Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4438. Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim, stran 13747.

Na podlagi 19.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99), ter 14. in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99), je Občinski svet občine Jesenice na redni 11. seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
S tem odlokom se opredeljujejo naloge iz pristojnosti Občine Jesenice, ki se v skladu z zakonom in statutom Občine Jesenice prenesejo na krajevne skupnosti.
2. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini. Na krajevne skupnosti se prenesejo naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce posameznih krajevnih skupnosti.
Krajevne skupnosti v okviru prenesenih nalog, in s proračunom občine določenih sredstev za izvajanje teh nalog, delujejo v imenu in za račun občine.
PRENOS NALOG
3. člen
Na krajevne skupnosti se prenesejo naslednje naloge s področja gospodarskih javnih služb:
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za komunalna dela, ki jih izvaja občina,
– dajejo predloge za izvedbo komunalnih investicij na območju krajevne skupnosti,
– dajejo mnenja in pobude k prometni ureditvi na območju krajevne skupnosti,
– dajejo predloge za program javnih del na področju komunalne dejavnosti,
– dajejo mnenja k predlagani vzpostavitvi ali ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah, namenjenih komunalnemu urejanju,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.),
– spremljajo in opozarjajo na neurejenost cest, parkirišč, divjih odlagališč komunalnih odpadkov, meteornih voda ipd, ter pri odpravi nepravilnosti sodelujejo tudi z občinskim redarjem in inšpektorjem za ceste.
4. člen
Na krajevne skupnosti se prenesejo naslednje naloge s področja varstva okolja:
– dajejo mnenje pri javnih razgrnitvah predlogov sprememb družbenega plana, ter mnenja k predlogom sprememb prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje krajevne skupnosti,
– v skladu z zakonom in s sprejetimi pravnimi akti občine sklepajo najemne pogodbe za stavbna zemljišča na območju krajevne skupnosti, katera so v lasti Občine Jesenice,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v krajevni skupnosti, ter za posege v kmetijski prostor (agromelioracije in komasacije),
– preko oglasne deske obveščajo krajane o prodaji kmetijskih zemljišč,
– seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja in varstva okolja,
– v upravnem postopku dajejo mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov,
– v upravnem postopku dajejo mnenja pri določitvi obratovalnega časa trgovin.
5. člen
Na krajevne skupnosti se prenesejo naslednje naloge s področja kulture in športa, ter s področja povezovanja občanov v društva:
– sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih in športnih, ter drugih prireditev v občini,
– sodelujejo s turističnimi društvi in pospešujejo razvoj turizma v kraju,
– sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov.
6. člen
Na krajevne skupnosti se prenesejo naslednje naloge s področja civilne zaščite:
– sodelujejo pri spremljanju nevarnosti naravnih in drugih nesreč in o njih obveščajo občino, ter štabe civilne zaščite,
– dajejo mnenja k načrtom in drugim pripravam za zaščito, reševanje in pomoč,
– sodelujejo pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
7. člen
Strokovno in administrativno pomoč pri izvedbi nalog, prenesenih na krajevne skupnosti, zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi.
S prenosom nalog po tem odloku, se obseg zaposlovanja v krajevnih skupnostih ne spreminja.
FINANCIRANJE NALOG
8. člen
Krajevnim skupnostim se za opravljanje nalog, zagotovijo sredstva iz proračuna občine.
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja prenesenih nalog morajo biti zajeti v finančnih načrtih in proračunih posameznih krajevnih skupnosti, kakor tudi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Prihodki, ki jih z lastno dejavnostjo pri opravljanju prenesenih nalog ustvari posamezna krajevna skupnost, so prihodki te krajevne skupnosti.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
V zadevah, ki jih občina prenese na krajevne skupnosti, opravljajo organi občine nadzor nad zakonitostjo, primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Krajevne skupnosti so dolžne najmanj enkrat v šestih mesecih podati poročilo županu o poteku dejavnosti, ter ustvarjenih in porabljenih sredstvih, pridobljenih z opravljanjem nalog, ki so jim prenesene s tem odlokom.
Za izvedbo nalog, prenesenih krajevnim skupnostim v upravljanje, je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
10. člen
Ta odlok prične veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-12/99
Jesenice, dne 3. novembra 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost