Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/1999 z dne 17. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/1999 z dne 17. 12. 1999

Kazalo

4886. Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica, stran 15168.

Na podlagi 29. in 49.a, 49.b, 49.c, 49.č in 49.d člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99), sta Občinski svet občine Jesenice na redni 10. seji dne 30. 9. 1999, ter Občinski svet občine Žirovnica na redni 11. seji dne 2. 11. 1999, na predlog župana Občine Jesenice, ter župana Občine Žirovnica sprejela
O D L O K
o ustanovitvi organov skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo organi skupne občinske uprave Občine Jesenice in Občine Žirovnica, določa njihova notranja organizacija in delovno področje, ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem organov skupne občinske uprave.
Organi skupne občinske uprave opravljajo upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občin, na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
2. člen
Pri opravljanju nalog organi skupne občinske uprave sodelujejo predvsem z občinsko upravo Občine Jesenice ter Občine Žirovnica, v okviru pooblastil pa tudi z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami, glede izmenjave mnenj in izkušenj, podatkov in obvestil, ter preko skupnih delovnih teles.
3. člen
Pri izvrševanju nalog nastopajo organi skupne občinske uprave kot organi tiste občine, v katere krajevno pristojnost sodi zadeva.
Organi skupne občinske uprave se morajo pri izvrševanju nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organov skupne občinske uprave pa po skupnih usmeritvah županov obeh občin.
4. člen
Javnost dela organov skupne občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom organa skupne občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajeta predstavnikom sredstev javnega obveščanja župana Občine Jesenice in Občine Žirovnica, po njunem izrecnem pooblastilu pa tudi predstojnik organa skupne občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE ORGANOV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organi skupne občinske uprave so organizirani tako, da zagotavljajo:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občina Jesenice in Občina Žirovnica s tem odlokom ustanavljata naslednje organe skupne občinske uprave:
1. Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo
2. Geo – informacijski center (GIC).
7. člen
Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo opravlja upravne, tehnične in druge naloge opredeljene z zakoni in občinskimi predpisi.
8. člen
Geo-informacijski center:
– uvaja, razvija in vzdržuje informacijski sistem,
– za uporabnike in vzdrževalce podatkov na občinski ravni pridobiva in zagotavlja informacijsko infrastrukturo iz državnih baz podatkov v digitalni obliki,
– evidentira in dokumentira prostorske podatke na lokalni ravni za bazo CEPP (Centralna evidenca prostorskih podatkov), skrbi za povezave in pretok informacij, ter zaščito podatkov,
– pripravlja tehnični del gradiv za opravila in naloge notranjih organizacijskih enot Občine Jesenice in Občinsko upravo občine Žirovnica, ki se povezujejo z geoinformatiko,
– skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje sistemov geoinformacijskega centra Občine Jesenice in Občine Žirovnica,
– opravlja druge naloge s področja geoinformatike.
9. člen
Služba za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo je organizirana v okviru delovanja Komunalne direkcije Občine Jesenice, Geo – informacijski center (GIC) pa v okviru Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST DELAVCEV
10. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave – Službe za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo – je predstojnik Komunalne direkcije Občine Jesenice.
Predstojnik organa skupne občinske uprave – Geo – informacijskega centra – je predstojnik Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice.
Predstojnika organa skupne občinske uprave imenujeta in razrešujeta župan Občine Jesenice in župan Občine Žirovnica skupno.
Predstojnik odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstojnik organa skupne občinske uprave sodeluje z občinsko upravo Občine Jesenice in Občine Žirovnica pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodeluje z državnimi organi.
Pri izvajanju nalog delavcev v organu skupne občinske uprave, se je predstojnik dolžan posvetovati in upoštevati mnenja in priporočila obeh županov.
11. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave je za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, odgovoren županu in tajniku oziroma direktorju občinske uprave te občine. Za delo organa skupne občinske uprave v celoti je predstojnik odgovoren županoma Občine Jesenice in Občine Žirovnica.
Predstojnik organa skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
12. člen
Predstojnik organa skupne občinske uprave določi sistemizacijo delovnih mest v organu in odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v tem organu, v soglasju z županoma Občine Jesenice in Občine Žirovnica.
13. člen
Delavci skupnih organov občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ter v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih predstojnika. Za svoje delo so odgovorni predstojniku. Delavci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo tudi disciplinsko ter odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.
IV. FINANCIRANJE
14. člen
Sredstva za redno delo organov skupne občinske uprave zagotavljata občini Jesenice in Žirovnica v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev obeh občin.
1. Zaposleni:
Stroške dela zaposlenih delavcev v organih skupne občinske uprave, ki opravljajo strokovna dela za obe občini financirata občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Stroške dela predstojnikov organov skupne občinske uprave financirata na naslednji način:
Naloge vodje Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice kot predstojnika organa skupne občinske uprave – Geo – informacijskega centra, predstavljajo 20% dela vodje Oddelka za okolje in prostor. Tako opredeljene stroške dela financirata občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Naloge vodje Komunalne direkcije Občine Jesenice kot predstojnika organa skupne občinske uprave – Službe za občinsko redarstvo in cestno inšpekcijo – predstavljajo 10% dela vodje Komunalne direkcije Občine Jesenice.
Tako opredeljene stroške dela financirata občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
2. Materialni stroški
Vsaka občina pokriva materialne stroške, ki nastanejo na njenem območju.
Posebni materialni stroški delavcev (delovna oprema, delovna zaščitna sredstva delavcev, prevozna sredstva ipd.), se financirajo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Splošne materialne stroške organov skupne občinske uprave v celoti financirata obe občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin. Stroški se priznajo v višini, ki je z letnim planom določena za materialne stroške režijskih in strokovnih delavcev, v javnih zavodih, ki jih financirata Občina Jesenice in Občina Žirovnica.
3. Računalniška oprema
Stroške računalniške in programske opreme za delovanje Geo – informacijskega centra, financirata občini v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin.
Materialni stroški izdelave kartografskih izdelkov bremenijo tisto občino, katere območje ali del območja se s kartami opredeljuje ali določa.
4. Stroški dopolnilnega programa
Stroške dopolnilnega programa (akcije, projekti), pokriva vsaka občina v skladu s svojim programom. O skupnih projektih se občini dogovorita ob pripravi letnega programa, v katerem določita tudi višino in način financiranja posamezne akcije glede na njeno vsebino.
5. Finančna razmerja do tretjih oseb
Vloge strank v upravnih postopkih, ki jih vodijo organi skupne občinske uprave, se kolkujejo v skladu z zakonom.
Stroški postopka Geo – informacijskega centra, ki niso stroški upravnega postopka, se zaračunavajo v skladu z veljavnim pravilnikom. Pravilnik sprejmeta župana Občine Jesenice in Občina Žirovnica skupno.
Prihodek se med občini deli v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev obeh občin.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Predstojniki organov skupne občinske uprave v roku enega meseca po sprejetju odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave izdajo pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v organih skupne občinske uprave, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
16. člen
Spremembe in dopolnitve, ter postopek prenehanja veljavnosti tega odloka, se izvedejo po enakem postopku kot njegov sprejem.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-10/99
Jesenice, dne 3. novembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. l. r.