Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

665. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice, stran 1908.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in spr. Uradni list RS, št. 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na redni 14. seji dne 27. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97) se 3. člen odloka spremeni in dopolni, tako, da glasi:
Glasbena šola Jesenice (v nadaljevanju: šola) opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene vzgoje za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Jesenice, Občine Žirovnica in Občine Kranjska Gora. Šola lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.
2. člen
7. člen se spremeni, tako, da se drugi odstavek dopolni, tako da glasi:
Predstavnike ustanovitelja v svet šole imenuje Občina Jesenice.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
Občine, opredeljene v 3. členu odloka, imajo pravico sodelovati pri upravljanju šole.
Sodelovanje pri upravljanju se občinam zagotovi tako, da imajo svoje predstavnike v svetu šole.
Predstavniki ustanovitelja zastopajo občine, za katere izvaja šola dejavnost, opredeljeno v 3. členu tega odloka, v deležu, v katerem te občine sofinancirajo osnovno dejavnost šole.
Tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen
Doda se nov, 11.a člen, ki glasi:
Šola upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je last ustanovitelja. Nepremično premoženje in šolska oprema, ki jo za delovanje šole na svojem območju posebej zagotavljajo občine, ki sofinancirajo dejavnost šole, je v lasti teh občin.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da tretji odstavek glasi:
Ustanovitelj in občine, opredeljene v 3. členu odloka, odgovarjajo za obveznosti šole do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu posamezne občine namenjena za delo šole.
5. člen
18. člen se dopolni tako, da drugi odstavek glasi:
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do šole, razen sprejemanja akta o ustanovitvi, oziroma njegovih sprememb, imenovanja članov sveta šole, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela šole, ki jih izvršuje Občinski svet občine Jesenice, izvršuje župan občine Jesenice.
6. člen
Doda se nov, 18.a. člen, ki glasi:
Za urejanje razmerij med Občino Jesenice, Občino Žirovnica in Občino Kranjska Gora, ki jih ne opredeljuje ta odlok, se neposredno uporabljajo določbe pogodbe o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbena šola Jesenice.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-22/99
Jesenice, dne 31. januarja 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti