Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999

Kazalo

2623. Pravilnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 1999, stran 6996.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 7. redni seji dne 24. 6. 1999 sprejel
P R AV I L N I K
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona.
II. OBLIKE IN NAČINI POSPEŠEVANJA
2. člen
Razvoj malega gospodarstva se v osnovi pospešuje s sredstvi občinskega proračuna in bančnimi sredstvi.
Razvoj malega gospodarstva se dodatno pospešuje tudi preko drugih institucij, katerih programi predstavljajo nadgradnjo ali dopolnitev osnovnemu pospeševanju.
3. člen
Osnovno in dodatno pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavlja s:
– krediti,
– plačilom pologa za samozaposlitve in zaposlitve.
III. NAMENI POSPEŠEVANJA
4. člen
Pospeševanje se izvaja za realizacijo novih projektov ali za projekte, s katerimi se širi obstoječa dejavnost.
5. člen
Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom,
2. družbam,
3. bodočim samostojnim podjetnikom, družbam in zadrugam s področja gospodarstva,
4. drugim pravnim osebam s področja malega gospodarstva.
Pospeševanje je namenjeno prosilcem, ki zaposlujejo do največ 50 oseb in vlagajo sredstva v dejavnost na območju Občine Gornja Radgona. Pospeševanje je namenjeno tudi prosilcem s področja kmetijstva, ki poslujejo ali bodo poslovali kot pravne osebe.
IV. POGOJI
6. člen
Sredstva pospeševanja se dodelijo prednostno prosilcu:
1. katerega izvedba projekta pomembneje vpliva na razvoj občine;
2. zagotavlja trajna in kvalitetna delovna mesta;
3. zaposluje nezaposlene z območja občine;
4. ki bo izpolnil pogoje institucije za ustrezno obliko pospeševanja.
7. člen
Pospeševanje razvoja iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se izvaja preko razpisa, ki ga objavi župan. Pred objavo razpisa župan sklene z ustreznimi institucijami pogodbo, s katero se dogovori o obliki pospeševanja, višini zagotavljanja občinskih sredstev, pogoji pod katerimi se posamezna sredstva razdeljuje ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in institucijo.
8. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja malega gospodarstva,
2. višino sredstev za posamezne oblike,
3. opredelitev prosilcev,
4. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
5. pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
6. druge pogoje,
7. rok za vložitev prošnje, ki ne sme biti krajši od 15 dni,
8. navedbo mesta vložitve prošnje.
9. člen
Prošnja na razpis vsebuje dva dela:
1. podatke o prosilcu in projektu,
2. podatke in dokumente poslovne in finančne narave.
Podatki o prosilcu in projektu se izpolnijo na obrazcu Prijava za pridobitev sredstev pospeševanja razvoja malega gospodarstva, ki ga izdela občinska uprava.
Podatki in dokumenti poslovne in finančne narave se priložijo k obrazcu prijave v zaprti kuverti in se podrobno določijo z razpisom.
V. POSTOPEK IZBORA IN SKLENITVE POGODB
10. člen
Izbor programov opravi petčlanska komisija in je sestavljena iz:
– predstavnika občinskega sveta,
– predstavnika občinske uprave,
– predstavnika Območne obrtne zbornice Gornja Radgona,
– predstavnika Zavoda za zaposlovanje,
– predstavnika bančne institucije.
Predstavnika občinskega sveta imenuje občinski svet, druge predstavnike imenuje župan.
Komisijo vodi predstavnik občinske uprave. Komisija lahko pred izborom programa opravi ogled na mestu izvedbe le-tega.
11. člen
Izbor programov za samozaposlovanje in zaposlovanje se opravi na podlagi sklepa komisije iz 10. člena tega pravilnika.
12. člen
Vsem prosilcem in ustrezni instituciji se posreduje sklep v roku 8 dni po odločitvi na komisiji. Sklep vsebuje odločitev o izboru programa, višini pologa ali predlog višine kredita. Sklep je dokončen.
13. člen
Na osnovi sklepa se s prosilci in institucijo sklene ustrezna pogodba, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Pogodbo pripravi institucija.
14. člen
Realizacijo programov pospeševanja iz prvega odstavka 2. člena v roku enega leta po sklenitvi pogodbe preveri občinska uprava in o tem seznani občinski svet.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve preneha veljati pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 35/95).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za leto 1999.
Št. 414-4-1/99-23
Gornja Radgona, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti