Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/1999 z dne 23. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/1999 z dne 23. 12. 1999

Kazalo

4968. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, stran 16371.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
(Uradni list RS, št. 45/92, popravek 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, popravek 73/98)
1. člen
V obligacijskem delu kolektivne pogodbe se v poglavju “2. Sklenitev, sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe“ v d) točki v drugem stavku črta besede: “in njegovega namestnika“ ter v tretjem stavku besede “in namestnika predsednika“. V drugem odstavku se črta stavek: “V primeru enakega števila glasov odloči dodatni glas predsednika.“
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku črta besedilo: “z datumom dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja“ in se namesto njega vstavi novo besedilo, ki se glasi: “delavcu z dnem, ko je podal pisno odpoved delovnega razmerja“.
3. člen
Doda se novo 8.b poglavje “Varstvo starejših delavcev“ in nova 29.b in 29.c člena, ki se glasita:
“29.b člen
Delavci, starejši od 55 let, in delavke, starejše od 50 let, lahko na podlagi zdravniškega potrdila predlagajo razporeditev na delovna mesta, ki ga bodo lahko opravljali glede na starost in delovno zmožnost.
V primeru razporeditve iz prejšnjega odstavka plača delavca ne more biti nižja kot pred razporeditvijo.
29.c člen
Delavcem s 35 leti delovne dobe ali 55 let starosti in delavkam s 30 leti delovne dobe ali 50 let starosti, ki so razporejeni na delovno mesto od I. do V. tarifne skupine in sodelujejo pri znanstveno-raziskovalnem delu, se zmanjša delovna obveza za 2 uri tedensko.“
4. člen
V 37. členu se doda nova peta alinea, ki se glasi:
“- stroški za učne pripomočke (literatura in računalniški programi), ki ostanejo last zavoda“.
5. člen
V 39. členu se za besedilom “dvakratno dobo izobraževanja“ postavi vejica in doda besedilo “vendar ne več kot osem let“.
6. člen
Črta se 50. člen.
7. člen
V 51. členu se za besedami “nad 50 podrejenih“ postavi vejica in doda besedilo: “vodja projekta nad 10 FTE“, za besedami “do 50 podrejenih“ se doda besedilo: “vodja projekta nad 2 do 10 FTE“ in za besedami “do 15 podrejenih“ se doda besedilo: “vodja projekta do 2 FTE“.
8. člen
V 51.a členu se v drugi alinei črta besedilo: “ali več kot dveh pripravnikov oziroma specializantov“. Doda se nova druga alinea, ki se glasi: “– za mentorstvo treh magistrantov oziroma doktorantov 0,80“. Dosedanja druga alinea postane tretja. Dosedanja tretja alinea postane četrta in se spremeni tako, da se po novem glasi: “- za mentorstvo enega magistranta ali doktoranta 0,35“.
9. člen
Za 51.a členom se doda nov 51.b člen, ki se glasi:
“51.b člen
Delavcem pripada:
– za mentorstvo več kot dveh pripravnikov oziroma specializantov 0,60 količnika,
– za mentorstvo dveh pripravnikov oziroma specializantov 0,30 količnika,
– za mentorstvo enega pripravnika ali specializanta 0,15 količnika“.
10. člen
V 54.a členu se številka “0,15“ nadomesti s številko “0,35“ in se črta besedilo: “(količnik 1,00)“.
11. člen
V 54.b členu se v prvi alinei za črko “v“ doda “I-“ in številka “0,05“ nadomesti s številko “0,20“, v drugi alinei se številka “0,10“ nadomesti s številko “0,25“, v tretji alinei se številka “0,15“ nadomesti s številko “0,30“, v četrti alinei številka “0,20“, v peti alinei številka 0,25 in v šesti alinei številka “0,30“ se nadomestijo s številko “0,50“.
12. člen
Doda se nov 54.f člen, ki se glasi:
“54.f člen
Zaposlenim s specializacijo po dveletnemu programu, z magisterijem oziroma z doktoratom znanosti, ki ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, na katerega so razporejeni, pripada dodatek v višini:
– za specializacijo po dveletnemu programu 0,20 količnika,
– za magisterij 0,30 količnika,
– za doktorat znanosti 0,50 količnika.
Dodatki iz prejšnjega odstavka se med seboj izključujejo.“
13. člen
V 55. členu se v zadnjem odstavku črta besedilo: “v zadnjih treh mesecih. Ta osnova se poveča z rastjo plač v zavodu oziroma pri delodajalcu.“ in se nadomesti z novim, ki se glasi: “v preteklem mesecu.“
14. člen
V drugem odstavku 55.a člena se za besedo “dolžnosti“ vstavi besedilo, ki se glasi: “zaradi opravljanja funkcije v organih reprezentativnih sindikatov na državni ravni,“.
15. člen
Za 55.a členom se doda nov 55.b člen, ki se glasi:
“55.b člen
Za pripravo na strokovni izpit pripada pripravniku do V. stopnje strokovne izobrazbe 5 delovnih dni, pripravniku VI. in VII. stopnje strokovne izobrazbe pa 7 delovnih dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače. To odsotnost lahko koristi samo enkrat.
