Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/1999 z dne 31. 12. 1999

Kazalo

5236. Odlok o delu obvezne javne lokalne dimnikarske službe, stran 16814.

Občinski svet občine Vransko je na 13. seji dne 25. 11. 1999 na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74), ob uporabi 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), s sklepom št. 113 sprejel
O D L O K
o delu obvezne javne lokalne dimnikarske službe
1. člen
Ta odlok določa, kako pregledovati, nadzorovati in čistiti, kurilne naprave, dimne vode in zračnike zaradi varstva zraka, nadalje določa dejavnost, področje, pogoje, javna pooblastila, začetek, čas trajanja in prenehanje koncesije, način financiranja, razpisne pogoje, postopek, ter pristojne organe za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne javne dimnikarske službe, v nadaljevanju besedila: dimnikarska služba.
2. člen
Področje opravljanja dejavnosti, opisane v 1. členu tega odloka je področje Občine Vransko.
Za področje Občine Vransko se podeli ena koncesija.
3. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa najboljšemu ponudniku.
4. člen
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje dimnikarske službe se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registrirana za dimnikarske dejavnosti oziroma ima ustrezno obrtno dovoljenje, če je fizična oseba;
– da ima najmanj eno zaposleno osebo s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične ali druge ustrezne smeri ter minimalno tri leta delovnih izkušenj v dimnikarski dejavnosti;
– da ima zaposlenega vsaj enega delavca najmanj V. stopnje strokovne izobrazbe ustrezne smeri za opravljanje strokovnih pregledov, meritev emisij, nadzora obratovanja naprav in čiščenja za dejavnosti iz 1. člena tega odloka;
– da ima sklenjeno zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi;
– da ima primerne poslovne prostore in je opremljen s sredstvi za delo;
– da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
– da se izkaže o svojem finančnem stanju, ki omogoča izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka;
– da predloži ustanovni akt;
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije na območju, za katerega prosi za podelitev koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje storitev dimnikarske službe na območju, za katerega prosi za podelitev koncesije;
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
5. člen
Na območju Občine Vransko je izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za vse storitve dimnikarske službe.
Koncesionar izvaja dimnikarsko službo na naslednjih napravah:
– male kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zraku in kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93);
– srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93);
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav, kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja (pepela in ostankov goriva iz kurilnih naprav ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo);
– naprave za premoženje prostorov, v katerih so kurilne naprave, in naprave za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo, ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov in poteka prezračevanje na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka.
Koncesionar dimnikarske službe opravlja tudi vsa druga opravila, ki so povezana z organiziranostjo in izvajanjem dimnikarske službe.
Koncesionar je pooblaščen za vodenje razvida kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav na območju, za katerega mu je podeljena koncesija. Razvidi morajo biti kadarkoli med delovnim časom na vpogled koncendentu.
Koncesionar izdaja na soglasja in mnenja iz dejavnosti iz 1. člena tega odloka, ki so določena z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi za območje, ki mu je podeljeno v koncesijo.
Koncesionar dimnikarske službe zaračunava uporabnikom dimnikarske službe.
6. člen
Koncendent ima poleg pravic, ki izhaja iz zakona, na podlagi zakona izdanimi predpisi in tega odloka tudi pravico, da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra škodljivih emisij, ki čistijo zrak iz kurilnih naprav.
7. člen
Koncesionar ima pravico do izvajanja dimnikarske službe z opravljanjem pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav in dimnih vodov v rokih, ki jih določajo zakoni in na podlagi zakona izdani predpisi – zakon o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74); pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimnikov in prezračevalnih naprav ter meritve dimne in druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76).
8. člen
Kot izključni izvajalec dimnikarske službe na območju Občine Vransko koncesionar opravlja storitve pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je to opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije;
– da na zahtevo koncendenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor zakonitosti dela;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe;
– da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo z pravnim ali fizičnim osebam;
– da zagotavlja investicijsko intervencijo izvajanje dimnikarske službe ob vsakem času;
– da vodi kataster emisiji škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav v gospodinjstvih, skupnih kotlovnicah in industrijskih kotlovnicah.
9. člen
Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikarske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, nastalih zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in komisionarjem.
10. člen
Koncesija za opravljanje dimnikarske službe na območju Občine Vransko prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za določen čas pet let. Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša še za določen čas največ pet let, vendar samo ob izrecnem pisnem soglasju koncedenta in koncesionarja.
Koncesionar je na dodeljenem območju dolžan pričeti opravljati storitve dimnikarske službe v roku 30 dni po podpisu koncesijske pogodbe.
11. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cen za storitve dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Soglasje k predloženem ceniku dimnikarskih storitev da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih služb.
Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki spremembi koncedentu.
12. člen
Koncesionar je dolžan vsako letu trajanja koncesije do konca meseca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za podeljeno koncesijo v višini treh odstotkov od prometa, ustvarjenega z izvajanjem dimnikarske službe v prejšnjem letu.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tudi tekoče polletno ali trimesečno plačilo za podeljeno koncesijo v višini prejšnjega odstavka.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Občine Vransko in se uporabljajo za razvoj lokalnih gospodarskih javnih služb.
13. člen
Javni razpis za pridobitev koncesionarja objavi župan Občine Vransko v Uradnem listu RS.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka.
Javni razpis vsebuje:
– predmet koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesije,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru,
– odgovorna oseba koncedenta za dajanje informacij o razpisu.
Javni razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna prijava,
– če posamezen, v razpisu zahtevni pogoj ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje za veljavnost prijave v razpisu določenih vsebin ali če ni prispela v razpisne roku.
Če javni razpis ni uspel, se ponovi.
14. člen
Postopek izbire koncesionarja se izvede v skladu z določbami zakona o gospodarskih javnih službah.
O izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo predstojnik občinske uprave kot organ prve stopnje, na drugi stopnji odloča župan.
15. člen
Z izbirnim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe.
Za koncedenta sklene koncesijsko pogodbo župan Občine Vransko. Župan podpiše koncesijsko pogodbo, če je ob podpisu predloženo dokazilo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko pri opravljanju dimnikarskih storitev povzroči koncesionar fizičnim in pravnim osebam zaradi nevestnega opravljanja storitev.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinski upravni organ, pristojen za varstvo okolja in prostora, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem upravnega organa občine vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Delavci oziroma osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžni podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena.
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skladu s predpisi ali kršenja določil koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne začne opravljati koncesije v roku, določenim v 10. členu tega odloka;
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje iz 8. člena tega odloka;
– če koncedent s spremembo odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe predpiše, da se preneha izvajati dimnikarska služba kot koncesionarska javna služba. Odpovedni rok za razdrtje pogodbe je v tem primeru šest mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega stavka;
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno razdreti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno razdrtje, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
19. člen
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/014-99
Vransko, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost