Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

87. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 1999, stran 113.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na 8. redni seji dne 16. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 50/99) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 1999 obsegajo:
SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupaj prihodki                   168,297.000
skupaj odhodki                    168,297.000
proračunski presežek                      0
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil                 0
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna                     0
odplačilo dolga                        0
neto zadolževanje                       0
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 1999.
Št. 032-01/99
Sodražica, dne 16. decembra 1999.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.