Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1999 z dne 24. 9. 1999

Kazalo

3746. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica, stran 12350.

Na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 6. in 84. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na sedmi redni seji dne 9. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Sodražica
1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične takse v Občini Sodražica, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsako nočitev na območju Občine Sodražica, če nima prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Sodražica. Turistično takso plačuje turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačevati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina nameni za poravnavanje stroškov v zvezi s storitvami in ugodnostmi, ki so jih turisti deležni brezplačno. Predlog porabe turistične takse pripravi občinska uprava skladno z določbami zakona o pospeševanju turizma.
4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Višina turistične takse je določne na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Sodražica.
5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Sodražica znaša 7 točk.
Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se pomnoži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja, ter voditi evidenco o plačani turistični taksi, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.
7. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu za pretekli mesec na račun občine. V istem roku so osebe iz prvega odstavka 6. člena tega odloka dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo.
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil. Osebe iz 25. člena zakona o pospeševanju turizma so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v evidence, iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične takse.
9. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse in mesečnega poročanja se uporabljajo določila zakona o pospeševanju turizma.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 432-05/99
Sodražica, dne 10. septembra 1999.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.