Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999

Kazalo

3749. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 12357.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Sodražica na 7. redni seji dne 9. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje občinskega glasila Občine Sodražica (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: “SUHOROBAR”
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
5. člen
Glasilo praviloma izhaja šestkrat na leto, oziroma enkrat na dva meseca. Glasilo je brezplačno za vsa gospodinjstva Občine Sodražica. Izhaja v nakladi, ki pokriva vsaj gospodinjstva Občine Sodražica, na formatu A4, v slovenskem jeziku.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov, opravlja nalogo informatorja o delu občinskega sveta, župana, drugih organov občine, njenih javnih zavodov, podjetij, društev, političnih strank in vaških odborov.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela Občine Sodražica.
7. člen
Glasilo ureja vsaj štiričlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in vsaj trije člani. Člane in odgovornega urednika imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Sodražica. Uredniški odbor je odgovoren za pripravo programskih vsebin, zbiranje gradiva in oblikovanje časopisa.
8. člen
Programsko zasnovo in uredniško politiko oblikuje uredniški odbor v soglasju z ustanoviteljem.
9. člen
Administrativno-tehnična opravila opravlja občinska uprava.
10. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativno-tehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
11. člen
Izdajatelj zagotavlja redno izhajanje časopisa, materialne in druge pogoje. Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo vsakoletno v proračunu Občine Sodražica.
12. člen
Izdajatelj je dolžan pred pričetkom izdajanja priglasiti časopis pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
13. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 63-02/99
Sodražica, dne 10. septembra 1999.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.