Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999

Kazalo

2635. Odlok o lokacijskem načrtu za kolektor in čistilno napravo turističnega kompleksa Otočec s širšo okolico, stran 7012.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93, 44/97) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na nadaljevanju 5. seje dne 1. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za kolektor in čistilno napravo turističnega kompleksa Otočec s širšo okolico
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto – dopolnjene 1997 sprejme lokacijski načrt za kolektor in čistilno napravo Turističnega kompleksa Otočec s širšo okolico. Lokacijski načrt je izdelal Arhitekton d.o.o., Novo mesto, pod št. LN – 1/96 v marcu 1999.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
II. OPIS OBMOČJA POSEGA
2. člen
Čistilna naprava in kolektor sta predvidena za potrebe odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda turističnega kompleksa Otočec za katerega se izdeluje posebni UN in restavracije Grad Otočec, avtokampa Otočec ter vasi Lutrško selo v sedanjem in razširjenem obsegu.
Poseg tangira naslednja zemljišča:
k.o. Šentpeter
poti, ceste, in reka (parcele št.):
1121, 1118, 1109, 645/6, 1074/3, 1228, 1098/1, 1226/2, 1101, 1113, 1106,
parcele št.:
645/3, 645/2, 645/4, 645/5, 645/1, 653/1, 654/1, 644/1, 644/4, 643/3, 616/15, 644/2, 653/2, 653/3, 656/3, 656/1, 656/5, 655, 656/2, 659/1, 659/2, 661/1, 661/2, 659/3, 663, 665, 664/2, 664/1, 673, 674, 452/12, 452/11, 452/10, 452/9, 452/8, 452/7, 452/6, 452/5, 452/4, 452/3, 452/2, 452/1, 452/33, 452/31, 627, 638/1, 638/2, 638/4, 638/3, 683, 684 /1, 684/2, 684/3, 697/1, 697/2, 697/3, 650/8, 650/6, 652/1, 450/10, 450/7, 407/1, 399, 405/1, 403, 450/3, 407/3, 404.
STP.:
34, 36, 42, 33, 154, 30, 139, 157, 120, 187, 200.
k.o. Brusnice
Pot (parcela št.):
3743
parcele št.:
3627, 3631/26, 3631/30, 3622
Čistilna naprava pokriva območje veliko ca. 25 ha (z celotnim Turističnim kompleksom Otočec, ki zavzema 19,3 ha.)
Lokacija čistilne naprave, črpališč ter potek tras kanalov poteka po parcelah oziroma delih parcel:
Čistilna naprava (parcela št.): 450/3 k.o. Šentpeter,
Črpališče 1 (parcela št.): 399 k.o. Šentpeter,
Črpališče 2 (parcela št.): 3627 k.o. Brusnice,
Kanal 1: 449, 1098/1 (cesta), 1228 (cesta), 450/6, 450/8, 1074/3 (cesta), 452/1, 452/33, 452/31, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 698/1, 1109 (pot), 698/3, 698/2, 697/1, STP 33, 1113, (POT), 683, 665, 673, STP 36, 638/2, 638/1, 664/1, 664/2, 663, 659/3, 659/2, 656/3, 659/1, 655, 656/1, 656/4, 653/1, 645/1, 645/5, 645/4, 645/2, 653/3, 645/3, 683, 645/6, 1121, STP 154 ,480/8, 480/6, 450/3, vse k.o. Šentpeter.
Kanal 2: 1109 (pot), 1118 (pot), 1121 (pot), 655, 656/1, vse k.o. Šentpeter.
Kanal 3: 3627, 3631/30, 3622, vse k.o. Brusnice; 399, 1106 (cesta), 403, 405/1 vse k.o. Šentpeter.
Kanal 4: 399, 1226/2 (reka), 1108 (cesta), 407/1, 450/10, 1098/1 (cesta), 450/7, 450/1, 450/3, 404, vse k.o. Šentpeter.
Iztočni kanal: 450/3, 407/3 k.o. Šentpeter.
Priključevanje na komunalne vode in naprave:
Elektroenergetski priključek za ČN: Iz TP Športna dvorana po naslednjih parcelah (vse k.o. Šentpeter): 440/1, 458, 441/10, 447/3, 446/2, 452/1, 1074/3 (cesta), 450/6, 1228 (cesta), 1098/1 (cesta), 450/3.
Elektroenergetsko napajanje za črpališče 1: iz gradu Otočec 399, 405/1, k.o. Šentpeter.
Elektroenergetsko napajanje za črpališče 2: Iz objekta sanitarije kampa 3627 k.o. Brusnice.
