Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3074. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice, stran 8206.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št.: 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99), in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Jesenice, na 9. redni seji dne 15. 7. 1999, na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo organi občinske uprave, določa njihova notranja organizacija ter delovno področje, in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakonom, s tem odlokom, ter drugimi splošnimi pravnimi akti.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami, glede izmenjave mnenj in izkušenj, podatkov in obvestil, ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem izrecnem pooblastilu pa tudi drug član kolegija.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
V okviru občinske uprave se ustanovi kabinet župana in naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za gospodarstvo,
– oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
– oddelek za finance, plan in analize,
– oddelek za okolje in prostor,
– komunalna direkcija.
V okviru oddelka za okolje in prostor delujeta Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ter Geo – informacijski center Občine Jesenice.
7. člen
Notranje organizacijske enote vsaka na svojem področju:
– opravljajo naloge iz pristojnosti oddelka po pooblastilu oziroma nalogu župana ali direktorja občinske uprave,
– opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge pri pripravi strategije razvoja in programske usmeritve občine, ter programov razvoja posameznih dejavnosti,
– pripravljajo strokovna gradiva in analize za občinski svet in njegova delovna telesa,
– pripravljajo proračun in skrbijo za njegovo izvrševanje,
– opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
– izvajajo ustanoviteljske pravice in druge strokovne naloge iz pristojnosti občine, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj subjekta s področja pristojnosti oddelka,
– organizirajo in koordinirajo dela s področja upravnih nalog,
– pripravljajo in vodijo investicije in investicijsko vzdrževanje,
– zagotavljajo in vzdržujejo informacijske podatkovne baze s svojega delovnega področja,
– spremljajo in organizirajo prijavo občine na razpise za pridobitev sredstev,
– izvajajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge za izvedbo javnih razpisov, ter zbirajo ponudbe za realizacijo nalog in projektov.
8. člen
Kabinet župana:
– skrbi za koordinacijo in vodenje razvojnih nalog občine,
– pripravlja predloge skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih,
– usklajuje delo župana in občinskega sveta, ter drugih organov občine,
– sodeluje pri pripravi in pripravlja gradiva za občinski svet, njegova delovna telesa in druge organe občine,
– pripravlja pravno-strokovne podlage za odloke in druge občinske akte in skrbi za njihovo usklajenost z ustavo, zakoni in drugimi predpisi,
– pripravlja strokovne podlage za upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– opravlja nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku,
– nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim občinski svet,
– skrbi za mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
– izvaja kadrovsko politiko,
– skrbi za protokol,
– skrbi za stike z javnostjo,
– za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil aktov občine,
– skrbi za izvajanje nalog občinske inšpekcije,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč.
Delo kabineta vodi župan neposredno.
Za izvajanje posebnih nalog, pomembnih za razvoj občine, lahko župan v okviru kabineta oblikuje skupino svetovalcev za posamezna strokovna področja dela. Pri opredelitvi medsebojnih obveznosti s svetovalci je župan omejen s splošnimi pravnimi akti, ki urejajo ta področja.
9. člen
Oddelek za gospodarstvo:
– pripravlja in vodi postopke pospeševanja podjetništva, turizma, gostinstva in trgovine, kmetijstva in razvoja podeželja s strani občine,
– organizira lokalno razvojno koalicijo,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja in izdaja poročila o gospodarskih gibanjih,
– nudi splošno podjetniško svetovanje občanom,
– strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih društev in turistično informacijske službe,
– spodbuja razvoj demografsko ogroženih območij oziroma območij s posebnimi strukturnimi problemi.
10. člen
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve:
– opravlja naloge skladnega razvoja s področja izobraževanja otrok in odraslih, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva, ter raziskovalne dejavnosti,
– pripravlja in izvaja javna dela,
– koordinira in opravlja naloge s področja varovanja kulturne dediščine,
– koordinira delovanje subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev javnih služb,
– organizira sprejem in odpremo pošte za potrebe organov občine in občinske uprave,
– gospodari z zgradbo občine in tehnično opremo,
– zagotavlja vzdrževanje programske in strojne opreme,
– opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge v zvezi s koriščenjem počitniških kapacitet v lasti občine,
– opravlja druge naloge, ki ne sodijo v pristojnost drugih notranjih organizacijskih enot.
11. člen
Oddelek za okolje in prostor:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– ugotavlja in potrjuje usklajenost lokacijske dokumentacije z zakoni in podzakonskimi akti,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– sodeluje pri izdelavi študij in projektov s svojega področja,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– izvaja strokovne naloge in dela za področje stanovanjske dejavnosti, in sicer za stanovanja ter poslovne prostore, ki niso v uporabi javnih zavodov.
Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v oddelku za okolje in prostor:
– opravlja naloge pridobivanja, prodaje, menjave in oddajanja zemljišč za gradnjo,
– organizira izgradnjo javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč),
– izdaja odločbe o podelitvi oziroma odvzemu statusa grajenega javnega dobra,
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstoja predkupna pravica občine in države,
– pripravlja gradiva občinskemu organu za uveljavitev predkupne pravice občine,
– opravlja strokovno tehnična, pravna in administrativna opravila, ter pripravlja gradiva v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči, razlastitev v korist občine in omejitev lastninskih in drugih stvarnih pravic na nepremičninah v javno korist,
– zagotavlja obdelavo podatkov in vrednotenja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter izdelavo in vzdrževanje grafičnih kart območij zajemanja nadomestila,
– odmerja komunalni prispevek, izvaja postopke za oprostitev ali znižanje prispevka ter evidentiranja zavezancev,
– pripravlja in koordinira izvajanje letnih programov opremljanja in oddajanja stavbnih zemljišč.
Geo – informacijski center v oddelku za okolje in prostor:
– uvaja, razvija in vzdržuje informacijski sistem,
– za uporabnike in vzdrževalce podatkov na občinski ravni pridobiva in zagotavlja informacijsko infrastrukturo iz državnih baz podatkov v digitalni obliki,
– evidentira in dokumentira prostorske podatke na lokalni ravni za bazo CEPP (centralna evidenca prostorskih podatkov), skrbi za povezave in pretok informacij, ter zaščito podatkov,
– pripravlja tehnični del gradiv za opravila in naloge notranjih organizacijskih nalog občine, ki se povezujejo z geoinformatiko,
– skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje sistemov geoinformacijskega centra Občine Jesenice,
– opravlja druge naloge s področja geoinformatike.
12. člen
Oddelek za finance, plan in analize:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti,
– sodeluje pri oblikovanju cen iz pristojnosti občine,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– izvaja strokovni nadzor nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov,
– pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju občine in daje mnenje k najemanju in dajanju posojil,
13. člen
Komunalna direkcija:
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb
– opravlja naloge financiranja javnih služb,
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev javnih služb,
– opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
– opravlja naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzorstva nad občinskimi cestami,
– določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
– opravlja naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzorstva nad cestami,
– vrši naloge vodenja postopkov za obračunavanje komunalnih taks.
14. člen
Kot posvetovalno telo župana se oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, po njegovem pooblastilu pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
15. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije. Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Naloge občinske uprave, ter pooblastila delavcev občinske uprave na področju delovanja občinske inšpekcije se določijo s posebnim odlokom.
16. člen
Za opravljanje skupno dogovorjenih nalog z drugimi občinami, se lahko ustanovijo organi skupne občinske uprave.
Njihova organizacija, pristojnosti ter naloge, se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
17. člen
Predstojnik občinske uprave je župan.
Župan nadzoruje, usmerja, ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
18. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– opravlja najzahtevnejše naloge s področja delovanja občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– usklajuje delo župana in občinske uprave,
– vodi in usklajuje delo občinske uprave in nadzira njeno delovanje,
– skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi državnimi organi v občini,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumom in ljudsko iniciativo,
– koordinira in nadzira delo krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu. Za kršitve delovnih obveznosti odgovarja tudi disciplinsko in odškodninsko po splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
19. člen
Notranje organizacijske enote vodijo predstojniki, ki jih imenuje in razrešuje župan. Predstojniki odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organizirana notranja organizacijska enota, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstojniki sodelujejo z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
Predstojniki notranjih organizacijskih enot so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu. Za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo tudi disciplinsko ter odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.
Predstojniki notranjih organizacijskih enot morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.
20. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih predstojnika.
Za svoje delo so delavci odgovorni predstojniku. Delavci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo tudi disciplinsko ter odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.
21. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz več notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine, ter rok za izvedbo naloge.
22. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino, ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine župan določi sestavo, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za delo te skupine.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Župan Občine Jesenice v roku enega meseca po sprejetju odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jesenice, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
Z vsakim delavcem se sklene ustrezna pogodba o zaposlitvi, v skladu z zakonom.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 59/95, 20/98).
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi direkcije javnih služb Občine Jesenice (Uradni list RS, 33/95).
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/99
Jesenice, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l.r.

AAA Zlata odličnost