Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2000 z dne 8. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2000 z dne 8. 3. 2000

Kazalo

967. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko, stran 3098.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko dne 24. 2. 2000 na 15. redni seji sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 66/99), se dopolni in spremeni s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka. Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na razširitev ureditvenega območja avtocestne vzdrževalne baze Vransko.
2. člen
Za 2. členom odloka se vstavi nov “2.a člen”, ki glasi:
“V tekstualnem delu dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97 in 7/98) se v točki “6.1.1. Kmetijska zemljišča” spremeni tretji odstavek in se glasi:
V prvo območje znotraj meja prvotne Občine Žalec je razvrščenih 9978,915 ha in v drugo območje kmetijskih zemljišč 6525,550 ha površin.”
3. člen
V 5. členu odloka se vstavi drugi odstavek, ki glasi:
“Z razširjenim ureditvenim območjem avtocestne vzdrževalne baze Vransko se ustrezno dopolnijo naslednje tematske karte v merilu 1:25000:
– tematska karta št. 1 “Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve”,
– tematska karta št. 9 “Zasnova prometnega omrežja”,
– tematska karta št. 12 “Zasnova načinov urejanja prostora”,
– tematska karta št. 13 “Zasnova osnovne rabe prostora” (poseg št. 64A)”.
4. člen
V 6. členu odloka se “Tabela izjemnih posegov” dopolni z naslednjo vsebino:
Št. posega   Št. parcele               K.o.     Namen posega
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64A      del 557/1, del 552/2, del 557/2,    Prekopa   A) zagotovitev dodatnih
        del 550/3, del 550/4, del 550/1,           površin za potrebe Ministrstva za obrambo
        del 1621/2, del 554, del 1627,            – sprememba trase dovozne ceste do
        1628/1, 1628/2, 1628/3, 1628/4,           avtocestne baze
        del 1629/1, 1629/2, 1629/3,             – razširitev platoja za vzdrževanje usedalnika
        1629/4, 1629/5, 1628/5, 1628/6,           peska in lovilca olj
        del 546, del 548/3, del 548/2, del          – zaščitne vodnogospodarske ureditve
        1633/12, del 1633/10,                delobstoječih stanovanjskih objektov
        1633/15, 1633/11, 514/3, 514/2,
        del 516, del 542, del 515, del
        514/1, del 1633/13, del 1633/14,
        del 1595/3, del 1595/5, del 1595/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V istem členu odloka se na koncu doda “Tabela spremembe nezazidanega stavbnega zemljišča v varovano kmetijsko zemljišče” z naslednjo vsebino:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. posega   Št. parcele            K.o.    Namen posega
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64B      del 548/3, del 548/2, del 542,   Prekopa   Zaradi spremenjene trase priključne ceste se del
                               že del 516 uveljavljenega posega (Uradni list RS,
                               št. 35/96) vrne
                               v prvo območje kmetijskih zemljišč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. člen
Spremembe in dopolnitve 8. člena odloka so v naslednjih poglavjih:
Opredelitev območja:
Drugi stavek se spremeni tako, da glasi:
“Ureditveno območje meri ca. 31.600 m2.”
Razporeditev dejavnosti v prostoru:
V prvem odstavku se besedi “protioklepne ovire” nadomestita z besedami:
“območje, ki se ureja po pogojih MORS,”
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
V predzadnji alinei se doda besedilo:
“diesel gorivo in plin pa sta skladiščena v cisternah, ki so izvedene skladno z veljavnimi predpisi,”
Zadnja alinea se črta in nadomesti z besedilom:
“– obsaditev območja z visoko drevesno in grmovno vegetacijo in ograditev območja z mrežno ograjo višine 2,00 m;”
Usmeritve za prometno, komunalno in energetsko urejanje:
Poglavje se spremeni in dopolni tako, da v celoti glasi:
– “prometno omrežje: navezava območja baze na dovozno cesto, ki poteka od priključka na regionalno cesto R II 447 proti zahodu in nato ob vzhodnem robu območja nadaljuje do kmetije na južnem delu, načrtovanje dveh uvozov, in sicer pri deponiji poškodovanih vozil in pri upravni zgradbi, zadostno število parkirnih prostorov za zaposlene in obiskovalce,
– vodovod: načrtovanje vodovoda  100 mm v obliki zanke, ki bo obkrožala predvidene objekte v pasu med objekti in predvidenimi in obstoječimi ograjami, zamenjava obstoječega vodovoda  80 mm z  100 mm in ostale ureditve vodovodnega omrežja skladno s pogoji upravljavca,
– kanalizacija: izgradnja lastne biološke čistilne naprave z izpustom v Bolsko oziroma po izgradnji čistilne naprave Vransko odvod fekalnih vod v to ČN, odvodnjavanje meteornih vod v površinski odvodnik in predhodno očiščenje onesnaženih meteornih vod v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj, združitev čistih meteornih vod s strešnih površin, vod s povoznih površin in odpadnih vod iz čistilne naprave v združitvenem jašku pred izpustom v Bolsko,
– elektrika: oskrba območja z električno energijo iz prestavljene transformatorske postaje ter ureditev električnega omrežja skladno s pogoji upravljavca,
– telefon: priključitev območja na obstoječe telefonsko omrežje in ustrezna zaščita mednarodnega in medkrajevnega telefonskega kabla,
– klic v sili: ureditev predvidene centrale za sistem klica v sili in izvedba kabelskega omrežja skladno s pogoji upravljavca,
– plin: ureditev plinske postaje s tremi kontejnerji in načrtovanje plinovodnega omrežja do posameznih objektov skladno s pogoji upravljavca,
– ogrevanje objektov: priključitev objektov na plinovodno omrežje,
– vodnogospodarske ureditve: usmeritve so navedene v naslednjem poglavju;“
Usmeritve za varovanje okolja
Poglavje se spremeni in dopolni tako, da v celoti glasi:
– “varstvo naravne in kulturne dediščine: ohranitev širšega obvodnega pasu in obrežne vegetacije rečnega okljuka Bolske ter upoštevanje principov sonaravnega urejanja korita in zasaditve z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo,
– varovanje naravnega okolja: zagotovitev ukrepov za varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov med gradnjo in v času obratovanja avtocestne vzdrževalne baze,
– kmetijska zemljišča: zagotovitev dostopa na kmetijska zemljišča v času gradnje in obratovanja ter čim manjše poseganje na kmetijske površine in uporaba izkopane zemlje za rekultivacijo eventualno poškodovanih zemljišč ob gradnji avtoceste,
– vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi: upoštevanje minimalnega odmika načrtovanih objektov od zgornjega roba brežine reke Bolske, ki znaša 10 m, načrtovanje kote platoja avtocestne vzdrževalne baze v padcu, ki sledi padcu Bolske s tem, da znaša kota platoja na gorvodnem delu 325,55 m in izvedba varovalnega zidu okoli baze višine od 0,20 do 2,00 m, izvedba nasipa za zaščito kmetije na levem bregu Bolske do profila P17 na koti 324,02 m.n.v., izvedba nasipa za avtocestno bazo na koti 325,90 m.n.v. ter ostali ukrepi, ki jih je predpisal pristojni soglasjedajalec,
– odpadki: organizirano zbiranje komunalnih in drugih odpadkov skladno s pogoji veljavnega občinskega odloka o ravnanju z odpadki,
– varstvo pred hrupom: upoštevanje časovnih omejitev v času gradnje ter uporaba delovnih naprav, ki so izdelane v skladu s področnimi normami kakovosti,
– varstvo zraka: preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi, preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišča in začasnih odlagališč materiala, upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– varstvo tal: izvajanje posegov v tla na način, da bodo prizadete čim manjše površine tal, da bodo preprečene emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico, upoštevanje ukrepov o ravnanju s prstjo, kot jih bo opredelil projekt o uporabi rodovitnega dela prsti,
– deponije materiala: ni predvidenih viškov materiala, ves nenosilni material se bo uporabil za oblikovanje reliefa in izgradnjo nasipov,
– ureditev zelenih površin: ozelenitev vseh razpoložljivih površin, predvsem pa robnih površin ter površin ob vodotoku Bolska, prilagoditev zasnove ozelenitve potrebam in značilnostim območja, prilagoditev razmestitve vegetacije funkciji objektov in površin,
– zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami: načrtovanje dovozov tako, da je omogočen dostop interventnim vozilom, zagotovitev virov za zadostno oskrbo vode za gašenje, načrtovanje ustrezne protipožarne ureditve na območju baze v fazi podrobnejšega projektiranja, odvajanje onesnaženih vod preko kanalizacijskega sistema oziroma preko ustreznih lovilcev olj skladno z veljavnimi predpisi, ustrezno varovanje objekta pred poplavo z izvedbo levobrežnega zaščitnega nasipa; “
6. člen
V 10. členu odloka se tretja alinea prvega odstavka spremeni tako, da glasi:
– “s prikazom končne meje ureditvenega območja avtocestne vzdrževalne baze na listu PKN 1:5000 št.:
Gornji Grad: 30”
V drugem odstavku istega člena se za prvo alineo vstavi druga alinea, ki glasi:
– “razširitev avtocestne vzdrževalne baze”.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/006-2000
Vransko, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost