Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999

Kazalo

3748. Odlok o vaških odborih, stran 12356.

Na podlagi 19. in 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/59, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 28. člena statuta Občine Sodražica je Občinski svet občine Sodražica, na 7. redni seji dne 9. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o vaških odborih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev, organizacijo, pristojnosti in druge zadeve v zvezi z delovanjem vaških odborov v Občini Sodražica.
2. člen
Vaški odbori se ustanovijo zaradi zagotovitve sodelovanja posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.
3. člen
Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta.
II. OBMOČJA, IZ KATERIH SE IMENUJEJO ČLANI VAŠKIH ODBOROV
4. člen
Območje, s katerega se imenujejo člani posameznega vaškega odbora obsega območje naselja, ki je povezano s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
5. člen
V občini se imenujejo naslednji vaški odbori:
– Globel (za naselje Globel),
– Gora (za naselja: Betonovo, Janeži, Kračali, Kržeti in Petrinci),
– Jelovec (za naselje Jelovec),
– Lipovšica (za naselje Lipovšica),
– Novi pot (za nasleja Novi pot, Kotel in Brlog (del),
– Podklanec (za naselje Podklanec),
– Ravni dol (za naselja Ravni dol, Male Vinice, Nova Štifta in Travna gora),
– Sinovica (za naselji Sinovica in Preska),
– Sodražica (za naselje Sodražica),
– Vinice (za naselje Vinice),
– Zamostec (za naselje Zamostec),
– Zapotok (za naselje Zapotok),
– Žimarice (za naselje Žimarice).
III. NALOGE VAŠKIH ODBOROV
6. člen
Občani preko vaškega odbora uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da v sodelovanju z občinskimi organi in službami:
– spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, lokalne komunalne ceste in druge javne površine, urejanje pokopališč, urejanje naselij; ter v zvezi s tem predlagajo ukrepe;
– spremljajo problematiko na področju otroškega varstva, šolstva, kulture, zdravstva, sociale in drugih družbenih dejavnosti na svojem območju ter predlagajo ukrepe za reševanje te problematike;
– predlagajo razpis referenduma za uvedbo samoprispevka občanov;
– sodelujejo z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na svojem območju;
– predlagajo občinskemu svetu odločitve, ki se nanašajo na njihovo območje;
– dajejo občinskemu svetu obvezna mnenja glede odločitev, ki se nanašajo na njihovo območje, če je tako določeno s statutom ali z odlokom;
– opravljajo druge naloge, za katere je pristojna občina in jih je prenesla na vaški odbor.
IV. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV
7. člen
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje posameznega vaškega odbora. Predlog članov vaškega odbora pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in zbori občanov. Občani odločijo o imenovanju ali razrešitvi posameznega člana odbora vaške skupnosti z večino prisotnih na zboru občanov.
Člani posameznega odbora so imenovani za štiri leta oziroma za obdobje mandata vsakokratnega občinskega sveta.
8. člen
Vaški odbori štejejo od tri do pet članov. Število se določi na zboru občanov ob volitvah v vaške odbore.
9. člen
Vaški odbori imajo predsednika, ki ga izvolijo izmed svojih članov.
Predsednik predstavlja in zastopa vaški odbor, izvršuje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev vaškega odbora, poroča zboru občanov o svojem delu in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Sodražica.
V. NAČIN DELA VAŠKIH ODBOROV
10. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Vaški odbori delujejo v skladu s predlogi, ki se oblikujejo na zborih občanov.
11. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta.
12. člen
Predsednik skliče vaški odbor praviloma enkrat letno, oziroma večkrat, če je to potrebno.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Prvi vaški odbori se imenujejo najkasneje 60 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
Naslednji odbori se imenujejo najkasneje v 90 dneh po konstituiranju novega občinskega sveta.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Sodražica, dne 9. septembra 1999.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.