Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1999 z dne 8. 10. 1999

Kazalo

3895. Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja, stran 12668.

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino – v nadaljnjem besedilu: evropski sporazum (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 107. seji dne 29. aprila 1999 se objavi
S K L E P
št. UE-SI 959/99
Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. UE-SI 959/99 z dne 29. 4. 1999 in prilog se v slovenskem besedilu glasi:
PRIDRUŽITVENI SVET
je upošteval Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani1, še zlasti pa njegov 106. člen, in je glede na to, da v skladu s 106. členom Evropskega sporazuma in njegove Priloge XI Slovenija lahko sodeluje v okvirnih programih, posebnih programih, projektih in drugih dejavnostih Skupnosti predvsem na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja, ter glede na to, da v skladu z omenjenim členom določila in pogoje za sodelovanje Slovenije pri teh dejavnostih določa Pridružitveni svet,
SKLENIL
1. člen
Slovenija bo pod pogoji, določenimi v Prilogah I in II, ki sta sestavni del tega sklepa, sodelovala v programih Skupnosti Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates.
2. člen
Ta sklep velja, dokler trajajo programi.
3. člen
Ta sklep začne veljati prvi dan tistega meseca, ki sledi mesecu njegovega sprejema.
Podpisano, dne 29. aprila 1999.
Za Pridružitveni svet
Predsedujoči
Joschka Fischer l. r.
                           Priloga I

Določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Leonardo
da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates

1. Slovenija bo sodelovala pri vseh dejavnostih programov
Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates (v nadaljevanju:
programi) in bo, če ta sklep ne določa drugače, pri tem
upoštevala cilje, kriterije, postopke in roke, ki jih določa
odločba Sveta 94/819/EC z dne 6. decembra 1994, s katero je bil
uveden program dejavnosti za izvajanje politike Evropske
skupnosti na področju poklicnega usposabljanja (Uradni list L
340, 29. 12. 1994, str. 8), odločba Evropskega parlamenta in
Sveta št. 818/95/EC z dne 14. marca 1995, s katero je bila
sprejeta 3. faza programa "Mladi za Evropo" (Uradni list L 87,
20. 4. 1995, str. 1), in odločba Evropskega parlamenta in Sveta
št. 819/95/EC z dne 14. marca 1995, s katero je bil uveden
program dejavnosti Evropske skupnosti Socrates (Uradni list L 44,
22. 2. 1996, str. 19).

2. Za predajo, ocenjevanje in izbiro predlogov slovenskih
ustanov, organizacij in posameznikov, ki imajo pravico
sodelovati, veljajo enaka določila in pogoji kot za ustanove,
organizacije in posameznike iz Skupnosti, ki so upravičeni do
sodelovanja.

Jezikovna priprava in usposabljanje velja za uradne jezike
Skupnosti. V izjemnih primerih se lahko odobrijo tudi drugi
jeziki, če je to potrebno za izvajanje programa.

3. Za zagotovilo dimenzije Skupnosti pri programih,
transnacionalnih projektih in dejavnostih, ki jih predlaga
Slovenija, bo potrebna vključitev minimalnega števila partnerjev
iz držav članic Skupnosti. To minimalno število bo določeno v
okvirnih določilih za izvajanje programov, pri čemer bodo
upoštevali naravo posameznih dejavnosti, število partnerjev v
danem projektu ter število držav, ki bodo sodelovale v programu.
Projekti in dejavnosti, ki jih bodo izvajale samo Slovenija in
države EFTA, ki so podpisnice sporazuma o EGP, ali katerekoli
tretje države, vključno s tistimi državami, ki so podpisale
pridružitveni sporazum s Skupnostjo in imajo pravico sodelovati v
programih, ne bodo upravičeni do finančne podpore Skupnosti.

4. V skladu s pogoji ustreznih določil odločb o programih
Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates bo Slovenija na
nacionalni ravni zagotovila ustrezne strukture in mehanizme in
sprejela vse druge ukrepe, potrebne za nacionalno koordinacijo in
organizacijo izvajanja programov.

5. Vsako leto bo Slovenija v splošni proračun Evropskih skupnosti
vplačala prispevek za kritje stroškov njenega sodelovanja v
programih (glej Prilogo II).

Pridružitveni odbor ima pravico, da ta prispevek po potrebi
prilagodi.

6. Države članice Skupnosti in Slovenija se bodo potrudile, da
bodo v okviru veljavnih določil omogočile prost pretok in bivanje
študentov, učiteljev, delavcev univerzitetnih uprav, mladine in
drugih upravičencev, ki se bodo gibali med Slovenijo in državami
članicami Skupnosti zaradi sodelovanja v dejavnostih, ki jih
zajema ta sklep.

7. Ne da bi posegali v odgovornosti Komisije Evropskih skupnosti
in Računskega sodišča Evropske skupnosti v zvezi s spremljanjem
in ocenjevanjem programov v skladu z odločbami o programih
Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates (10., 9. oziroma
8. člen), bo zagotovljeno stalno spremljanje sodelovanja
Slovenije v programih na partnerski osnovi, v katero bosta
vključeni Komisija Evropskih skupnosti in Slovenija. Slovenija bo
Komisiji pošiljala ustrezna poročila in sodelovala pri drugih
posebnih dejavnostih, ki jih bo Skupnost v ta namen izvajala.

8. Ne da bi posegali v postopke, ki jih omenja 6. člen odločbe o
programu Leonardo da Vinci, 6. člen odločbe o programu Mladi za
Evropo in 4. člen odločbe o programu Socrates, bo Slovenija pred
rednimi sestanki odborov vabljena na koordinacijske sestanke v
zvezi z vsemi vprašanji, ki se bodo nanašala na izvajanje tega
sklepa. Komisija bo Slovenijo obveščala o rezultatih teh rednih
sestankov.

9. V prijavnih postopkih, pogodbah, poročilih, ki jih je treba
predložiti, in drugih administrativnih zadevah v zvezi s programi
je treba uporabljati enega od uradnih jezikov Skupnosti.

                       Priloga II

      FINANČNI PRISPEVEK SLOVENIJE ZA PROGRAME
     LEONARDO DA VINCI, SOCRATES IN MLADI ZA EVROPO

1. Finančni prispevek Slovenije bo pokrival:

- subvencije ali drugo finančno podporo iz programov za slovenske
udeležence,

- finančno podporo iz programov za delovanje nacionalnih agencij,
kadar je to primerno,

- dodatne administrativne stroške, ki jih ima Komisija z
upravljanjem programov zaradi sodelovanja Slovenije.

2. Skupen znesek subvencij ali drugih finančnih podpor, ki jih
bodo slovenski udeleženci in slovenske nacionalne agencije
prejele iz programov v posameznem obračunskem letu, ne bo
presegal prispevka, ki ga bo vplačala Slovenija in od katerega
bodo odšteli dodatne administrativne stroške.

Če bi bil prispevek, ki ga bo Slovenija vplačala v splošni
proračun Evropskih skupnosti in od katerega bodo odšteli dodatne
administrativne stroške, višji od skupnega zneska subvencij ali
drugih finančnih podpor, ki jih bodo slovenski udeleženci in
nacionalne agencije prejele iz programov, bo Komisija Evropskih
skupnosti razliko prenesla v naslednje proračunsko obdobje in ga
odštela od prispevka za naslednje leto. Če bi imeli presežek ob
zaključku programov, bodo ustrezen znesek vrnili Sloveniji.

3. Leonardo da Vinci

Letni prispevek Slovenije bo znašal 1,006.000 evrov za leto 1999.
Od te vsote bo 66.000 EVROV namenjenih pokrivanju dodatnih
administrativnih stroškov, ki jih bo imela komisija z
upravljanjem programa zaradi sodelovanja Slovenije.

4. Socrates

Letni prispevek Slovenije bo znašal 856.000 evrov za leto 1999.
Od te vsote bo znesek 56.000 evrov namenjen pokrivanju dodatnih
administrativnih stroškov, ki jih bo imela Komisija z
upravljanjem programa zaradi sodelovanja Slovenije.

5. Mladi za Evropo

Letni prispevek Slovenije bo znašal 321.000 evrov za leto 1999 za
sodelovanje v vseh dejavnostih programa razen v dejavnosti D.

V letu 1999 bo od tega zneska 21.000 evrov namenjenih pokrivanju
dodatnih administrativnih stroškov, ki jih bo imela komisija z
upravljanjem programa zaradi sodelovanja Slovenije.

6. Uporabljale se bodo finančne uredbe, ki veljajo za splošni
proračun Evropskih skupnosti, še zlasti v zvezi z upravljanjem
prispevka Slovenije.

Po začetku veljavnosti tega sklepa bo Komisija Slovenijo pozvala,
da nakaže sredstva v višini svojega prispevka za kritje stroškov
v skladu s tem sklepom.

Prispevek bo določen v evrih in ga je treba plačati na evro
bančni račun komisije.

Izračun letnega prispevka temelji na sodelovanju v celem
obračunskem letu. Če sklep Pridružitvenega sveta začne veljati
sredi leta, se prispevek za tisto leto preračuna glede na
situacijo v zvezi z izvajanjem programov v tistem letu.

Po tem sklepu bo Slovenija plačala svoj prispevek za kritje
letnih stroškov v skladu z zahtevkom za plačilo, in sicer
najkasneje tri mesece po izdaji zahtevka. Vsaka zamuda pri
plačilu prispevka bo pripeljala do plačila obresti s strani
Slovenije za neplačani znesek po datumu zapadlosti. Uporabljala
se bo obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja za
poslovanje v evrih (Obrestna mera je vsak mesec objavljena v
Uradnem listu Evropskih skupnosti, serija C) in ki velja v
mesecu, ko prispevek zapade v plačilo, povečana za 1,5 procentnih
točk.

7. Slovenija bo dodatne administrativne stroške, navedene v 3.,
4. in 5. točki, plačevala iz svojega državnega proračuna.

8. Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega prispevka
za program Leonardo da Vinci, omenjenega v 3. točki, v letu 1999
plačala 470.000 evrov iz svojega državnega proračuna. V skladu z
običajnimi postopki programa PHARE bo 470.000 evrov plačanih iz
slovenskega letnega nacionalnega programa PHARE za leto 1999.

Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega prispevka za
program Socrates, omenjenega v 4. točki, v letu 1999 plačala
400.000 evrov iz svojega državnega proračuna. V skladu z
običajnimi postopki programa PHARE bo 400.000 evrov plačanih iz
slovenskega letnega nacionalnega programa PHARE za leto 1999.

Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega prispevka za
program Mladi za Evropo, omenjenega v 5. točki, v letu 1999
plačala 150.000 evrov iz svojega državnega proračuna. V skladu z
običajnimi postopki programa PHARE bo 150.000 evrov plačanih iz
slovenskega letnega nacionalnega programa PHARE za leto 1999.
Št. 901-08/98
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Generalna sekretarka
Nevenka Črešnar Pergar l. r.
1 Uradni list L 51, 26. 2. 1999, str. 3
2 Uradni list L 340, 29. 12. 1994, str. 8
3 Uradni list L 87, 20. 4. 1995, str. 1
4 Uradni list L 44, 22. 2. 1996, str. 19
5 Obrestna mera je vsak mesec objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti, serija C.

AAA Zlata odličnost