Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1999 z dne 2. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1999 z dne 2. 7. 1999

Kazalo

2524. Pravilnik o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed, stran 6737.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. In 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99 in 45/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 3. člena poslovnika o organizaciji in delu Združenja za tisk in medije je Upravni odbor Združenja za tisk in medije na 1. seji dne 21. 6. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga (v nadaljevanju: tehnološki dodatek), ter odpisa zaradi poškodbe in okvare nosilcev besede, ki se šteje za normalnega, ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter uničenja iz naslova poškodb in okvar, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom v času transporta in skladiščenja pri gospodarskih subjektih dejavnosti Tiskarstvo (CTD -DE/22.2)
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo grafično, dejavnost na pridobiten način in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti: DE 22.21, 22.22, 22.23, 22.24 in 22.25.
3. člen
Pimanjkljaj kot tehnološki dodatek, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave je izguba, ki nastane kot posledica izvajanja faz priprave in procesa posameznih tehnoloških postopkov pri nastajanju grafičnega izdelka oziroma storitve.
Poškodba ali okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji s polizdelki in materialom (papir, karton, film, plošče...) med transportom in skladiščenjem.
4. člen
Tehnološki dodatek poškodba in okvara blaga, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave, predelave skladiščenja in transporta se ugotavlja:
– na osnovi izdelane tehnološke obdelave naročila in tehnične dokumentacije,
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja (tehnološki dodatek, poškodba in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (izmet poškodba in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot normalen odpis blaga (primanjkljaj, poškodba in okvara) šteje odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v določeni obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah oziroma na naslednji način:
Priloga; tabela stopnje primanjkljaja zaradi tehnoloških dodatkov, poškodb in okvar na materialu, polizdelkh in izdelkih.
Stopnje odpisa reprodukcijskega materiala in gotovih izdelkov za dejavnost DE/22. 2 – tiskarstvo in z njim povezane storitve.
Stopnje primanjkljaja zaradi tehnoloških dodatkov na materialih, polizdelkih in izdelkih
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta izdelka Šifra NIP Tiskarska         Osnovna enota tiska (tekoči metri, komadi, pole, cilindrski obrati)
št.                tehnika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       od   od   od   od   od   od    od    od    od    od     od     od
                      1.000 1.001 3.001  7.501 15.001 30.001  50.001 100.001 150.001 250.001  500.001 1.000.001
                       do   do   do   do   do   do    do    do    do    do     do
                         3.000 7.500 15.000 30.000 50.000 100.000 150.000 250.000 500.000 1.000.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        Dodatek v %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Knjiga in   22.11.10  Zvitek    160  150  145   65   35   27    24    23    22    21     21     21
   brošura
           22.11.20  Pola     100   45   35   20   15   10    10    10    10    10     10     10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Časopisi,   22.12.10  Zvitek    160  150  145   75   45   30    25    23    22    21     21     21
   revije,
   reklamne    22.13.10
   tiskovine
           22.22.12  Pola     80   40   30   20   10   10    10    10    10    10     10     10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Vrednostne   22.22.11  Zvitek    150  125  100   75   45   30    25    20    15    12     12     12
   tiskovine
                Pola     200  150   75   50   30   25    25    25    25    25     25     25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Etikete,    21.25.12  Zvitek    50   30   25   25   20   20    20    18    18    16     16     16
   samolepilne
   in ostale         Pola     70   40   25   20   15   10    6    6    6    6     6     6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Embalaža iz  21.21.13  Zvitek    90   90   90   50   50   50    50    30    30    20     16     16
   papirja,
   kartona
   in polimerov  21.21.14  Pola     80   30   20   15   10   10    6    5    4    4     4     4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Neskončni in  22.22.13  Zvitek    150  125  100   75   45   30    25    20    15    12     12     12
   ostali
   obrazci          Pola     54   18   8    6    4    3    3    3    3    3     3     3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Mailing    22.22.13  Zvitek    200  150  125   100   75   50    45    40    35    30     25     20
   tiskovine
                Pola     100   70   50   40   30   25    20    20    20    20     20     20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Litografija  22.24.20  Zvitek    10   10   10   10   10   10    10    10    10    10     10     10
   in tiskovne
   forme           Pola     10   10   10   10   10   10    10    10    10    10     10     10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica
Upravnega odbora
Združenja za tisk in medije
mag. Rina Klinar l. r.