Vodovodni priključek: Iz Gostinskega objekta Kramarič na južni strani Ceste M-1 440/9, 1098/1 (cesta), 407/1, 450/10, 450/7, 450/1, 450/3, vse k.o. Šentpeter.
Telefonski priključek: iz razdelilne kabelske omarice ob priključku na M-1 407/1, 450/10, 450/7, 450/1, 450/3, vse k.o. Šentpeter.
III. POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
3. člen
A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja
Objekt čistilne naprave je podzemni objekt. Izpostavljeni elementi so le vhod v ČN, ki se izvede kot vsad v teren, ki se ga ustrezno zazeleni in prezračevalne lopute za zajem zraka, ki se prav tako zazelenijo.
Črpališča so podzemni vodotesni objekti, katerih le pogonski del delno lahko gleda iz terena.
Kolektor je podzemni kanal, katerega tvorijo cevi in priključni ter revizijski jaški, katerih le pokrovi lahko gledajo iz terena.
B) Urbanistično arhitektonski pogoji za objekt čistilne naprave:
Horizontalni gabarit: 12 x 18 m (+/- 5%), KP 153 m; z odstopanjem navzdol.
Vertikalni gabarit:
– pritlični objekt.
Dodatni pogoji:
– Ob izboru tehnologije se opredelijo točni gabariti objekta.
IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE
4. člen
Okolica čistilne naprave znotraj ograde se mora intenzivno zasaditi z avtohtonim drevjem in grmovnicami, da čim bolje zakrijejo poglede na objekt. Prav tako se intenzivno zasadi okolica črpališč. Vse ostale površine izkopov se morajo po končanem posegu urediti v prvotno stanje.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
5. člen
Cestni priključek
Predvideva se dostopna pot širine 4 m z minimalnimi zavijalnimi radiji 8 m do platoja čistilne naprave. Tamponski sloj mora biti dimenzioniran na osno obremenitev 8t prav tako manevrirni plato okoli čistilne naprave.
6. člen
Vodovod
Čistilne naprava mora imeti priključek iz najbližjega objekta ki zadostuje pogojem tehnološkega projekta. Priključek objekta mora biti izveden preko kontrolnega vodomernega jaška
7. člen
Elektrika
Nizkonapetostno omrežje: Priključek se izvede iz trafo postaje Športna dvorana Otočec z kablom PP41 4 x 70 +2,5mm2.
8. člen
Telekomunikacije
Telefonski priključek se izvede iz razdelilne medkrajevne omarice na priključku M-1 na R-386.
9. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo znotraj območja čistilne naprave in se odvažajo na občinsko komunalno deponijo.
Blato iz čistilne naprave se do izgradnje ustreznega objekta za sušenje teh odpadkov vozi v centralno čistilno napravo Novo mesto.
VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
10. člen
Varstvo voda
V reko Krko je dovoljeno spuščati le prečiščene vode katerih vsebnost snovi mora biti v zakonsko določeni mejah. Kanalizacija in čistilna naprava morajo biti zgrajene v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).
Za poseg na vodno zemljišče je potrebno skladno z 22. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) pridobiti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.
11. člen
Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
12. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).
Investitor je dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
13. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč
Investitor mora plodno zemljo deponirati in jo uporabiti za izvedbo zunajih ureditev pri čistilni napravi, črpališčih in kolektorju.
14. člen
Varstvo naravne dediščine, vodotokov in obrežij
Varuje se obrežje reke Krke, vsi morebitni posegi morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine in vodnim gospodarstvom.
VII. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
15. člen
Realizacija LN bo predvidoma potekala v 4 fazah:
V prvi fazi se izvede čistilna naprava za 860 EE in kanalski sistem (1 + 2) odpadnih voda iz turističnega kompleksa Otočec ter kanalski sistem iz Lutrškega sela.
V drugi fazi se zgradi črpališče s tlačnim cevovodom iz območja gradu, ter gravitacijski kanal (4) do jaška kanala 1.
V tretji fazi se zgradi črpališče pri sanitarnem objektu kampa s tlačnim cevovodom (3) do črpališča pri gradu.
V četrti fazi je predvidena izgradnja II. faze čistilne naprave za 750 EE in dograditev kanalizacijskega sistema v okviru turističnega kompleksa.
VIII. TOLERANCE
16. člen
Odstopanja so dovoljena v okviru mikro lokacije, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
IX. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Inšpekcijsko nadzortvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
18. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na SVOUP (Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora) Mestne občine Novo mesto.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-76/96-1200
Novo mesto, dne 1. junija 1999.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Anton Starc dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina