Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999

Kazalo

3307. Odlok o grbu in zastavi Občine Cerkvenjak, stran 8753.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 5. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 5. redni seji dne 16. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Cerkvenjak
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Cerkvenjak ima svoj grb in zastavo, ki predstavljata identitetna simbola Občine Cerkvenjak in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata le v obliki in z vsebino ter na način v skladu z določbami tega odloka. Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu Občine Cerkvenjak.
2. člen
Geometrijska in likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka. Barvna in črno-bela izvedenka grba in zastave sta sestavni del tega odloka. Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v občinski upravi Občine Cerkvenjak.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, brez dovoljenja občine.
II. GRB
4. člen
Grb Občine Cerkvenjak ima obliko turnirskega viteškega grba in je spodaj ovalno prirezan, zgoraj pa pravokotno odrezan. Grb je na vrhu nadgrajen s pravokotnikom, v katerem je ime kraja “Cerkvenjak”. Grb je diagonalno desno deljen. V levem delu je upodobljena cerkev Sv. Antona in ostalih zgradb, ki predstavljajo podobo kraja. V desnem delu pa jabolko in grozd, ki predstavljata najznačilnejša pridelka teh krajev. Osnovne mere grba v originalni izvedbi so širina 10 cm, višina 15,3 cm. Vse povečave ali pomanjšave grba so možne le ob ohranitvi razmerja med širino in višino grba.
Grb ima tri pojavne oblike: barvna, črtna in mastna izvedenka.
Natančen opis barvne oblike:
– streha cerkve in ostalih objektov, podlaga, na kateri je napis “Cerkvenjak” ter jabolko so živo-rdeče barve; rdeča – N 8816,
– zidovi cerkve in ostalih zgradb, napis “Cerkvenjak”, kakor tudi rob grba ostajajo bele barve,
– nebo nad cerkvijo je svetlo modre barve; modra – N 9950,
– grozd je žametno modre barve; modra – N 8825,
– zvonik ter peclja jabolka in grozda so rjave barve; rjava – N 8028.
Črtna izvedenka grba je dovoljena z uporabo črne, temno modre – N 8825, temno rjave – N 8028 ali rdeče – N 8816 na belo ali svetlo modro – N 9950 ali rumeno zeleno – N 9967 podlago. Uporablja se predvsem pri črno beli izvedbi grba.
Mastna izvedenka je dovoljena samo z izbiro ene barve, tako da so strehe vkomponiranih objektov, jabolko, grozd in podlaga za negativni napis “Cerkvenjak” polnomastno pobarvane v črni, temno-modri, temno-rjavi ali rdeči barvi, vse ostale površine pa ostanejo bele. Uporablja se predvsem pri sitotisku.
5. člen
Grb občine se uporablja:
– na pečatih in v žigu ter ostalih znakih občinskih organov,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na protokolarnih listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo župan in občinski upravni organi, vizitkah ipd.,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini,
– na listinah, oznakah, publikacijah, ki jih izdaja občinski svet in njegovi organi,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in vseh uradnih listinah, ki jih izdajajo za službene namene župan, občinski svet ali drugi občinski organi in občinska uprava,
– na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi določeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu javno nastopajo,
– na delovnih oblekah oziroma uniformah,
– na spominkih in značkah,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
6. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu z pravili in običaji takih shodov,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
7. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– Občina Cerkvenjak ter njeni organi,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Cerkvenjak,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Cerkvenjak ter njihova obrtna zbornica,
– krajevne skupnosti na področju Občine Cerkvenjak,
– politične, družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju Občine Cerkvenjak in
– drugi, ki za uporabo grba Občine Cerkvenjak izkažejo svoj interes.
III. ZASTAVA
8. člen
Zastava Občine Cerkvenjak je svetlo modre barve, modra – N 9950, grb kot obvezni sestavni element zastave se nahaja na sredini zastave. Razmerje širine in višine zastave je 2 : 3.
Zastava je obešena vedno navpično, grb pa je postavljen vertikalno.
9. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Cerkvenjak.
Zastava se izvesi:
– ob prazniku Občine Cerkvenjak,
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih, športnih ali sejemskih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih.
Izobesi se na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine.
V primeru žalovanja se izvesi zastavo na pol droga.
IV. PRAVILA ZA UPORABO
10. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Cerkvenjak skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
Občinskega uprava ima v hrambi grb in zastavo v izvirniku z geometrijskimi podobami.
Zastava in grb Občine Cerkvenjak se smeta uporabljati samo v obliki, ki je določena v 2. in 3. členu tega odloka ter na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Občine Cerkvenjak.
V primeru, da se namerava grb uporabiti ob že določenem znaku, si lahko občinska uprava priskrbi mnenje licenčno pooblaščenega oblikovalca ali organizacije.
11. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opisa tehnike in predvideno naklado oziroma količino.
Če gre za označitev prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
12. člen
Z odločbo, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o grbu in zastavi Krajevne skupnosti Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 22/98).
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-001/99
Cerkvenjak, dne 16. junija 1999.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost