Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999

Kazalo

3323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Kranj", stran 8798.

Na podlagi 3. in 18. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 10/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 74/98) ter 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na 7. seji dne 7. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda “Zavod za šport Kranj”
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem v Kranju, Slovenski trg 1, kot ustanovitelj, ustanovi javni zavod “Zavod za šport Kranj” (v nadaljnjem besedilu: zavod) za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Mestni občini Kranj ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Mestne občine Kranj.
2. člen
Javni interes Mestne občine Kranj na področju športa obsega zlasti:
– ustvarjanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in združenj, športno rekreacijo, kakovostni šport in vrhunski šport občanov, šport mladih in oseb s posebnimi potrebami,
– uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij ter promocijo Mestne občine Kranj,
– športno vzgojo v javnih zavodih ter razvoj le-te,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.
Podrobnejše opredelitve posameznih področij športa določajo pravila zavoda.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda se glasi: Zavod za šport Kranj.
Sedež zavoda je v Kranju, Partizanska 37.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določajo pravila zavoda.
Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena. Ta se določi s pravili zavoda. Če zavod v svojem znaku uporabi mestni grb, mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.
DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja zlasti naslednje naloge:
– upravlja s športnimi objekti,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov,
– oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
– daje pobude in predloge ustanovitelju, skrbi za celovit razvoj športa v občini,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
– spremlja in analizira naloge v športu,
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
S predhodnim soglasjem ustanovitelja zavod izvaja tudi druge naloge:
– upravlja z drugimi športnimi objekti na območju občine, katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
– izvaja lastno marketinško dejavnost,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
5. člen
Dejavnosti zavoda so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene v:
– O/92.610   Obratovanje športnih objektov,
– O/92.623   Druge športne dejavnosti,
– O/92.720   Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
– O/93.040   Dejavnosti salonov za nego telesa,
– G/55.302   Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavraciji, picerij,
– G/55.401   Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
– K/70.320   Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K/71.401   Izposojanje športne opreme,
– K/71.403   Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
– K/72.400   Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/74.120   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
        svetovanje,
– K/74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K/74.400   Oglaševanje,
– K/74.831   Prevajanje,
– K/74.833   Druga splošna tajniška dela,
– K/74.843   Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
– K/74.841   Prirejanje razstav, kongresov in sejmov,
– M/80.422   Drugo izobraževanje, d.n.
6. člen
Podrobnejša razčlenitev posameznih dejavnosti iz prejšnjega člena se določi s pravili zavoda tako, da so razvidne osnovne storitve zavoda v skladu s 1. členom tega odloka.
7. člen
Zavod upravlja s športnimi objekti, ki so opredeljeni s sklepom o določitvi javnih športnih objektov Mestne občine Kranj.
Javni zavod upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih s sklepom prenese v upravljanje zavodu Svet mestne občine Kranj.
ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov:
– štiri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj v skladu s statutom Mestne občine Kranj,
– enega predstavnika delavcev javnega zavoda, ki ga na neposrednih in tajnih volitvah izvolijo delavci zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenujejo športna društva ali od njih pooblaščena Športna zveza.
Mandatna doba članov sveta traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo člani na prvi seji sveta. Prvo sejo skliče direktor v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.
9. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejema analize in razvojne usmeritve športa,
– sprejema letni program dela, s katerim določa tudi uporabo objektov in uporabnike in razmerja zavoda do uporabnikov oziroma izvajalcev letnega programa športa,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov in najmanj dvakrat letno poroča ustanovitelju o delu zavoda,
– sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– sprejema pravila zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– skrbi za izvajanje sklepov pristojnega občinskega organa, ki se nanašajo na področje športa in prostočasnih dejavnosti mladih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in pravili,
– sprejema cenik storitev s soglasjem ustanovitelja,
– predlaga kriterije za delitev finančnih sredstev iz proračuna.
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod brez omejitev v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran.
Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Pristojnosti direktorja podrobneje opredeljujejo pravila zavoda.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Svet mestne občine Kranj na podlagi javnega razpisa, in po predhodnem mnenju sveta zavoda. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene s pravili zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta.
12. člen
Zavod ima strokovni svet.
Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni delavci zavoda in predstavniki zainteresirane javnosti s področij športnih društev, športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa mladih in oseb s posebnimi potrebami v občini.
Sestava in način oblikovanja, mandata, naloge in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s pravili zavoda in v skladu z zakonom.
13. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določajo pravila zavoda.
SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti na osnovi letnega programa dela:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– s prodajo storitev uporabnikom,
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji določenimi z zakonom in pravilom javnega zavoda.
Zavod lahko ustanovi sklad za razvoj in pospeševanje športa. Podrobnejša določila o poslovanju sklada določajo pravila zavoda.
15. člen
Zavod pridobiva proračunska sredstva na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa, ki je občinskega in nacionalnega pomena, kar ustanovitelj vsako leto določi v odloku o proračunu.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in za razvoj dejavnosti, v skladu z letnim planom in predhodnim soglasjem ustanovitelja.
O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
18. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
19. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno in upravlja z vsem premoženjem. Z nepremičnim premoženjem nastopa in upravlja javni zavod samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
20. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo in dejavnost zavoda.
Svet mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k pravilom, k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,
– imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda,
– imenovanje direktorja.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s programi ustanovitelja,
– daje soglasje k zaključnemu računu zavoda in k poročilu o delu zavoda, iz osnovne in druge dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
Zavod ima pravila, ki jih sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
S pravili se ureja zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– volitve članov v organe zavoda,
– odnos med Zavodom za šport, športnimi društvi in klubi ter zainteresirano javnostjo na področju športa.
22. člen
Zavod ima tudi akt o sistemizaciji delovnih mest, ki začne veljati, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta, Svet mestne občine Kranj s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register.
24. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj.
25. člen
Do sprejema pravil zavoda se neposredno uporabljajo določila tega odloka.
26. člen
Svet zavoda se imenuje v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka, pravila zavoda pa sprejme svet zavoda v devetdesetih dneh od konstituiranja sveta zavoda.
27. člen
S 1. 1. 2000, prenehajo veljati vse pogodbe v zvezi z upravljanjem s športnimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Kranj, kolikor so v nasprotju z določili tega odloka.
Z istim dnem zavod prevzame v upravljanje športne objekte, zaposlene na športnih objektih in dejavnosti iz 4. člena odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62101-01/99-13/764
Kranj, dne 7. julija 1999.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti