Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/1999 z dne 10. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/1999 z dne 10. 11. 1999

Kazalo

4338. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini, stran 13616.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) ter v skladu s 39. in 40. členom zakona o urejanju in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 9. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini (Uradni list SRS, št. 15/88).
2. člen
5. člen odloka se dopolni s točko č), ki glasi:
»č) tolerance
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih in tehnoloških rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geodetskih in drugih razmer, poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, ekonomskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski ali okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Investitor mora z odstopanji predhodno seznaniti pristojno občino.«
3. člen
V celoti se črta besedilo 7. člena odloka in se nadomesti z novim, ki glasi:
Lokacijski načrt se lahko izvaja v več etapah odvisno od tehnološkega postopka, potreb in finančnih možnosti investitorja.
Obvezno je, da se posamezne faze izvedejo kot tehnična, tehnološka in funkcionalna celota z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter hortikulturno ureditvijo in z upoštevanjem pogoja, da ne bodo negativno vplivale na varstvo okolja.
Do začetka gradnje ostaja namembnost zemljišč nespremenjena s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno z lokacijskim načrtom.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-9-4/99
Rogaška Slatina, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.