Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999

Kazalo

2622. Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona, stran 6994.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), 6. člena pravilnika o standardih in normativih (Uradni list RS, št. 52/95 in 19/99) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 7. seji dne 24. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način in oblika izvajanja javne službe pomoč družini na domu. Z javno službo se zagotavlja socialna storitev za preprečevanje socialnih stisk in problematike posameznikov in družin.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo za upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
3. člen
Storitev pomoč na domu se prične izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino. Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Obseg in vrsta storitev se določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe, ki se praviloma sklepa za nedoločen čas.
II. VRSTA STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– priprava enega obroka hrane,
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabave živil,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
6. člen
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
9. člen
Storitve javne službe so pod pogoji iz prejšnjega člena dostopne:
– osebam, starimi nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebam, s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. IZVAJALCI, NORMATIV IN OBSEG STORITVE
10. člen
Prvi del storitve opravlja strokovni delavec iz 69. člena zakona o socialnem varstvu.
Drugi del storitve pod vodstvom strokovnega delavca opravljajo v enakem sorazmerju laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu ter delavci, ki so končali srednjo poklicno šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo ali nego.
11. člen
Normativ za izvajanje javne službe je:
– največ 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko za neposredno izvajanje storitve na upravičenca;
– najmanj 1 izvajalka na 5 upravičencev za neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca;
– 0,075 strokovnega delavca na 5 upravičencev za ugotavljanje upravičenosti, pripravo dogovora o izvajanju storitve, organizacijo ključnih članov okolja in začetno srečanje, vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, za vodenje dokumentacije, za supervizijo;
– 0,025 finančno administrativnega delavca na 5 upravičencev za finančno realizacijo pogodbe in plačil, za finančna in administrativna opravila.
12. člen
Javna služba se izvaja za naslednji obseg:
– v letu 1999 za 50 upravičencev
– od leta 2000 do 2005 se povečuje z letno dinamiko 5%.
VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
13. člen
Občina Gornja Radgona zagotavlja izvajanje javne službe v javnem zavodu ali preko koncesionarja.
Koncesija se podeli v skladu z določili pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva.
Natečaj se razpiše na podlagi sklepa župana za storitve iz 4. člena in za obseg storitev iz 12. člena tega odloka.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
14. člen
Storitve javne službe socialna oskrba se financirajo iz cene, ki se oblikuje na način, ki ga določa pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev in h kateri da Občinski svet občine Gornja Radgona svoje soglasje.
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati vse po tem odloku opravljene storitve.
Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v celoti oproščen plačila na podlagi meril, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve socialne oskrbe na domu odloča Center za socialno delo.
VIII. DOKUMENTACIJA
15. člen
Izvajalec zbira in vodi osnovno dokumentacijo po postopku, določenem v navodilu ministra za delo, družino in socialne zadeve.
Osnovna dokumentacija za izvajanje socialne oskrbe na domu obsega:
1. osebni karton uporabnika pomoči na domu,
2. karton o podatkih o plačilih storitve,
3. karton o podatkih o izvajalcih storitve,
4. dnevnik izvajanja pomoči na domu,
5. dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja pomoči na domu,
6. katalog storitev in opravil s šiframi.
Osnovna dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena je sestavni del tega odloka.
16. člen
Izvajalec mora na zahtevo občine posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja izvajanja javne službe pomoč družini na domu.
Izvajalec socialne oskrbe mora hraniti osnovno dokumentacijo iz prejšnjega člena, od točke ena do pet, trajno.
IX. PREHODNE DOLOČBE
17. člen
Javno službo socialne oskrbe pomoč družini na domu do podelitve koncesije opravlja Center za socialno delo Gornja Radgona.
Izvajanje javne službe ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in javnim zavodom se uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe, ki jo v imenu občine sklene župan.
18. člen
Do sprejema meril iz tretjega odstavka 14. člena tega odloka občinski svet s sklepom določi merila za delno ali celotno oprostitev plačil.
19. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe socialne oskrbe na domu opravlja ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.
20. člen
Če upravičenec iz 9. člena tega odloka potrebuje socialno oskrbo na domu več kot 4 ure dnevno oziroma več kot 20 ur tedensko, mora izvajalec takoj začeti postopek za vključitev v institucionalno varstvo.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka je lahko vključen v javno službo najdalj 30 dni od ugotovljene potrebe po večjem obsegu storitve.
X. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Javna služba se prične izvajati s 1. 9. 1999. Center za socialno delo s 1. 9. 1999 prevzame dve redno zaposleni delavki, ki izvajata program laične pomoči družini na domu v Območni organizaciji Rdečega križa Gornja Radgona.
V primeru podelitve koncesije, prevzame izvajalke javne službe pomoč družini na domu koncesionar.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-2/98
Gornja Radgona, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti