo  kos        27

12. PH-meter, prenosni        kpl.        2

13. Eksplozimeter           kos        1

14. Čitalec osebnih dozimetrov    kos        1

15. Lokator, satelitski (GPS)     kos        1

16. Računalnik, osebni prenosni    kpl.        1

17. Trak za označevanje kont.
  zemljišča z nosilci        kpl.        5

18. Komplet za označevanje kont.
  zemljišča (zastavice)       kpl.        5

19. Komplet za vzorčevanje (kemijske
  in biol. preiskave)        kpl.        1

20. Hladilnik, prenosni 12 V     kos        1

21. Kompas              kos        2

22. Svetilka, eksplozijsko varna,
  akumulatorska           kos        3

23. Komplet, meteorološki       kpl.        1

24. Komplet za dekontaminacijo    kpl.        1

25. Komplet obrazcev         kpl.        2

26. Priročnik za klasifikacijo
  nevarnih snovi          kos        1

27. Torbica za PP           kpl.        1

28. Kombi 4 x 4           kos        1


2. EKIPA ZA RADIOLOŠKO, KEMIJSKO IN BIOLOŠKO DEKONTAMINACIJO

2.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

            .--------------------.
            .          .
            .  EKIPA ZA RKB   .
            . DEKONTAMINACIJA  .
            .          .
            .--------------------.


2.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,  Število Stopnja   Usmeritev    Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe          znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja ekipe     1 VII.    naravosl.
                     ali teh.    tečaj CZ

2.  Dekontaminator    5 V. ali IV. naravosl.
                     ali teh.    tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------


2.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        6

2. Opasač z oprtačem         kpl.        6

3. Komplet, osebni, za PP      kpl.        6

4. Pribor, jedilni          kpl.        6

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        6

6. Maska, zaščitna          kos        6

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        6

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        6

9. Dozimeter, poveljniški      kos        1

10. Dozimeter, osebni         kos        5

11. Avtoinjektor           kos        6

12. Torbica, poveljniška       kos        1

13. Svetilka, baterijska       kos        1

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 6 do 11 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


2.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        1

2. Kombinezon za RKB-zaščito     kos        6

3. Detektor, radiološki       kos        1

4. Detektor, kemijski        kos        1

5. Naprava visokotlačna, za
  dekontaminacijo z grelcem     kos        1

6. pH-meter, prenosni        kpl.        1

7. Snovi za dekontaminacijo ljudi       po potrebi

8. Snovi za dekontaminacijo
  sredstev in opreme             po potrebi

9. Snovi za dekontaminacijo pitne
  vode                    po potrebi

10. Sesalec MEDICLEAN         kos        1

11. Škropilnica, hrbtna ročna     kos        1

12. Rokavice, gumijaste        par        6

13. Škornji, gumijasti        par        6

14. Predpasnik, gumijast       kos        6

15. Rezervoar za vodo (1000 l)    kos        2

16. Posoda, plastična za vodo (20 l) kos        6

17. Krtača za pranje         kos        2

18. Krtača za umivanje rok      kos        10

19. Krpa za čiščenje         kg        10

20. Metla, odporna proti nevarnim
  snovem              kos        2

21. Metlica              kos        2

22. Smetišnica            kos        2

23. Vata               kg         3

24. Vedro, plastično         kos        4

25. Vreča, plastična, za
  kontaminirano obleko       kos        50

26. Vreča, plastična, za osebne
  predmete z gumico         kos        50

27. Brisača za enkratno uporabo    kos       100

28. Goba (spužva)           kos        10

29. Aparat za striženje las      kos        1

30. Kozarec za dekontaminacijo
  sluznice             kos        6

31. Zabojnik za odpadke        kos        2

32. Obleka, rezervna, in perilo    kpl.   po potrebi

33. Šotor, dekon., s prhami      kpl.   po potrebi

34. Naprava za ogrevanje vode     kos    po potrebi

35. Rezervoar za kontaminirano vodo  kos    po potrebi

36. Kramp               kos        1

37. Lopata odporna proti nevarnim
  snovem              kos        1

38. Sekira              kos        1

39. Folija, plastična         m2        500

40. Avto, tovorni, s ponjavo     kos   1 po potrebi

41. Avtocisterna za vodo       kos   1 po potrebi

42. Vpijala za nevarne snovi     kg    po potrebi

43. Rezervoar, prestrezni, z napih.
  tubusom (3,5 x 12 m)       kos    po potrebi

44. Posipalec za posipanje vpijal
  za nevarne snovi         kos        1

45. Vreče za nevarne snovi      kos        50

46. Komplet za zatesnitev iztekanja
  nevarnih snovi          kos        1

47. Torbica za PP           kpl.        1

OPOMBA: Ekipe za RKB dekontaminacijo se oblikujejo in opremljajo
glede na ogroženost in dejanski obseg nalog. Namesto šotorov s
prhami se lahko za dekontaminacijo ljudi uporabljajo kopalnice,
ki že obstajajo, za dekontaminacijo vozil pa avtopralnice, ki že
obstajajo.


3. ODDELEK ZA RADIOLOŠKO, KEMIJSKO IN BIOLOŠKO DEKONTAMINACIJO

3.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .------------------.
           .         .
           . ODDELEK ZA RKB .
           . DEKONTAMINACIJO .
           .         .
           .--------.---------.
               .
    .---------------------.--------------------.
    .                     .
.--------.--------.            .--------.--------.
.         .            .         .
.  I. EKIPA   .            .  III. EKIPA  .
.         .            .         .
.-----------------.            .-----------------.


3.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,  Število Stopnja    Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe          znanja
-----------------------------------------------------------------
   I. EKIPA

1.  Vodja ekipe
   (oddelka)      1 VII. ali VI. naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ

2.  Dekontaminator    5 V. ali IV.  naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

3.  Vodja ekipe     1 VII. ali VI. naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ

4.  Dekontaminator    5 V. ali IV.  naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    6
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku  12
-----------------------------------------------------------------


3.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       12

2. Opasač z oprtačem         kpl.       12

3. Komplet, osebni, za PP      kpl.       12

4. Pribor, jedilni          kpl.       12

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        12

6. Maska, zaščitna          kos        12

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        12

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       12

9. Dozimeter, poveljniški      kos        2

10. Dozimeter, osebni         kos        10

11. Avtoinjektor           kos        12

12. Torbica, poveljniška       kos        2

13. Svetilka, baterijska       kos        2

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 6 do 11 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


3.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        2

2. Kombinezon za RKB-zaščito     kos        12

3. Detektor, radiološki       kos        2

4. Detektor, kemijski        kos        2

5. Naprava, visokotlačna, za
  dekontaminacijo z grelcem     kos        2

6. pH-meter, prenosni        kpl.        2

7. Snovi za dekontaminacijo ljudi       po potrebi

8. Snovi za dekontaminacijo sredstev
  in opreme                  po potrebi

9. Snovi za dekontaminacijo pitne
  vode                    po potrebi

10. Sesalec MEDICLEAN         kos        2

11. Škropilnica, hrbtna ročna     kos        2

12. Rokavice, gumijaste        par        12

13. Škornji, gumijasti        par        12

14. Predpasnik,            kos        12

15. Rezervoar za vodo (1000 l)    kos        4

16. Posoda, plastična, za vodo (20 l) kos        12

17. Krtača za pranje         kos        4

18. Krtača za umivanje rok      kos        20

19. Krpa za čiščenje         kg        20

20. Metla odporna proti nevarnim
  snovem              kos        4

21. Metlica              kos        4

22. Smetišnica            kos        4

23. Vata               kg         6

24. Vedro, plastično         kos        8

25. Vreča, plastična, za
  kontaminirano obleko       kos       100

26. Vreča, plastična, za osebne
  predmete z gumico         kos       100

27. Brisača za enkratno uporabo    kos       200

28. Goba (spužva)           kos        20

29. Aparat za striženje las      kos        2

30. Kozarec za dekontaminacijo
  sluznice             kos        12

31. Zabojnik za odpadke        kos        4

32. Obleka rezervna in perilo     kpl.   po potrebi

33. Šotor, dekon., s prhami      kpl.   po potrebi

34. Naprava za ogrevanje vode     kos    po potrebi

35. Rezervoar za kontaminirano vodo  kos    po potrebi

36. Kramp               kos        2

37. Lopata, odporna proti nevarnim
  snovem              kos        2

38. Sekira              kos        2

39. Folija, plastična         m2       1.000

40. Avto, tovorni, s ponjavo     kos        1

41. Avtocisterna za vodo (4000
  l - gasilska)           kos        1

42. Vpijala za nevarne snovi     kg    po potrebi

43. Rezervoar, prestrezni, z napih.
  tubusom (3,5 x 12 m)       kos    po potrebi

44. Posipalec za posipanje vpijal za
  nevarne snovi           kos        2

45. Vreča za nevarne snovi      kos       100

46. Komplet za zatesnitev iztekanja
  nevarnih snovi          kpl.        2

47. Torbica za PP           kpl.        1

OPOMBA: Oddelki za RKB dekontaminacijo se oblikujejo in
opremljajo glede na ogroženost in dejanski obseg nalog. Namesto
šotorov s prhami se lahko za dekontaminacijo ljudi uporabljajo
kopalnice, ki že obstajajo, za dekontaminacijo vozil pa
avtopralnice, ki že obstajajo.


4. ODDELEK ZA RADIOLOŠKO, KEMIJSKO IN BIOLOŠKO DEKONTAMINACIJO
(DRŽAVNA ENOTA)

4.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .------------------.
           .         .
           . ODDELEK ZA RKB .
           . DEKONTAMINACIJO .
           .         .
           .--------.---------.
               .
    .---------------------.---------------------.
    .           .           .
.-------.------.   .-------.-------.   .-------.------.
.       .   .        .   .       .
.  I. EKIPA  .   .  II. EKIPA  .   . III. EKIPA .
.       .   .        .   .       .
.--------------.   .---------------.   .--------------.


4.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja    Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
   ODDELEK ZA RKB
   DEKONTAMINACIJO

   I. EKIPA

1.  Vodja ekipe
   (oddelka)       1 VII. ali VI. naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ

2.  Dekontaminator    5 V. ali IV.  naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ

3.  Voznik dekontaminator 1 IV.            voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    7
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

4.  Vodja ekipe      1 VII. ali VI. naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ

5.  Dekontaminator    2 V. ali IV.  naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ

6.  Voznik dekontaminator 1 IV.            voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    4
-----------------------------------------------------------------
   III. EKIPA

7.  Vodja ekipe      1 VII. ali VI. naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ

8.  Dekontaminator    2 V. ali IV.  naravosl.
                      ali teh.   tečaj CZ

9.  Voznik dekontaminator 1 IV.            voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    4
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku   15
-----------------------------------------------------------------


4.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       15

2. Kombinezon CZ           kpl.       15

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.       15

4. Komplet, osebni, za PP      kpl.       15

5. Maska, zaščitna          kos        15

6. Ogrinjalo, zaščitno        kos        15

7. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       15

8. Dozimeter, poveljniški      kos        15

9. Avtoinjektor           kos        15

10. Pribor, jedilni          kpl.       15

11. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        15

12. Torbica, poveljniška       kos        3

13. Svetilka, baterijska       kos        15

14. Folija, zaščitna (ASTRO)     kos        15

15. Orodje, žepno univerzalno     kpl.       15

16. Pribor za osebno higieno     kpl.       15

17. Vreča, spalna           kos        15

18. Podmetač             kos        15

19. Rokavice             par        15

20. Pribor za vzdrževanje opreme   kpl.       15

21. Pozivnik             kos        15

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 5 do 9 se hrani v skladiščih
Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


4.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        3

2. Avtocisterna za dekontaminacijo
  (ACD)               kpl.        1

3. Kombinezon za RKB zaščito     kos        15

4. Detektor, radiološki       kos        3

5. Detektor, kemijski        kos        1

6. Naprava, visokotlačna, za
  dekontaminacijo z grelcem     kos        1

7. pH-meter, prenosni        kpl.        6

8. Snovi za dekontaminacijo ljudi       po potrebi

9. Snovi za dekontaminacijo opreme       po potrebi

10. Snovi za dekontaminacijo vode        po potrebi

11. Sesalec (MEDICLEAN)        kos        2

12. Rokavice, gumijaste        par        15

13. Škornji, gumijasti        par        15

14. Predpasnik gumijast        kos        15

15. Posoda, plastična, za vodo (20 l) kos        6

16. Rezervoar za vodo (1.000 l)    kos        3

17. Krtača za umivanje rok      kos        20

18. Krtača za pranje         kos        4

19. Krpa za čiščenje         kg        20

20. Vata               kg        10

21. Vedro, plastično         kos        10

22. Vreča, plastična, za
  kontaminirano obleko       kos       100

23. Vreča, plastična, za osebne
  predmete z gumico         kos       100

24. Brisača za enkratno uporabo    kos       500

25. Goba (spužva)           kos        20

26. Aparat za striženje las      kos        3

27. Kozarec za dekontaminacijo
  sluznice             kos        20

28. Zabojnik za odpadke        kos        4

29. Obleka, rezervna, in perilo    kpl.   po potrebi

30. Šotor, dekon., s prhami      kpl.        1

31. Rezervoar za kontaminirano vodo
  (1.000 l)             kos        3

32. Kramp               kos        2

33. Lopata, odporna proti nevarnim
  snovem              kos        2

34. Metla, odporna proti nevarnim
  snovem              kos        2

35. Metlica              kos        2

36. Smetišnica            kos        2

37. Sekira              kos        2

38. Folija, plastična         m2        500

39. Avto, tovorni, s ponjavo     kos        1

40. Vpijala za nevarne snovi     kg    po potrebi

41. Posipalec za posipanje vpijal za
  nevarne snovi           kos        2

42. Komplet za zatesnitev iztekanja
  nevarnih snovi          kpl.        2

43. Vreča za nevarne snovi      kos       100

44. Rezervoar, prestrezni, z napih.
  tubusom (3,5 x 12 m)       kos        2

45. Avtocisterna za prevoz vode    kos        1

46. Torbica za PP           kpl.        1

OPOMBA: Za prevoz članov enote sta potrebna dva kombija.


 V. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE ENOT ZA VARSTVO PRED
                NUS

Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (v
nadaljevanju: NUS) sestavljajo pripadniki s pooblastilom za
varstvo pred NUS in pripadniki zdravstvenega oddelka.

Enote za varstvo pred NUS organizira Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje v Zahodnoštajerski, Gorenjski, Obalni,
Ljubljanski, Vzhodnoštajerski, Severnoprimorski, Dolenjski in
Notranjski regiji.

Naloge enot za varstvo pred NUS so odkrivanje, odstranjevanje in
uničevanje NUS v okolju, ki so ostala iz vojaških spopadov in
drugih vojaških aktivnosti.


1. VOD ZA VARSTVO PRED NUS

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .---------------------------.
         .              .
         . VOD ZA VARSTVO PRED NUS .
         .              .
         .------------.--------------.
               .
    .---------------------.------------------.
    .                    .
.-------.-------.            .--------.-------.
.        .            .        .
.  TEHNIČNI  .            . ZDRAVSTVENI  .
.  ODDELEK   .            .  ODDELEK   .
.        .            .        .
.---------------.            .--------.-------.
                         .
                    .--------.--------.
                    .         .
                 .------.------. .-------.-----.
                 .       . .       .
                 . I. EKIPA  . . II. EKIPA .
                 .       . .       .
                 .-------------. .-------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,  Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto     izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
   VODSTVO VODA

1.  Poveljnik      1 VI.     tehnična    poobl. NUS
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodstvu  1
-----------------------------------------------------------------
   TEHNIČNI ODDELEK

2.  Vodja oddelka    1 V.     tehnična    poobl. NUS

3.  Pripadnik      6 IV.     tehnična    poobl. NUS

4.  Pomočnik      2 IV.     tehnična    poobl. NUS
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v tehničnem
   oddelku       9
-----------------------------------------------------------------
   ZDRAVSTVENI ODDELEK

   I. EKIPA

5.  Vodja        1 VII.    zdravstvena  zdravnik
                            spec.

6.  Zdravstveni tehnik 1 V.     zdravstvena

7.  Voznik reševalnega
   vozila       1 IV.            poklicni
                            voznik
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi   3
-----------------------------------------------------------------
   II. EKIPA

8.  Vodja        1 VII.    zdravstvena  zdravnik
                            spec.

9.  Zdravstveni tehnik 1 V.     zdravstvena

10. Voznik reševalnega
   vozila       1 IV.            poklicni
                            voznik
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi   3
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v oddelku  6
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodu   16
-----------------------------------------------------------------

OPOMBA: V enotah za varstvo pred NUS v Severnoprimorski in Obalni
regiji so tudi posamezni pripadniki, ki so hkrati tudi potapljači
in imajo pooblastilo za varstvo pred NUS.


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       16

2. Kombinezon CZ           kpl.       10

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.       16

4. Osebni komplet za PP       kpl.       16

5. Jedilni pribor          kpl.       16

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        16

7. Maska, zaščitna          kos        16

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        16

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       16

10. Dozimeter, osebni         kos        11

11. Dozimeter, poveljniški      kos        4

12. Avtoinjektor           kos        16

13. Torbica, poveljniška       kos        4

14. Svetilka, baterijska       kos        4

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 12 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.


1.4. OPREMA ZA POTAPLJANJE

1. ABC-oprema            kos        3

2. Celoobrazna maska         kos        3

3. Podvodni telefon (bodyphone)   kos        1

4. Obleka, polsuha          kpl.        3

5. Torba za obleko          kos        3

6. Kompenzator plovnosti       kos        3

7. Pas z utežmi z naramnicami
  (15 kg)              kos        3

8. Pas z utežmi (10 kg)       kos        3

9. Jeklenka (1 x 18 l)        kos        3

10. Regulator, glavni         kos        3

11. Regulator, pomožni        kos        3

12. Manometer za jeklenko       kos        3

13. Računalnik, podvodni       kos        3

14. Kompas              kos        3

15. Nož                kos        3

16. Boja               kos        3

17. Svetilka, halogenska       kos        3

OPOMBA: Osebna oprema za potapljanje se uporablja samo v enotah
za varstvo pred NUS v Severnoprimorski in Obalni regiji.


1.5. SKUPNA OPREMA

1. Izvijači (komplet)        kpl.        2

2. Gedore, male (4 mm do 10 mm)   kpl.        2

3. Gedore, velike          kpl.        1

4. Natični ključi (komplet)     kpl.        1

5. Naprava za izvlačenje       kos        2

6. Klešče za prenašanje eksploziva  kos        2

7. Žaga za železo, ročna       kos        2

8. Žaga za les, ročna        kos        2

9. Stroj, vrtalni, ročni, s
  kompletom svedrov         kpl.        2

10. Stroj, vrtalni          kos        1

11. Brusilka, kotna          kos        1

12. Klešče, cevne           kos        2

13. Orodje Leatherman, zložljivo   kos        10

14. Svetilke             kos        5

15. Postaja, radijska ročna      kpl.        3

16. Pozivnik             kos        2

17. Megafon              kos        2

18. Minoiskalci            kos        2

19. Detektor kovin, ročni       kos        1

20. Komplet za miniranje       kpl.        3

21. Ploščice plastične-bele
  (6 x 6 cm)            kos        30

22. Lopata, zložljiva         kos        3

23. Lopata              kos        2

24. Kramp               kos        2

25. Sekira, mala tesarska       kos        2

26. Sekira, velika          kos        1

27. Vrv (premera 10 mm, dolžina 50 m) kos        1

28. Vrv (premera 6 mm, dolžina 50 m) kos        3

29. Klešče, minerske         kos        2

30. Klešče, kombinirke        kos        2

31. Nož, minerski           kos        8

32. Strojček za električni vžig    kos        2

33. Ohmmeter             kos        2

34. Kabel, minerski, na kolutu (50m) kos        1

35. Vžigalniki, električni      kos       200

36. Detonator št. 8          kos       200

37. Razstrelivo            kg        20

38. Vrvica, počasi goreča       m        100

39. Vrvica, detonacijska       m        500

40. Rokavice, zaščitne        par        20

41. Ščitnik za kolena         par        20

42. Zastavice za označevanje     kos        40

43. Trak za označevanje (100 m)    kos        4

44. Nosilec traku           kos        40

45. Daljnogled            kos        1

46. Tehtnica, vzmetna ročna
  (nosilnost do 100 kg)       kos        2

47. Merilo, pomično          kos        10

48. Čelada, zaščitna         kos        10

49. Očala, zaščitna pirotehnična   kos        10

50. Hlače, zaščitne          kos        10

51. Brezrokavnik z več žepi      kos        10

52. Jopič, zaščitni          kos        10

53. Glušnik (v obliki slušalk)    kos        10

54. Torba za prenos razstreliva    kos        2

55. Torba za prenos vžigalnikov    kos        2

56. Prikolica za prevoz NUS in MES  kos        1

57. Vozilo, terensko         kos        1

58. Sonar, (ročni) prenosni      kos        1

OPOMBA: Ročni sonar pripada samo enoti za varstvo pred NUS v
Obalni regiji.


 VI. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE SLUŽBE ZA PROŽENJE
             SNEŽNIH PLAZOV

Službo za proženje snežnih plazov organizira Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje v Zahodnoštajerski, Gorenjski,
Ljubljanski, Severnoprimorski in Koroški regiji.


Naloge službe za proženje snežnih plazov so:

- preventivno proženje snežnih plazov;

- odstreljevanje nevarnih snežnih opasti;

- odstreljevanje ledu na vodotokih.


1. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE SLUŽBE ZA PROŽENJE
  SNEŽNIH PLAZOV

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .-------------------.
           .          .
           .   SLUŽBA ZA   .
           .   PROŽENJE   .
           . SNEŽNIH PLAZOV  .
           .          .
           .--------.----------.
               .
    .---------------------.------------------.
    .                    .
.-------.-------.            .--------.-------.
.        .            .        .
.  TEHNIČNI  .            . ZDRAVSTVENI  .
.  EKIPA   .            .   EKIPA   .
.        .            .        .
.---------------.            .----------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,  Število Stopnja    Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
   VODSTVO SLUŽBE

1.  Vodja službe     1 VII. ali VI. tehnična   član GRSS
-----------------------------------------------------------------
   Skupno v vodstvu   1
-----------------------------------------------------------------
   TEHNIČNA EKIPA

2.  Vodja ekipe     1 V.      tehnična     miner

3.  Pripadnik      3 V. ali IV.  tehnična     miner
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    4
-----------------------------------------------------------------
   ZDRAVSTVENA EKIPA

4.  Vodja ekipe     1 VII.     zdravstvena  zdravnik
                             spec.

5.  Zdravstveni tehnik  1 V.      zdravstvena

6.  Voznik reševalnega
   vozila        1 IV.            poklicni
                            voznik
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    3
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v službi   8
-----------------------------------------------------------------


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        5

2. Kombinezon CZ           kpl.        5

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.        5

4. Komplet osebni, za PP       kpl.        5

5. Pribor, jedilni          kpl.        5

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        5

7. Maska, zaščitna          kos        5

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        5

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        5

10. Dozimeter, poveljniški      kos        5

11. Avtoinjektor           kos        5

12. Torbica, poveljniška       kos        2

13. Svetilka, baterijska       kos        5

14. Pozivnik             kos        5

15. Orodje Leatherman (minersko)   kpl.        5

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 11 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


1.4. OSEBNA ZIMSKA ZAŠČITNA OPREMA

Člani službe za proženje snežnih plazov se opremljajo z osebno
zimsko zaščitno opremo v skladu z merili za opremljanje gorskih
reševalcev, ki jih predpisuje Gorska reševalna služba Slovenije,
potrjuje pa minister za obrambo.


1. 5. OSEBNA ZIMSKA TEHNIČNA OPREMA

Člani službe za proženje snežnih plazov se opremljajo z osebno
zimsko tehnično opremo v skladu z merili za opremljanje gorskih
reševalcev, ki jih predpisuje Gorska reševalna služba Slovenije,
potrjuje pa minister za obrambo.


1.6. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kos        5

2. Megafon              kos        1

3. Sekira, manjša          kos        2

4. Vrv, reševalna 10 mm d-100m    kos        2

5. Vrvica-žica za namestitev
  razstreliva d-200m        kos        2

6. Opora za namestitev razstreliva  kos        10

7. Sanke za namestitev razstreliva
  ali PVC vreče           kos        10

8. Klešče, minerske         kos        5

9. Strojček za električni vžig    kos        1

10. Ohmmeter kos 1

11. Kabel, minerski na kolutu 10x50m
  in nosilnim ogrodjem       kpl.        2

12. Vžigalnik, električni       kos        50

13. Vžigalnik št. 8          kos        50

14. Razstrelivo            kg        50

15. Vrvica, počasi goreča       m        500

16. Vrvica, detonacijska       m        500

17. Zastavice za označevanje     kos        40

18. Trak za označevanje        m        400

19. Nosilec traku           kos        40

20. Daljnogled            kos        1

21. Prikolica tovorna         kos        1

22. Torba za prenos razstreliva    kos        1

23. Torba za prenos vžigalnikov    kos        1

24. Torba (kovček) za prenos ostale
  opreme              kos        1

25. Torbica za PP           kpl.        1

26. Vozilo 4x4            kos   1 iz popisa

OPOMBA: Zdravstvena ekipa se opremlja v skladu z merili
zdravstva.


VII. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE SLUŽB ZA VZDRŽEVANJE
           IN UPORABO ZAKLONIŠČ

Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč organizirajo
gospodarske družbe in zavodi, lastniki oziroma upravljalci
stanovanjskih stavb ter lokalne skupnosti, in sicer:

- v vsakem zaklonišču s 25 do 200 zakloniščnimi mesti mora biti
vodja zaklonišča;

- v vsakem zaklonišču z 201 do 400 zakloniščnimi mesti morata
biti vodja in namestnik vodje zaklonišča;

- v zakloniščih s 401 do 600 zakloniščnimi mesti morajo biti
vodja in dva namestnika vodje zaklonišča;

- za vsakih nadaljnjih 200 zakloniščnih mest se določi še en
namestnik vodje zaklonišča.

Naloge službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč so:

- sodelovanje pri vzdrževanju zaklonišč;

- označevanje dostopov do zaklonišč;

- pripravljanje zaklonišč za uporabo;

- organiziranje bivanja v zakloniščih;

- skrb za delovanje naprav in opreme v zakloniščih.


1. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA Z VEČ
  KOT 25 ZAKLONIŠČNIMI MESTI

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

        .-------------------------.
        .             .
        . SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE .
        . IN UPORABO ZAKLONIŠČ  .
        .             .
        .-------------------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja  Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto       izobrazbe       znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja zaklonišča    1 V.    tehnična   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v službi 1
-----------------------------------------------------------------


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        1

2. Opasač z oprtačem         kpl.        1

3. Komplet, osebni, za PP      kpl.        1

4. Pribor, jedilni          kpl.        1

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        1

6. Maska, zaščitna          kos        1

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        1

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        1

9. Dozimeter, poveljniški      kos        1

10. Avtoinjektor           kos        1

11. Torbica, poveljniška       kos        1

12. Svetilka, baterijska       kos        1

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.


2. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA Z 200
  ZAKLONIŠČNIMI MESTI

2.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

        .-------------------------.
        .             .
        . SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE .
        . IN UPORABO ZAKLONIŠČ  .
        .             .
        .-------------------------.


2.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja  Usmeritev    Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja zaklonišča   1 V.     tehnična    tečaj CZ

2.  Namestnik vodje    1 V.     tehnična    tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v službi    2
-----------------------------------------------------------------


2.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        2

2. Opasač z oprtačem         kpl.        2

3. Komplet, osebni, za PP      kpl.        2

4. Pribor, jedilni          kpl.        2

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        2

6. Maska, zaščitna          kos        2

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        2

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        2

9. Dozimeter, poveljniški      kos        2

10. Avtoinjektor           kos        2

11. Torbica poveljniška        kos        2

12. Svetilka, baterijska       kos        2

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.


3. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA Z VEČ
  KOT 200 ZAKLONIŠČNIMI MESTI

3.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

        .-------------------------.
        .             .
        . SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE .
        . IN UPORABO ZAKLONIŠČ  .
        .             .
        .-------------------------.


