Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999

Kazalo

3367. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vransko, stran 8870.

Občinski svet občine Vransko je na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 114. člena statuta Občine Vransko na 6. redni seji dne 29. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vransko
1. člen
Občina Vransko s tem odlokom ustanavlja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v nadaljevanju besedila svet.
Svet skrbi za varnost v cestnem in drugem prometu, za rast prometne kulture udeležencev v prometu ter razvija čut za humane in solidarne odnose med udeleženci v prometu.
Svet opravlja zlasti sledeče naloge:
– preučuje in obravnava varnost v cestnem prometu ter predlaga pristojnim organom ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu;
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost v prometu;
– spodbuja znanstveno raziskovalno delo o cestnem prometu;
– izdaja in razširja publikacije iz področja prometa in sodeluje s sredstvi obveščanja;
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe;
– opravlja druge zadeve na področju preventive v cestnem prometu.
2. člen
Delo sveta je javno, ureja ga poslovnik, ki ga sprejme svet.
Svet šteje pet članov, od katerih mora biti eden predstavnik OŠ, eden predstavnik PP Žalec, eden predstavnik upravljalca cest, dva člana pa sta predstavnika vaških odborov in strank.
Delo sveta vodi predsednik, ki mu pomaga tajnik sveta. Predsednika, tajnika in člana sveta imenuje občinski svet za dobo 4 let.
3. člen
Zaradi opravljanja nalog na posameznih področjih prometa lahko svet imenuje komisije. Način dela in sestavo komisij določi svet v sklepu o ustanovitvi.
4. člen
Zaradi čimvečje varnosti otrok v prometu, lahko šola v sodelovanje s svetom organizira šolsko prometno službo, to izvajajo mladi prometniki tako, da nadzirajo promet učencev pešcev in učencev kolesarjev, ob prihodu in odhodu iz šole, jim pomagajo in učijo, kako ravnati v prometu.
5. člen
Občinski svet določi višino sredstev za delo sveta na podlagi programa dela, sredstva so iz proračuna občine. Sredstva svet uporablja na podlagi finančnega načrta.
6. člen
Strokovne in administrativne zadeve za svet opravlja občinska uprava.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 340-03/001-99
Vransko, dne 29. aprila 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost