Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2000 z dne 18. 2. 2000

Kazalo

663. Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica, stran 1902.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 5. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 11. redni seji dne 3. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja zavod na področju celostnega razvoja s poudarkom na razvoju zaposlitvenih potencialov in razvoju podjetništva ter turizma – Razvojni center Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila: razvojni center).
2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež razvojnega centra,
– dejavnost razvojnega centra,
– organe razvojnega centra,
– sredstva, ki so razvojnemu centru zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo razvojnega centra,
– način razpolaganja s presežkom, prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo razvojnega centra,
– pravice, obveznosti in odgovornosti razvojnega centra v pravnem prometu,
– odgovornosti ustanovitelja za obveznosti razvojnega centra,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in razvojnega centra,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj razvojnega centra je Občina Ilirska Bistrica. Ustanovitelj ima sedež na Bazoviški ulici 14, Ilirska Bistrica.
III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS RAZVOJNEGA CENTRA
4. člen
Ime javnega zavoda je: Razvojni center Ilirska Bistrica.
Sedež razvojnega centra je: Ilirska Bistrica, Bazoviška 14.
Skrajšano ime: RC Ilirska Bistrica.
5. člen
V okviru Razvojnega centra Ilirska Bistrica delujeta:
– lokalni pospeševalni center,
– center za pospeševanje turizma s turistično informacijskim centrom.
6. člen
Soustanoviteljice Razvojnega centra so lahko tudi druge lokalne skupnosti in pravne osebe.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
Zavod se lahko v okviru svoje dejavnosti vključuje in povezuje tudi v druge pravno organizacijske oblike ustanovljene na širšem območju, za kar mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.
7. člen
Člani lokalnega pospeševalnega centra so člani lokalne razvojne koalicije v kateri so Občina Ilirska Bistrica, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna enota Koper, Območna obrtna zbornica Ilirska Bistrica, KVZ Nova Gorica – Kmetijsko svetovalna služba Ilirska Bistrica, GZS – Območna zbornica Postojna, podjetje Suma inženiring d.o.o. in Prins d.o.o., vanjo pa se lahko vključijo tudi drugi zainteresirani samostojni podjetniki, obrtniki, mala in srednja podjetja ter druge za lokalni razvoj zainteresirane pravne osebe.
Člani centra za pospeševanje turizma so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno vezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost.
Člani centra za pospeševanje turizma so lahko tudi drugi subjekti, katerih dejavnost je posredno vezana na turistično dejavnost.
8. člen
Razvojni center je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
IV. DEJAVNOST RAZVOJNEGA CENTRA
9. člen
V okviru Razvojnega centra Ilirska Bistrica lokalni pospeševalni center in center za pospeševanje turizma izvajata naslednje naloge:
a) lokalni pospeševalni center
– organiziranje lokalne razvojne koalicije in koordiniranje aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celostnega območja predvsem na področju malega gospodarstva, kmetijstva, turizma in razvoja skupnosti,
– izvajanje nalog, ki jih bo na razvojni center prenesel ustanovitelj in so namenjene za razvoj in pospeševanje malega gospodarstva, kmetijstva in turizma,
– izvajanje programov, ki jih bosta na razvojni center prenesla pospeševalni center za malo gospodarstvo, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in drugi,
– pripravlja in aktivira razvojne projekte,
– svetovanje pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz države in tujine,
– iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne razvojne strategije,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in potencialnim podjetnikom,
– vključitev in sodelovanje z garancijskim skladom,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskav in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč primernih za razvoj gospodarstva,
– opravljanje storitev za podjetnike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničitvi razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev posojil in nepovratnih sredstev ....),
– zbira in razpolaga z informacijami s področja gospodarstva,
– sodeluje s podjetji, razvojnimi in ostalimi institucijami na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev, seminarjev, predavanj s področja gospodarstva,
b) center za pospeševanje turizma s TIC
– razvijanje in oblikovanje turistične ponudbe v občini,
– zbiranje in posredovanje turističnih informacij,
– sprejemanje obiskovalcev,
– nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem,
– ugotavljanje mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– organiziranje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
– zbiranje informacij o turistično gostinski ponudbi,
– vodenje statistike v občini: struktura gostov, nočitve, popis turistične ponudbe, popis podpornega turističnega okolja in aktivnosti...,
– obveščanje o prireditvah,
– kontaktiranje s turističnimi ponudniki, turističnimi organizacijami in združenji,
– izvajanje promocijske aktivnosti,
– informiranje in prenos informacij do vseh partnerjev,
– pridobivanje sredstev za opravljanje določenih nalog centra.
10. člen
Dejavnost razvojnega centra po standardni klasifikaciji dejavnosti je naslednja:
L / 75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
K / 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K / 74.110 Pravno svetovanje,
K / 74.120 Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijska dejavnost),
K / 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K / 74.400 Ekonomsko propagiranje,
K / 74.500 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile,
K / 74.831 Prevajanje,
K / 74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K / 74.833 Druga splošna tajniška opravila,
K / 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K / 74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
K / 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K / 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K / 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
K / 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
K / 72.300 Obdelava podatkov,
K / 72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K / 72.600 Druge računalniške dejavnosti,
K / 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K / 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
J / 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.,
J / 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
M / 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
O / 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O / 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
O / 92.400 Dejavnost tiskovnih agencij,
O / 92.522 Varstvo kulturne dediščine,
O / 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev,
DE / 22.130 Izdajanje revij in periodike,
DE / 22.150 Drugo založništvo,
DE / 22.250 Druge s tiskarstvom povezane storitve,
G / 51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
G / 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
G / 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
G / 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
I / 63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n..
V. ORGANI RAZVOJNEGA CENTRA
11. člen
Organi razvojnega centra so:
– upravni odbor,
– direktor,
– programsko razvojni svet lokalno pospeševalnega centra,
– programsko razvojni svet centra za pospeševanje turizma.
12. člen
Razvojni center upravlja upravni odbor, ki šteje pet članov s pristojnostmi, določenimi z zakonom o zavodih in statutom razvojnega centra.
Upravni odbor razvojnega centra je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet,
– dveh predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki jih imenujejo člani lokalne razvojne koalicije in člani centra za pospeševanje turizma iz krogov strokovne javnosti in uspešnega malega gospodarstva in turizma.
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
13. člen
Direktor predstavlja in zastopa razvojni center, organizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost zavoda.
Direktorja razvojnega centra imenuje in razrešuje upravni odbor razvojnega centra, s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktor mora imeti VI. ali VII. stopnjo strokovne izobrazbe, druge pogoje določa statut.
14. člen
Razvojni center ima dva programska sveta:
– programsko razvojni svet lokalno pospeševalnega centra je sestavljen iz partnerjev lokalne razvojne koalicije, uporabnikov storitev ter zunanjih članov
– programsko razvojni svet centra za pospeševanje turizma je sestavljen iz članov centra za pospeševanje turizma, uporabnikov storitev ter zunanjih članov.
Programsko razvojna sveta sta strokovna organa razvojnega centra. Sestava, način oblikovanja in naloge programsko razvojnih svetov se določijo s statutom razvojnega centra v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Programsko razvojna sveta obravnavata strokovna vprašanja s področja dela, odločata o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v statutu razvojnega centra, določata strokovne podlage za programe dela in razvoja razvojnega centra, dajeta upravnemu odboru in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravljata druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom razvojnega centra določene naloge.
15. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanja mandata in načinu dela organov iz 10. člena tega odloka, določa statut razvojnega centra.
VI. AKTI RAZVOJNEGA CENTRA
16. člen
Razvojni center ima statut, ki ga sprejme upravni odbor razvojnega centra s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.
VII. SREDSTVA ZA DELO
17. člen
Za ustanovitev in začetek dela razvojnega centra se zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, namenjena za ustanovitev lokalnega pospeševalnega centra in centra za pospeševanje turizma.
18. člen
Razvojni center pridobiva sredstva za delo iz:
– proračuna ustanovitelja,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev,
– sredstev tuje in druge pomoči na državni ravni,
– sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev, s prodajo storitev na trgu,
– sredstev zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni združevati sredstva z namenom doseganja in uresničevanja lastnih interesov pri razvoju svojih podjetij,
– drugih virov, ki so namenjeni dejavnosti zavoda.
19. člen
Razvojni center odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti razvojnega centra subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu Občine Ilirska Bistrica namenjena za delovanje razvojnega centra.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki razvojni center usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube razvojnega centra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev razvojnega centra, odloča ustanovitelj na osnovi predloga upravnega odbora.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
21. člen
Ustanovitelj ima do razvojnega centra naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavlja sredstva za delo razvojnega centra v okviru sprejetega programa,
– ugotavlja skladnost planov in programov dela razvojnega centra,
– spremlja in nadzira namembnost porabe sredstev ustanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
22. člen
Pravice in obveznosti razvojnega centra do ustanovitelja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa razvojnega centra,
– do konca meseca novembra posreduje ustanovitelju ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Do imenovanja direktorja razvojnega centra opravlja funkcijo direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje ustanovitelj, vendar največ eno leto.
24. člen
Člani upravnega odbora se imenujejo najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Upravni odbor razvojnega centra sprejme statut razvojnega centra najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka in ga predloži v soglasje občinskemu svetu.
26. člen
Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktor razvojnega centra v petnajstih dneh po prejemu sklepov pristojnih organov o imenovanju oziroma o izvolitvi članov.
27. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96).
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi razvojno informacijskega centra (Uradne objave PN, št. 26/99).
Razvojni center prevzame v upravljanje sredstva, obveznosti, evidence in druge podatkovne baze razvojno informacijskega centra, ki z dnem uveljavitve tega odloka preneha z delom.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-1/2000-10
Ilirska Bistrica, dne 3. februarja 2000.
Podžupan
Občine Ilirska Bistrica
Vitomir Dekleva, ek. l. r.