3.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja  Usmeritev    Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja zaklonišča   1 V.     tehnična    tečaj CZ

2.  Namestnik vodje    1 V.     tehnična    tečaj CZ

3.  Član za vsakih
   nadaljnjih 200
   zakloniščnih mest  1+x V.     tehnična    tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v službi   3+x
-----------------------------------------------------------------


3.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       3+x

2. Opasač z oprtačem         kpl.       3+x

3. Komplet, osebni, za PP      kpl.       3+x

4. Pribor, jedilni          kpl.       3+x

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos       3+x

6. Maska, zaščitna          kos       3+x

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos       3+x

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       3+x

9. Dozimeter, poveljniški      kos       3+x

10. Avtoinjektor           kos       3+x

11. Torbica, poveljniška       kos       3+x

12. Svetilka, baterijska       kos       3+x

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.


VIII. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE SLUŽBE ZA PODPORO

Službe za podporo organizirajo:

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na ravni
regij in države;

- lokalne skupnosti.

Službe za podporo ali posamezne enote, ki sestavljajo službe za
podporo, lahko organizirajo tudi gospodarske družbe, zavodi in
druge organizacije.

Službe za podporo sestavljajo enote za oskrbo, enote za zveze,
enote za prevoze ter enote za informacijsko podporo in
administrativno delo.

Velikost služb za podporo oziroma število enot določijo
ustanovitelji glede na ogroženost, število in vrsto sil za
zaščito, reševanje in pomoč ter možnosti. Pri tem morajo
upoštevati, da je najmanjša enota ekipa in da mora biti kadrovsko
in materialno popolnjena v skladu z merili.


Naloge služb za podporo so:

- zagotavljanje nastanitve in oskrbe pripadnikov Civilne zaščite
ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč s hrano, vodo ter
drugimi življenjskimi potrebščinami, delovnimi sredstvi in
materialom;

- pomoč pri vzdrževanju delovnih sredstev oziroma sredstev za
zaščito, reševanje in pomoč;

- zagotavljanje informacijske podpore;

- vzpostavljanje, upravljanje in vzdrževanje zvez med organi
vodenja ter enotami in službami, ki opravljajo naloge zaščite,
reševanja in pomoči;

- opravljanje kurirske službe;

- zagotavljanje prevozov moštev, opreme in materiala;

- opravljanje administrativno-tehničnih in drugih del za organe,
ki vodijo zaščito, reševanje in pomoč;

- sodelovanje pri evakuaciji, začasni nastanitvi in oskrbi
ogroženih prebivalcev;

- sodelovanje pri razdeljevanju sredstev pomoči.


1. SLUŽBA ZA PODPORO

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

            .---------------------.
            .           .
            . SLUŽBA ZA PODPORO .
            .           .
            .---------.-----------.
                 .
    .-----------------.-------.-------.--------------.
    .         .        .       .
.-------.---------. .-----.------. .------.-----. .------.------.
.         . .      . .      . .  EKIPA ZA .
. EKIPA ZA OSKRBO . . EKIPA ZA . . EKIPA ZA . .  INFO.  .
.         . .  ZVEZE  . .  PREVOZ  . . PODPORO IN .
.         . .      . .      . . ADMIN. DELO .
.-------.---------. .-----.------. .------.-----. .------.------.
    .         .        .       .
.- - - -.- - - - -. .- - -.- - - . .- - - .- - -. .- - - .- - - .
.         . .      . .      . .       .
.  PO POTREBI  . . PO POTREBI . . PO POTREBI . . PO POTREBI .
.         . .      . .      . .       .
.- - - - - - - - -. .- - - - - - . .- - - - - - . .- - - - - - -.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,  Število Stopnja    Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe          znanja
-----------------------------------------------------------------
   VODSTVO SLUŽBE

1.  Vodja        1 VI. ali VII. ekonomska   tečaj CZ

2.  Namestnik vodje   1 VI. ali VII. gostinska   tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v vodstvu
   službe        2
-----------------------------------------------------------------
   EKIPA ZA OSKRBO

3.  Vodja        1 V.      ekonomska   tečaj CZ

4.  Ekonom        1 V.      ekonomska   tečaj CZ

5.  Kuhar        1 IV.      gostinska   tečaj CZ

6.  Pomočnik kuharja   1 IV.      gostinska   tečaj CZ

7.  Član         2 III.            tečaj CZ

8.  Elektrikar      1 IV.      elektro    voznik
                             kat. B,C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    7
-----------------------------------------------------------------
   EKIPA ZA ZVEZE

9.  Vodja ekipe     1 VI. ali VII. elektro    tečaj CZ

10. Radiovezist-
   telefonist      2 V.      elektro    el.
                             mehanik

11. Kurir        4               voznik
                             kat. B,C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    7
-----------------------------------------------------------------
   EKIPA ZA PREVOZ

12. Vodja        1 IV.             voznik
                             kat. C

13. Voznik        3 III. ali IV.        voznik
                             kat. C
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    4
-----------------------------------------------------------------
   EKIPA ZA INFO.
   PODPORO IN
   ADMINISTRATIVNO DELO

14. Vodja ekipe     1 VI. ali VII. elektro   informatik

15. Administrator    2 III. ali IV.      administrator
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v ekipi    3
-----------------------------------------------------------------
   SKUPAJ V SLUŽBI   23
-----------------------------------------------------------------

OPOMBA: Če ustanovitelji enot zagotavljajo oskrbo in nastanitev
za več kot 100 ljudi se v ekipi (enoti) za oskrbo povečuje samo
število kuharjev, pomočnikov kuharjev in članov pod zaporednimi
številkami 5, 6 in 7. Kadrovski sestav in materialna popolnjenost
preostalih ekip ostaja nespremenjena. Število teh ekip se lahko
po potrebi povečuje.


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       23

2. Kombinezon CZ           kpl.       23

3. Opasač z oprtačem CZ       kpl.       23

4. Komplet, osebni, za PP      kpl.       23

5. Pribor, jedilni          kpl.       23

6. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        23

7. Maska, zaščitna          kos        23

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        23

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       23

10. Dozimeter, osebni         kos        17

11. Dozimeter, poveljniški      kos        6

12. Avtoinjektor           kos        23

13. Torbica, poveljniška       kos        6

14. Svetilka, baterijska       kos        6

OPOMBA: Oprema od zaporedne številke 7 do 12 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom
Civilne zaščite vroči samo po potrebi.


1.4.1. SKUPNA OPREMA VODSTVA SLUŽBE

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        2

2. Megafon              kos        2

3. Svetilka, akumulatorska      kos        2

4. Torbica za PP           kpl.        1

5. Avto, terenski          kos        1


1.4.2. SKUPNA OPREMA EKIPE ZA OSKRBO (ZA 100 LJUDI)

1. Kuhinja, prevozna za 100 oseb   kos.        1

2. Naprava za odpiranje konzerv   kos        1

3. Ostrilo za nože          kos        1

4. Cedilo za čaj           kos        1

5. Cedilo za testenine        kos        1

6. Posoda, plastična, za olje (5 l) kos        1

7. Posoda za kis (5 l)        kos        1

8. Lopatica za mast         kos        1

9. Krpa, kuhinjska          kos        10

10. Posoda za začimbe večja      kos        3

11. Zajemalka (1/2 l)         kos        2

12. Zajemalka (1l)          kos        2

13. Posoda za mast (12 l)       kos        2

14. Sito za moko           kos        1

15. Kuhalnica, manjša         kos        2

16. Kuhalnica, večja         kos        3

17. Vilice za meso večje       kos        1

18. Vrečka, polietilenska (2 kg)   kos        20

19. Vrečka, polietilenska (5 kg)   kos        10

20. Deska za rezanje mesa       kos        1

21. Deska za rezanje zelenjave    kos        2

22. Vedro za vodo (15 l)       kos        2

23. Vrv sintetična (15 m)       kos        1

24. Posoda za začimbe, manjša     kos        8

25. Ostrilo za nože, jekleno     kos        1

26. Obešalnik za nože         kos        1

27. Nož, kuhinjski          kos        3

28. Nož za zelenjavo         kos        10

29. Nož, mesarski           kos        2

30. Pregrinjalo, plastificirano    kos        2

31. Ribežen za zelenjavo       kos        1

32. Sekira, mesarska         kos        1

33. Žaga za les            kos        1

34. Žaga za kosti           kos        1

35. Vilice za meso, manjše      kos        1

36. Vreča, polietilenska (40 l)    kos        10

37. Vrvica za pakiranje v kolutu   kos        1

38. Ščetka, sirkova ali plastična   kos        2

39. Detergent             kg         5

40. Krpa               kos        5

41. Goba za pomivanje         kos        10

42. Žična mrežica           kos        10

43. Predivo             kg         5

44. Posoda za pomivanje jedilnega
  pribora (50-60 l) (40 stopinj C) kos        2

45. Posoda za pomivanje jedilnega
  pribora (50-60 l) (60 stopinj C) kos        2

46. Posoda za pomivanje jedilnega
  pribora (50-60 l) (80 stopinj C) kos        2

47. Posoda, termos (1/1 - 22 l)    kos        6

48. Posoda, termos (1/2 - 20 l)    kos        3

49. Posoda, termos, za pijačo (25 l) kos        10

50. Nož                kos       100

51. Žlica               kos       100

52. Vilice              kos       100

53. Pladenj, servirni, plastični   kos       100

54. Krožnik, plitev (24 cm) iz
  nerjaveče pločevine        kos       100

55. Krožnik, plitev (19-21 cm), iz
  nerjaveče pločevine        kos       100

56. Skodela (0,8-1 l) iz nerjaveče
  pločevine             kos       100

57. Skodelica za čaj iz nerjaveče
  pločevine             kos       100

58. Šotor S5 (kuhinja-jedilnica)   kpl        2

59. Šotor S2 (skladišče)       kpl.        1

60. Miza, zložljiva          kos        15

61. Stol, zložljiv          kos        60

62. Miza za pripravo hrane      kos        1

63. Miza za pomivanje posode     kos        1

64. Koš za odpadke          kos        10

65 Zabojnik za ostanke hrane     kos        2

66. Vreča za odpadke         kos       300

67. Cisterna za pitno vodo (hidrokont)
  (1000 l)             kos        2

68. Agregat (4,5 KW)         kos        1

69. Komplet za razsvetljavo      kpl.        3

70. Razvodna mreža          kpl.        3

71. Puhalec vročega zraka       kos        1

72. WC, kemični            kos        1

73 Šotor S5 (napihljiv)        kpl.     5 (10)

74. Postelja, zložljiva        kos       100

75. Podloga, ležalna (jogi)      kos       100

76. Odeja               kos       200

77. Rjuha               kos       400

78. Vzglavnik             kos       100

79. Prevleka za vzglavnik       kos       200

80. WC, kemični            kos        5

81. Šotor s prhami (kopalnica)    kos        1

82. Puhalec vročega zraka       kos        5

83. Agregat (4,5 KW)         kos        1

84. Mreža, razvodna          kpl.     5 (10)

85. Komplet za razsvetljavo      kpl.     5 (10)

86. Komplet za zunanjo razsvetljavo  kpl.        5

87. Drog za zastavo          kos        2

88. Zastava, slovenska        kos        1

89. Zastava CZ            kos        1

90. ACD ali druga naprava (za
  ogrevanje vode)          kos        1

91. Cisterna za sanitarno vodo
  (hidrokont) (1000 l)       kos        5

92. Črpalka za vodo (motorna ali
  električna)            kos        1

93. Komplet elektrikarskega orodja  kpl.        1


1.4.3. SKUPNA OPREMA EKIPE ZA ZVEZE

1. Postaja, radijska ročna      kos        4

2. Polnilec, hitri, za 6 R/p     kpl.        1

3. Akumulator, rezervni, za R/p   kos        8

4. Postaja, radijska stacionarna   kpl.        1

5. Agregat (1-3 KW)         kpl.        1

6. Orodje za R/TT-mehanika      kpl.        1

7. Svetilka, baterijska       kos        4

8. Motorno kolo ali osebni avto   kos        4

9. Telefon              kos        4

10. GSM ali MOBITEL          kos        2


1.4.4. SKUPNA OPEMA EKIPE ZA PREVOZ

1. Kombi               kos        1

2. Avto, tovorni           kos        2

3. Avtobus              kos        1

4. Postaja, radijska ročna      kpl.        4


1.4.5. SKUPNA OPREMA EKIPE ZA INFORMACIJSKO PODPORO IN
    ADMINISTRATIVNO DELO

1. Osebni računalnik         kpl.        1

2. Tiskalnik             kos        1

3. Stroj pisalni           kos        1

4. Komplet pisarniškega materiala  kpl.        1

OPOMBA: Če se organizira več posameznih ekip službe za podporo,
se temu primerno poveča tudi osebna in skupna oprema v njih.


SKUPNA OPREMA ZA OSKRBO 200 LJUDI

1. Kuhinja prevozna za 200 oseb   kos.        1

2. Naprava za odpiranje konzerv   kos        1

3. Ostrilo za nože          kos        1

4. Cedilo za čaj           kos        1

5. Cedilo za testenine        kos        1

6. Posoda, plastična, za olje (5 l) kos        2

7. Posoda za kis (5 l)        kos        2

8. Lopatica za mast         kos        1

9. Krpa, kuhinjska          kos        15

10. Posoda za začimbe, večja     kos        3

11. Zajemalka (1/2 l)         kos        2

12. Zajemalka (1 l)          kos        2

13. Posoda za mast (12 l)       kos        2

14. Sito za moko           kos        1

15. Kuhalnica, manjša         kos        2

16. Kuhalnica, večja         kos        3

17. Vilice za meso, večje       kos        1

18. Vrečka, polietilenska (2 kg)   kos        20

19. Vrečka, polietilenska (5 kg)   kos        10

20. Deska za rezanje mesa       kos        1

21. Deska za rezanje zelenjave    kos        2

22. Vedro za vodo (15 l)       kos        2

23. Vrv, sintetična (15 m)      kos        1

24. Posoda za začimbe, manjša     kos        8

25. Ostrilo za nože, jekleno     kos        1

26. Obešalnik za nože         kos        1

27. Nož, kuhinjski          kos        3

28. Nož za zelenjavo         kos        10

29. Nož, mesarski           kos        2

30. Pregrinjalo, plastificirano    kos        2

31. Ribežen za zelenjavo       kos        1

32. Sekira, mesarska         kos        1

33. Žaga za les            kos        1

34. Žaga za kosti           kos        1

35. Vilice za meso, manjše      kos        1

36. Vreča, polietilenska (40 l)    kos        10

37. Vrvica za pakiranje v kolutu   kos        1

38. Ščetka, sirkova ali plastična   kos        2

39. Detergent             kg         5

40. Krpa               kos        5

41. Goba za pomivanje         kos        10

42. Mrežica žična           kos        10

43. Predivo              kg         5

44. Posoda za pomivanje jedilnega
  pribora (50-60 l) (40 stopinj C) kos        2

45. Posoda za pomivanje jedilnega
  pribora (50-60 l) (60 stopinj C) kos        2

46. Posoda za pomivanje jedilnega
  pribora (50-60 l) (80 stopinj C) kos        2

47. Posoda, termos (1/1-22 l)     kos        6

48. Posoda, termos (1/2-20 l)     kos        3

49. Posoda, termos za pijačo (25 l)  kos        10

50. Nož                kos       200

51. Žlica               kos       200

52. Vilice              kos       200

53. Pladenj, servirni, plastičen   kos       200

54. Krožnik, plitev (24 cm), iz
  nerjaveče pločevine        kos       200

55. Krožnik plitev (19-21 cm), iz
  nerjaveče pločevine        kos       200

56. Skodela (0,8-1 l), iz nerjaveče
  pločevine             kos       200

57. Skodelica za čaj iz nerjaveče
  pločevine             kos       200

58. Šotor S5 (kuhinja-jedilnica)   kpl        2

59. Šotor S2 (skladišče)       kpl.        1

60. Miza, zložljiva          kos        25

61. Stol, zložljivi          kos       100

62. Miza za pripravo hrane      kos        2

63. Miza za pomivanje posode     kos        2

64. Koš za odpadke          kos        20

65 Zabojnik za ostanke hrane     kos        5

66. Vreča za odpadke         kos       300

67. Cisterna za pitno vodo (hidrokont)
  (1000 l)             kos        5

68. Agregat (4,5 KW)         kos        1

69. Komplet za razsvetljavo      kpl.        3

70. Razvodna mreža          kpl.        3

71. Puhalec vročega zraka       kos        1

72. WC-kemični            kos        1

73 Šotor S5 (napihljiv)        kpl.     10 (20)

74. Postelja, zložljiva        kos       200

75. Podloga, ležalna (jogi)      kos       200

76. Odeja               kos       400

77. Rjuha               kos       800

78. Vzglavnik             kos       200

79. Prevleka za vzglavnik       kos       400

80. WC-kemični            kos        10

81. Šotot s prhami (kopalnica)    kos        2

82. Puhalec vročega zraka       kos        10

83. Agregat (4,5 KW)         kos        2

84. Mreža, razvodna          kpl.     10 (20)

85. Komplet za razsvetljavo      kpl.     10 (20)

86. Komplet za zunanjo razsvetljavo  kpl.       10

87. Drog za zastavo          kos        2

88. Zastava, slovenska        kos        1

89. Zastava CZ            kos        1

90. ACD ali druga naprava (za
  ogrevanje vode)          kos        1

91. Cisterna za sanitarno vodo
  (hidrokont) (1000 l)       kos        5

92. Črpalka za vodo (motorna ali
  električna)            kos        1

93. Komplet elektrikarskega orodja  kpl.        1


IX. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE POVERJENIKOV CIVILNE
         ZAŠČITE IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV

Poverjenike za Civilno zaščito in njihove namestnike imenujejo:

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter državni
organi z več kot 100 zaposlenimi na istem kraju;

- šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in
izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter
nege starejših, z več kot 100 otroki, učenci, študenti ali
oskrbovanci;

- lokalne skupnosti v večjih stanovanjskih stavbah z več kot 300
stanovalci, v ulicah in delih naselij, ki so zaokrožena celota z
do 3000 prebivalci, v vaseh in zaselkih z do 3000 prebivalci.


Naloge poverjenikov za Civilno zaščito in njihovih namestnikov
so:

- spodbujanje prebivalcev za nakup sredstev za osebno in skupno
zaščito ter njihovo usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne
zaščite;

- sodelovanje pri organiziranju sil za zaščito, reševanje in
pomoč;

- svetovanje pri zagotavljanju in vzdrževanju sredstev za
zaščito, reševanje in pomoč ter skrb za brezhibnost teh sredstev
v stanovanjskih zgradbah in organizacijah;

- spremljanje razmer in opozarjanje na nevarnosti;

- vodenje evidence o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in
pomoč v objektih oziroma za območje delovanja poverjenikov;

- obveščanje nadrejenih organov Civilne zaščite o posledicah
naravnih in drugih nesreč;

- usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne zaščite;

- usklajevanje zaščitnih ukrepov ter organiziranje izvajanja
zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami nadrejenih
organov Civilne zaščite.


1. POVERJENIKI CIVILNE ZAŠČITE IN NJIHOVI NAMESTNIKI

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .------------------------------.
         .               .
         . POVERJENIK CIVILNE ZAŠČITE .
         .  IN NJIHOVI NAMESTNIKI   .
         .               .
         .------------------------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,  Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe          znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Poverjenik      1 V.             tečaj CZ

2.  Namestnik
   poverjenika     1 V.             tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj        2
-----------------------------------------------------------------


1. 3. OSEBNA OPREMA POVERJENIKOV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV

1. Uniforma CZ            kpl.        2

2. Opasač z oprtačem         kpl.        2

3. Komplet za PP, osebni       kpl.        2

4. Pribor, jedilni          kpl.        2

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        2

6. Maska, zaščitna          kos        2

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        2

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        2

9. Dozimeter, poveljniški      kos        2

10. Avtoinjektor           kpl.        2

11. Torbica, poveljniška       kpl.        2

12. Svetilka, baterijska       kos        2

OPOMBA: Oprema pod zaporednimi številkami od 6. do 10. se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se poverjenikom Civilne zaščite in
njihovim namestnikom vroči samo po potrebi.


1.4. SKUPNA OPREMA POVERJENIKOV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        1

2. Pozivnik             kos        1


X. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE POVELJNIKOV CIVILNE
  ZAŠČITE IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV TER ŠTABOV CIVILNE ZAŠČITE

Poveljnike Civilne zaščite in njihove namestnike ter štabe
Civilne zaščite imenujejo:

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z več kot 100
zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo,
prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate
ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti, ki predstavljajo
tveganje za okolico na podlagi odločitve pristojnega državnega
organa ali organa lokalne skupnosti;

- gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z več kot 500
zaposlenimi delavci na istem kraju;

- lokalne skupnosti v mestnih četrtih in drugih delih naselij, ki
so zaokrožena celota, z več kot 3000 prebivalci ter v naseljih z
več kot 3000 prebivalci;

- lokalne skupnosti;

- Vlada Republike Slovenije.

Ne glede na prejšnji odstavek imenujejo poveljnike Civilne
zaščite, njihove namestnike in štabe Civilne zaščite zavodi, ki
opravljajo bolnišnično dejavnost regijskega pomena, ter
gospodarske družbe, ki na državni ali regijski ravni upravljajo
infrastrukturne sisteme, zlasti energetskega, železniškega in
telekomunikacijskega.


1. POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE IN NJIHOVI NAMESTNIKI TER ŠTABI
  CIVILNE ZAŠČITE GOSPODARSKIH DRUŽB, ZAVODOV IN DRUGIH
  ORGANIZACIJ

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .------------------------.
         .            .
         .  POVELJNIK CIVILNE  .
         .    ZAŠČITE     .
         . NAMESTNIK POVELJNIKA .
         .            .
         .-----------.------------.
               .
   .-----------.-----------.-----------.--------------.
   .      .      .      .       .
.----.----. .----.----. .----.----. .----.----.  .----.----.
.     . .     . .     . .     . .. .     .
. ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  .  . ČLAN  .
. ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA .  . ŠTABA .
.     . .     . .     . .     .  .     .
.---------. .---------. .---------. .---------.  .---------.
                          do 5


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja  Usmeritev    Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Poveljnik Civilne
   zaščite        1 VII.            tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika 1 VII.            tečaj CZ

3.  Član štaba Civilne
   zaščite        3 VII.            tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj        5
-----------------------------------------------------------------


1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        5

2. Uniforma CZ, slovesna       kpl.        5

3. Komplet za PP, osebni       kpl.        5

4. Pribor, jedilni          kpl.        5

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        5

6. Maska, zaščitna          kos        5

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        5

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        5

9. Dozimeter, poveljniški      kos        5

10. Avtoinjektor           kpl.        5

11. Torbica, poveljniška       kpl.        5

12. Svetilka, baterijska       kos        5

13. Pozivnik             kos        5

OPOMBA: Oprema pod zaporednimi številkami od 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se poveljnikom Civilne zaščite in
njihovim namestnikom ter članom štabov Civilne zaščite vroči samo
po potrebi.


1.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        2

2. Svetilka, akumulatorska      kos        2

3. Megafon              kos        1

4. Torbica za PP           kpl.        1


1.5. DODATNA OPREMA

1. Avto, osebni           kos        1

2. Aparat, telefonski        kos        1

3. Računalnik, osebni        kos        1

4. Tiskalnik             kos        1

5. Stroj, fotokopirni        kos        1

6. Aparat, fotografski        kos        1

7. Telefaks             kos        1

8. Kovček, arhivski         kos        1

9. Radiokasetofon          kos        1

10. Kasete za radiokasetofon     kos        3

11. Računalnik, žepni         kos        1

OPOMBA: Dodatna oprema se zagotavlja iz popisa.


2. SEKTORSKI ALI KRAJEVNI POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE IN NJIHOVI
  NAMESTNIKI TER ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE

2.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .------------------------.
         .            .
         .  POVELJNIK CIVILNE  .
         .    ZAŠČITE     .
         . NAMESTNIK POVELJNIKA .
         .            .
         .-----------.------------.
               .
   .-----------.-----------.-----------.--------------.
   .      .      .      .       .
.----.----. .----.----. .----.----. .----.----.  .----.----.
.     . .     . .     . .     . .. .     .
. ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  .  . ČLAN  .
. ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA .  . ŠTABA .
.     . .     . .     . .     .  .     .
.---------. .---------. .---------. .---------.  .---------.
                          do 5


2.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja  Usmeritev    Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Poveljnik Civilne
   zaščite        1 VII.            tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika 1 VII.            tečaj CZ

3.  Član štaba Civilne
   zaščite        3 VII.            tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj        5
-----------------------------------------------------------------


2.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        5

2. Uniforma CZ, slovesna       kpl.        5

3. Komplet za PP, osebni       kpl.        5

4. Pribor, jedilni          kpl.        5

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        5

6. Maska, zaščitna          kos        5

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        5

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        5

9. Dozimeter, poveljniški      kos        5

10. Avtoinjektor           kpl.        5

11. Torbica, poveljniška       kpl.        5

12. Svetilka, baterijska       kos        5

13. Pozivnik             kos        5

OPOMBA: Oprema pod zaporednimi številkami od 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se poveljnikom Civilne zaščite in
njihovim namestnikom ter članom štabov Civilne  zaščite vroči
samo po potrebi.


2.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        2

2. Svetilka, akumulatorska      kos        2

3. Megafon              kos        1

4. Torbica za PP           kpl.        1


2.5. DODATNA OPREMA

1. Avto, terenski ali kombi     kos        1

2. Aparat, telefonski        kos        1

3. Računalnik, osebni        kos        1

4. Tiskalnik             kos        1

5.  Stroj, fotokopirni        kos        1

6. Aparat, fotografski        kos        1

7. Telefaks             kos        1

8. Kovček, arhivski         kos        1

9. Radiokasetofon          kos        1

10. Računalnik, žepni         kos        1

OPOMBA: Dodatna oprema se zagotavlja iz popisa.


3. POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE OBČIN IN NJIHOVI NAMESTNIKI TER
  ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE OBČIN

3.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .------------------------.
         .            .
         .  POVELJNIK CIVILNE  .
         .    ZAŠČITE     .
         . NAMESTNIK POVELJNIKA .
         .            .
         .-----------.------------.
               .
   .-----------.-----------.-----------.--------------.
   .      .      .      .       .
.----.----. .----.----. .----.----. .----.----.  .----.----.
.     . .     . .     . .     . .. .     .
. ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  .  . ČLAN  .
. ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA .  . ŠTABA .
.     . .     . .     . .     .  .     .
.---------. .---------. .---------. .---------.  .---------.
                          do 10


3.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto       izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Poveljnik Civilne
   zaščite        1 VII.           tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika  1 VII.           tečaj CZ

3.  Član štaba Civilne
   zaščite        8 VII.           tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj        10
-----------------------------------------------------------------


3.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       10

2. Uniforma CZ, slovesna       kpl.       10

3. Komplet za PP, osebni       kpl.       10

4. Pribor, jedilni          kpl.       10

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        10

6. Maska, zaščitna          kos        10

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        10

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       10

9. Dozimeter, poveljniški      kos        10

10. Avtoinjektor           kpl.       10

11. Torbica, poveljniška       kpl.       10

12. Svetilka, baterijska       kos        10

13. Pozivnik             kos        10

OPOMBA: Oprema pod zaporednimi številkami od 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se poveljnikom Civilne zaščite in
njihovim namestnikom ter članom štabov Civilne  zaščite vroči
samo po potrebi.


3.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        3

2. Svetilka, akumulatorska      kos        2

3. Megafon              kos        1

4. Torbica za PP           kpl.        1

5. Daljnogled            kos        2

6. Kompas              kos        1

7. Krivinomer            kos        1

8. Torbica za PP           kpl.        1


3.5. DODATNA OPREMA

1. Avto, terenski ali kombi     kos        1

2. Aparat, telefonski        kos        2

3. Računalnik, osebni        kos        1

4. Tiskalnik             kos        1

5. Stroj, fotokopirni        kos        1

6. Aparat, fotografski        kos        1

7. Telefaks             kos        1

8. Kovček, arhivski         kos        2

9. Radiokasetofon          kos        1

10 Računalnik, žepni         kos        1

11. Telefon, mobilni         kos        1

OPOMBA: Dodatna oprema se zagotavlja iz popisa.


4. POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE MESTNIH OBČIN IN NJIHOVI NAMESTNIKI
  TER ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE MESTNIH OBČIN

4.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .------------------------.
         .            .
         .  POVELJNIK CIVILNE  .
         .    ZAŠČITE     .
         . NAMESTNIK POVELJNIKA .
         .            .
         .-----------.------------.
               .
   .-----------.-----------.-----------.--------------.
   .      .      .      .       .
.----.----. .----.----. .----.----. .----.----.  .----.----.
.     . .     . .     . .     . .. .     .
. ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  .  . ČLAN  .
. ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA .  . ŠTABA .
.     . .     . .     . .     .  .     .
.---------. .---------. .---------. .---------.  .---------.
                          do 10


4.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Poveljnik Civilne
   zaščite        1 VII.            tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika 1 VII.            tečaj CZ

3.  Član štaba Civilne
   zaščite        8 VII.            tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj        10
-----------------------------------------------------------------


4.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       10

2. Uniforma CZ, svečana       kpl.       10

3. Komplet za PP, osebni       kpl.       10

4. Pribor, jedilni          kpl.       10

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        10

6. Maska, zaščitna          kos        10

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        10

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       10

9. Dozimeter, poveljniški      kos        10

10. Avtoinjektor           kpl.       10

11. Torbica, poveljniška       kpl.       10

12. Svetilka, baterijska       kos        10

13. Pozivnik             kos        10

OPOMBA: Oprema pod zaporednimi številkami od 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se poveljnikom Civilne zaščite in
njihovim namestnikom ter članom štabov Civilne  zaščite vroči
samo po potrebi.


4.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        5

2. Svetilka, akumulatorska      kos        3

3. Megafon              kos        2

4. Torbica za PP           kpl.        2

5. Daljnogled            kos        2

6. Kompas              kos        2

7. Krivinomer            kos        1

8. Torbica za PP           kpl.        1


4.5. DODATNA OPREMA

1. Avto, terenski ali kombi     kos        2

2. Aparat, telefonski        kos        5

9. Računalnik, žepni         kos        1

10. Telefon, mobilni         kos        2

11. Sprejemnik TV           kos        1

12. Aparat, fotografski, polaroidni  kos        1

13. Aparat, fotografski        kos        1

14. Videokamera            kos        1

15. Videorekorder           kos        1

OPOMBA: Dodatna oprema se zagotavlja iz popisa.


5. POVELJNIKI CIVILNE ZAŠČITE REGIJ IN NJIHOVI NAMESTNIKI TER
  ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE REGIJ


5.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .------------------------.
         .            .
         .  POVELJNIK CIVILNE  .
         .    ZAŠČITE     .
         . NAMESTNIK POVELJNIKA .
         .            .
         .-----------.------------.
               .
   .-----------.-----------.-----------.--------------.
   .      .      .      .       .
.----.----. .----.----. .----.----. .----.----.  .----.----.
.     . .     . .     . .     . .. .     .
. ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  .  . ČLAN  .
. ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA .  . ŠTABA .
.     . .     . .     . .     .  .     .
.---------. .---------. .---------. .---------.  .---------.
                          do 10


5.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto       izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Poveljnik Civilne
   zaščite        1 VII.           tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika  1 VII.           tečaj CZ

3.  Član štaba Civilne
   zaščite        8 VII.           tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj        10
-----------------------------------------------------------------


5.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       10

2. Uniforma CZ, slovesna       kpl.       10

3. Komplet za PP, osebni       kpl.       10

4. Pribor, jedilni          kpl.       10

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        10

6. Sredstvo za osebno dezinfekcijo
  vode               kpl.       10

7. Maska, zaščitna          kos        10

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        10

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       10

10. Dozimeter, poveljniški      kos        10

11. Avtoinjektor           kpl.       10

12. Torbica, poveljniška       kpl.       10

13. Svetilka, baterijska       kos        10

14. Vreča, spalna           kos        10

15. ASTRO folija           kos        10

16. Pribor za osebno higieno     kpl.       10

17. Pribor za vzdrževanje opreme   kpl.       10

18. Pozivnik             kos        10

19. Daljnogled            kos        10

20. Leatherman            kos        10

21. Pištola              kos        10

22. Tok za pištolo in nabojnik    kpl.       10

23. Ključavnica za orožje       kos        10

24. Kompas              kos        10

25. Krivinomer            kos        10

26. Pribor za pisanje in risanje   kpl.       10


5.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        5

2. Svetilka, akumulatorska      kos        3

3. Megafon              kos        2

4. Torbica za PP           kpl.        2

5. Daljnogled            kos        2

6. Kompas              kos        2

7. Krivinomer            kos        1


5.5. DODATNA OPREMA

1. Avto, terenski          kos        2

2. Kombi               kos        1

3. Aparat, telefonski        kos        5

4. Stroj, fotokopirni        kos        1

5. Telefaks             kos        1

6. Kovček, arhivski         kos        3

7. Radiokasetofon          kos        1

8. Računalnik, žepni         kos        1

9. Telefon, mobilni         kos        1

10. Sprejemnik TV           kos        1

11. Aparat, fotografski, polaroidni  kos        1

12. Aparat, fotografski        kos        1

13. Videokamera            kos        1

14. Videorekorder           kos        1

15. Računalnik, osebni, s
  tiskalnikom            kpl.        1

16. Lokator, satelitski (GPS)     kos        1

17. Detektor, radiološki, avtomatski kos        1

18. Detektor, kemični, avtomatski   kos        1

19. Diktafon             kos        1

20. Stroj, pisalni          kpl.        1

21. Material, pisarniški       kpl.        1

22. Prikolica, za bivanje       kos        1

23. Predprostor (opremljen za delo)  kos        1

24. Prikolica, tovorna        kos        1

OPOMBA: Dodatna oprema se zagotavlja iz popisa.


6. POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE SLOVENIJE IN NJEGOV
  NAMESTNIK TER ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE SLOVENIJE

6.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .------------------------.
         .            .
         .  POVELJNIK CIVILNE  .
         .    ZAŠČITE     .
         . NAMESTNIK POVELJNIKA .
         .            .
         .-----------.------------.
               .
   .-----------.-----------.-----------.--------------.
   .      .      .      .       .
.----.----. .----.----. .----.----. .----.----.  .----.----.
.     . .     . .     . .     . .. .     .
. ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  .  . ČLAN  .
. ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA .  . ŠTABA .
.     . .     . .     . .     .  .     .
.---------. .---------. .---------. .---------.  .---------.
                          do 15


6.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto       izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Poveljnik Civilne
   zaščite        1 VII.           tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika  1 VII.           tečaj CZ

3.  Član štaba Civilne
   zaščite        13 VII.           tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj        15
-----------------------------------------------------------------


6. 3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.       15

2. Uniforma CZ, slovesna       kpl.       15

3. Komplet za PP, osebni       kpl.       15

4. Pribor, jedilni          kpl.       15

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        15

6. Sredstvo za osebno dezinfekcijo
  vode               kpl.       15

7. Maska, zaščitna          kos        15

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        15

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.       15

10. Dozimeter, poveljniški      kos        15

11. Avtoinjektor           kpl.       15

12. Torbica, poveljniška       kpl.       15

13. Svetilka, baterijska       kos        15

14. Vreča, spalna           kos        15

15. ASTRO folija           kos        15

16. Pribor za osebno higieno     kpl.       15

17. Pribor za vzdrževanje opreme   kpl.       15

18. Pozivnik             kos        15

19. Daljnogled            kos        15

20. Leatherman            kos        15

21. Pištola              kos        15

22. Tok za pištolo in nabojnik    kpl.       15

23. Ključavnica za orožje       kos        15

24. Kompas              kos        15

25. Krivinomer            kos        15

26. Pribor za pisanje in risanje   kpl.       15


6. 4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja radijska ročna       kpl.       15

2. Svetilka akumulatorska      kos        5

3. Megafon              kos        2

4. Torbica za PP           kpl.        2


6. 5. DODATNA OPREMA

1. Avto, terenski          kos        2

2. Kombi               kos        1

3. Aparat, telefonski        kos        5

4.  Stroj, fotokopirni        kos        1

5. Telefaks             kos        1

6. Kovček, arhivski         kos        3

7. Radiokasetofon          kos        1

8. Računalnik, žepni         kos        1

9. Telefon, mobilni         kos        4

10. Sprejemnik TV           kos        1

11. Aparat, fotografski, polaroidni  kos        1

12. Aparat, fotografski        kos        2

13. Videokamera            kos        1

14. Videorekorder           kos        1

15. Računalnik, osebni, s tiskalnikom kpl.        1

16. Lokator, satelitski (GPS)     kos        1

17. Telefon, satelitski        kos        1

18. Detektor, radiološki, avtomatski kos        1

19. Detektor, kemični, avtomatski   kos        1

20. Daljinomer, laserski       kos        1

21. Aparat, gasilni          kos        2

22. Diktafon             kos        2

23. Magnetofon            kpl.        1

24. Stroj, pisalni          kos        1

25. Material, pisarniški       kpl.        1

26. Prikolica za bivanje (opremljena
  za počitek)            kpl.        2

27. Predprostor (opremljen za delo)  kpl.        2

28. Prikolica, tovorna        kos        2

OPOMBA: Dodatna oprema se zagotavlja iz popisa.


ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE SLOVENIJE (OPERATIVNA SESTAVA)

7. 1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

         .------------------------.
         .            .
         .  POVELJNIK CIVILNE  .
         .   ZAŠČITE RS    .
         . NAMESTNIK POVELJNIKA .
         .     RS      .
         .            .
         .-----------.------------.
               .
   .-----------.-----------.-----------.---------------.
   .      .      .      .        .
.----.----. .----.----. .----.----. .----.----. .-------.------.
.     . .     . .     . .     . .       .
. ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  . . ČLAN  . .       .
. ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA . . ŠTABA . . ČLAN ŠTABA .
.     . .     . .     . .     . .       .
.---------. .---------. .---------. .---------. .--------------.


7. 2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto      izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Poveljnik Civilne
   zaščite RS      1 VII.            tečaj CZ

2.  Namestnik poveljnika
   RS          1 VII.            tečaj CZ

3.  Član štaba Civilne
   zaščite RS      5 VII.            tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj        7
-----------------------------------------------------------------


7. 3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        7

2. Uniforma CZ, slovesna       kpl.        7

3. Komplet za PP, osebni       kpl.        7

4. Pribor, jedilni          kpl.        7

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        7

6. Sredstvo za osebno dezinfekcijo
  vode               kpl.        7

7. Maska, zaščitna          kos        7

8. Ogrinjalo, zaščitno        kos        7

9. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        7

10. Dozimeter, poveljniški      kos        7

11. Avtoinjektor           kpl.        7

12. Torbica, poveljniška       kpl.        7

13. Svetilka, baterijska       kos        7

14. Vreča, spalna           kos        7

15. ASTRO folija           kos        7

16. Pribor za osebno higieno     kpl.        7

17. Pribor za vzdrževanje opreme   kpl.        7

18. Pozivnik             kos        7

19. Daljnogled            kos        7

20. Leatherman            kos        7

21. Pištola              kos        7

22. Tok za pištolo in nabojnik    kpl.        7

23. Ključavnica za orožje       kos        7

24. Kompas              kos        7

25. Krivinomer            kos        7

26. Pribor za pisanje in risanje   kpl.        7


7. 4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna      kpl.        3

2. Svetilka, akumulatorska      kos        3

3. Megafon              kos        2

4. Torbica za PP           kpl.        2


7. 5. DODATNA OPREMA

1. Avto, terenski          kos        2

2. Kombi               kos        1

3. Aparat, telefonski        kos        5

4. Stroj fotokopirni         kos        1

5. Telefaks             kos        1

6. Kovček, arhivski         kos        3

7. Radiokasetofon          kos        1

8. Računalnik žepni         kos        1

9. Telefon, mobilni         kos        4

10. Sprejemnik TV           kos        1

11. Aparat, fotografski, polaroidni  kos        1

12. Aparat, fotografski        kos        2

13. Videokamera            kos        1

14. Videorekorder           kos        1

15. Računalnik, osebni, s tiskalnikom kpl.        1

16. Lokator, satelitski (GPS)     kos        1

17. Telefon, satelitski        kos        1

18. Detektor, radiološki, avtomatski kos        1

19. Detektor, kemični, avtomatski   kos        1

20. Daljinomer, laserski       kos        1

21. Aparat, gasilni          kos        2

22. Diktafon             kos        2

23. Magnetofon            kpl.        1

24. Stroj, pisalni          kos        1

25. Material, pisarniški       kpl.        1

26. Prikolica za bivanje (opremljena
  za počitek)            kpl.        2

27. Predprostor (opremljen za delo)  kpl.        2

28. Prikolica, tovorna        kos        2


XI. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV

Informacijske centre ob nesrečah organizira:

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na ravni
regij in države.

Informacijske centre lahko po potrebi organizirajo tudi lokalne
skupnosti.


Naloge informacijskih centrov so:

- posredovanje informacij in podatkov o posledicah nesreč in
drugih razmer ter dajanje napotkov prebivalcem na prizadetem
območju;

- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o mrtvih in
poškodovanih pristojnim štabom Civilne zaščite, drugim pristojnim
organom, organizacijam in službam ter svojcem žrtev in
poškodovanih;

- dajanje psihološke in duševne pomoči prizadetim in svojcem
žrtev;

- sodelovanje z zdravstveno službo, organi za notranje zadeve,
socialno službo, duhovniki in drugimi, v primeru prometnih nesreč
pa tudi z letalskimi, železniškimi in drugimi prevozniki,
Ministrstvom za promet in zveze ter po potrebi z Ministrstvom za
zunanje zadeve;

- dajanje pomoči pri oskrbi in nastanitvi nepoškodovanih in
svojcev;

- dajanje pomoči preživelim pri vzpostavitvi stikov s svojci.


1. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .-----------------.
           .         .
           . INFORMACIJSKI .
           .   CENTER   .
           .         .
           .-----------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,    Število Stopnja  Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto        izobrazbe        znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja (pripadnik CZ)   1 VII.    filozofska  tečaj CZ

2.  Pripadnik CZ (član)   2 V.     gimnazija  tečaj CZ

3.  Predstavnik organov za
   NZ (član)        1             tečaj CZ

4.  Predstavnik RKS (član)  1             tečaj CZ

5.  Predstavnik zdrav.
   službe (član)      1             tečaj CZ

6.  Predstavnik soc. službe
   (član)          1             tečaj CZ

7.  Psiholog (član)     1             tečaj CZ

8.  Župnik (član)      1             tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj          9
-----------------------------------------------------------------

OPOMBA: - razpored v Civilno zaščito se zagotavlja samo za vodjo
in dva člana enote;

    - sestav informacijskega centra se lahko glede na vrsto
nesreče spreminja;

    - v primeru hudih prometnih nesreč se lahko v
informacijski center vključi tudi predstavnika letalskega,
železniškega ali drugega prevoznika, predstavnika Ministrstva za
promet in zveze in Ministrstva za zunanje zadeve;

    - informacijski center mora biti zaradi uporabe zbirk
podatkov ter druge telekomunikacijske in informacijske podpore
neposredno povezan s pristojnim centrom za obveščanje.


1. 3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        3

2. Opasač z oprtačem         kpl.        3

3. Komplet za PP, osebni       kpl.        3

4. Pribor, jedilni          kpl.        3

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        3

6. Maska, zaščitna          kos        3

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        3

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        3

9. Dozimeter, poveljniški      kos        1

10. Dozimeter, osebni         kos        2

11. Avtoinjektor           kpl.        3

12. Torbica, poveljniška       kpl.        1

13. Svetilka, baterijska       kos        3

OPOMBA: - Oprema pod zaporednimi številkami od 6 do 11 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.

    - Drugi člani informacijskega centra uporabljajo svoje
uniforme (obleke) in osebno opremo.


1.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska ročna (ZARE)  kpl.        1

2. Postaja, stabilna (ZARE)     kpl.        1

3. Šotor               kos  1 (po potrebi)

4. Komplet za razsvetljavo      kpl. 1 (po potrebi)

5. Miza, zložljiva          kos        5

6. Stol, zložljivi          kos        9

7. Aparat, telefonski        kos        3

8. Računalnik, osebni, s tiskalnikom kpl.        1

9. Telefax              kos        1

10. Agregat, električni (2,5 do 5KW) kos  1 (po potrebi)

11. Stroj za razmnoževanje      kos        1

12. Komplet pisarniškega materiala  kpl.        1

13. Torbica za PP           kpl.        1


XII. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE LOGISTIČNIH CENTROV

Logistične centre glede na potrebe organizirajo:

- lokalne skupnosti;

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na ravni 
regij in države.


Naloge logističnih centrov so:

- zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči;

- skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev za zaščito,
reševanje in pomoč pristojnim štabom, enotam in službam Civilne
zaščite;

- skladiščenje in razdeljevanje opreme in sredstev iz zalog
materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč.

V logističnih centrih so praviloma tudi mobilizacijska zbirališča
enot Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč.


1. MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE LOGISTIČNIH CENTROV

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

           .--------------.
           .       .
           . LOGISTIČNI .
           .  CENTER  .
           .       .
           .--------------.


1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število Stopnja   Usmeritev   Posebna
št. delovno mesto       izobrazbe         znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja skladiščnik   1 V.     tehnična   tečaj CZ

2.  Upravljavec
   avtodvigala      1 III.           tečaj CZ

3.  Upravljavec viličarja 1 III.           tečaj CZ

4.  Skladiščni delavec   4              tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj         7
-----------------------------------------------------------------

OPOMBA: Če ustanovitelj logističnega centra nima avtodvigala se v
sestavi centra upravljavca avtodvigala zamenja z dodatnim
skladiščnim delavcem.


1. 3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ            kpl.        7

2. Opasač z oprtačem         kpl.        7

3. Komplet za PP, osebni       kpl.        7

4. Pribor, jedilni          kpl.        7

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos        7

6. Maska, zaščitna          kos        7

7. Ogrinjalo, zaščitno        kos        7

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.        7

9. Dozimeter, poveljniški      kos        1

10. Dozimeter, osebni         kos        6

11. Avtoinjektor           kpl.        7

12. Torbica, poveljniška       kpl.        1

13. Svetilka, baterijska       kos        7

OPOMBA: Oprema pod zaporednimi številkami od 6. do 11. se hrani
v skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.


1.4. SKUPNA OPREMA

1. Postaja, radijska, ročna     kpl.        1

2. Telefon              kos        1

3. Avtodvigalo            kos  1 (po potrebi)

4. Viličar              kos        1

5. Viličar, električni        kos        1

6. Viličar, ročni          kos        1

7. Voziček, transportni       kos        2

8. Rokavice, zaščitne        par        20

9. Torbica za PP           kpl.        1

OPOMBA: - logistični center mora imeti za primer naravnih in
drugih nesreč na voljo zaščitno in reševalno opremo enot in služb
Civilne zaščite ter rezerve materialnih sredstev;

    - če ustanovitelj nima na voljo avtodvigala in viličarjev
jih lahko zagotovi iz popisa.