Na podlagi predloga zdravnika za medicino dela ima delavec pravico do odsotnosti 10 delovnih dni z nadomestilom plače za medicinsko programirano zdravljenje.
Prostovoljni krvodajalci imajo pravico do dveh zaporednih prostih delovnih dni vsakokrat, ko dajo kri. Prosti dnevi se jim računajo, kot da so na delu.
Delavec sme biti odsoten z dela ob nadomestilu plače zaradi iskanja zdravniške pomoči, vendar ne več kot tri ure za posamezen primer in ne več kot 20 ur na leto. To velja tudi v primeru, ko delavec išče zdravniško pomoč za ožjega družinskega člana.“
16. člen
Tretja alinea 60. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: “za bolezen, daljšo od treh mesecev“.
17. člen
V 72. členu se v prvem stavku prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “vendar najmanj v višini osnovnega količnika 2,65“.
18. člen
Doda se novo 12. poglavje, ki se glasi: “Sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda“ in nova 73. in 74. člen, ki se glasita:
“73. člen
Delavci sodelujejo pri upravljanju zavoda kot posamezniki in preko svojih predstavnikov v organih upravljanja.
74. člen
Vsakemu delavcu mora zavod omogočiti sodelovanje pri upravljanju.
Delavec kot posameznik ima pravico:
– do pobud, ki se nanašajo na njegovo delovno mesto, delovno ali organizacijsko enoto in odgovorov na te pobude,
– biti pravočasno obveščen o spremembah na svojem delovnem področju,
– povedati svoje mnenje o vseh vprašanji, ki se nanašajo na njegovo delovno mesto ali organizacijo dela,
– zahtevati, da mu direktor ali od njega pooblaščeni delavec pojasni vprašanja s področja plač in drugih področij delovnega razmerja.
Pobude, vprašanja in zahteve iz prve in četrte alinee prejšnjega odstavka delavec naslovi pisno ali ustno neposredno na direktorja.
Direktor mora na pisno pobudo, zahtevo ali vprašanje odgovoriti najkasneje v 30 dneh od postavljene pobude, zahteve ali vprašanja.“
19. člen
Doda se novo 13. poglavje, ki se glasi: “Skupno posvetovanje“ in nov 75. člen, ki se glasi:
“75. člen
Direktor je dolžan obveščati reprezentativne sindikate v zavodu in predlagati skupno posvetovanje glede:
– statusnih in organizacijskih sprememb,
– potreb po novih delavcih (število in profili),
– razporejanja delavcev iz zavoda v druge organizacije,
– razporejanja delavcev iz kraja v kraj,
– odpuščanja delavcev,
– zaposlovanja delavcev do ene tretjine polnega delovnega časa po 47. členu zakona o delovnih razmerjih,
– zaposlovanja oziroma nadaljevanja dela delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev,
– razvrščanja oziroma napredovanja delavcev v višje plačilne razrede,
– ukrepov za preprečevanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni.
Potrebne informacije za posvetovanje o zadevah iz prve alinee tega člena je direktor dolžan posredovati reprezentativnim sindikatom najmanj 20 dni, v ostalih zadevah pa osem dni pred sprejemom odločitve direktorja ali upravnega odbora zavoda. Skupno posvetovanje mora direktor sklicati najmanj tri dni pred sprejemom odločitve.“
20. člen
Doda se novo 14. poglavje, ki se glasi: “Predhodno mnenje“ in nov 76. člen, ki se glasi:
“76. člen
Direktor mora 15 dni pred sprejemom odločitve zahtevati predhodno mnenje reprezentativnih sindikatov o:
– začetku in koncu delovnega časa, odmorih med delom in razporeditvi tedenskega delovnega časa,
– času in kraju izplačil plač in drugih osebnih prejemkov,
– uvajanju novih načinov ugotavljanja delovne uspešnosti ter določanju plač in drugih prejemkov na tej podlagi,
– določanju različnih oblik nadzora nad delom in sprejemanju splošnih aktov o delovnih razmerjih ter disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev.
Če organ upravljanja oziroma direktor pri odločitvi ni upošteval mnenja reprezentativnih sindikatov, jih mora v osmih dneh obvestiti o razlogih za svojo odločitev.
Organ upravljanja oziroma direktor lahko sam odloči o zadevah iz prvega odstavka tega člena, če sindikati ne posredujejo svojega mnenja v osmih dneh od dneva, ko je bila dana zahteva.
Na zahtevo reprezentativnega sindikata mora direktor v osmih dneh organizirati razgovor s sindikalnimi predstavniki.“
21. člen
Povečanje dodatkov po 10. in 11. členu teh sprememb in dopolnitev pripada zaposlenim s 1. 1. 2000 v višini 50 odstotkov in s 1. 4. 2000 v višini 100 odstotkov.
22. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Za Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije,
Sindikalna konferenca raziskovalnih in kulturnih organizacij
predsednik
Janez Stergar l. r.
Za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
minister
dr. Lojze Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost