Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Št. 330-0006/2024 Ob-2364/24, Stran 1439
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/24), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2024 (Uradni list RS, št. 9/24) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2024 
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa
Občina Sevnica (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2024, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju za:
– državno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 z dne 14. december 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327, z dne 21. 12. 2022, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2607 z dne 22. novembra 2023 o popravku Uredbe (EU) 2022/2472 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 2023/2607 z dne 23. 11. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472),
– pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013),
– pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. december 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831, z dne 15. 12. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831) ter,
– druge ukrepe občine.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 97.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2024.
Vrsta ukrepa (po pravilniku):
Ukrepi:
Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(13. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 35.000 EUR; 
14. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 15.000 EUR) 
2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih zemljišč (15. člen) 
 
50.000 EUR 
 
 
 
2.000 EUR
POMOČI DE MINIMIS ZA DEJAVNOSTI V PREDELAVI IN TRŽENJU 
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (19. člen) 
4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; (20. člen) 
5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev; (21. člen) 
 
12.000 EUR 
 
6.000 EUR 
 
13.000 EUR
POMOČI DE MINIMIS ZA DEJAVNOSTI V PRIMARNI KMETIJSKI PROIZVODNJI 
6. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji – sofinanciranje nakupa preparata za zorenje gnojevke (23. člen)
8.000 EUR
OSTALI UKREPI OBČINE 
7. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ). (26. člen)
6.000 EUR
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica (v nadaljevanju pravilnik).
V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2024 prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Mikro, malo ali srednje podjetje oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec mikro, majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za: 1., 2., 3. in 5. in 6. ukrep (DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, pristojbin, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
(6) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(7) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih razpisa.
2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472:
(1) Do pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo, na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoč po tem pravilniku se ne dodeli:
– za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le-ta ni izterljiv.
(4) Za ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Ne glede na prejšnji stavek spodbujevalni učinek ni zahtevan za ukrep pomoči za komasacijo kmetijskih zemljišč iz 15. člena pravilnika.
(5) Največja intenzivnost pomoči in najvišji znesek pomoči po posameznih ukrepih iz 12. do 16. člena pravilnika ne smejo preseči najvišje intenzivnosti pomoči in najvišjih zneskov pomoči, določenih v 4., 14., 15. in 21. členu Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija).
(6) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se v celoti ali deloma pokrivajo samo, če se s takim združevanjem ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472.
(7) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s plačili iz drugega odstavka 145. člena in 146. člena Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrt SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2024/587 z dne 12. februarja 2024 o določitvi odstopanja od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standarda za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standard DKOP) 8, datumov upravičenosti odhodkov za prispevke iz EKJS ter pravil v zvezi s spremembami strateških načrtov SKP zaradi spremembe nekaterih shem za podnebje in okolje za leto zahtevka 2024 (UL L št. 2024/587 z dne 13. 2. 2024), v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
(8) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« za dejavnosti v predelavi in trženju v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831:
(1) Do pomoči de minimis so upravičena podjetja iz vseh sektorjev, razen za:
– podjetja, dejavna v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, opredeljene v členu 5, točke (a) in (b) Uredbe (EU) št. 1379/2013;
– podjetja, dejavna v predelavi in trženju ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg;
– podjetja, dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– podjetja, dejavna v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v enem od naslednjih primerov:
a) kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so nabavljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
b) kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov in storitev pred uvoženimi.
(3) Do finančnih vzpodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo:
– poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države,
– plačanih zapadlih prispevkov in plače do zaposlenih.
(4) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023 ne sme preseči 300.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(5) Če je podjetje dejavno v enem od sektorjev iz prvega odstavka tega člena, poleg tega pa je dejavno v enem ali več drugih sektorjev, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU), št. 2023/2831, ali opravlja še druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, pod pogojem, da zadevna država članica na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali ločevanje računovodskih izkazov, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, niso deležne pomoči de minimis, dodeljene v skladu s to uredbo.
(6) Do pomoči po tem pravilniku, v okviru ukrepov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo, na podlagi predhodnega sklepa Evropske unije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 717/2014 do ustrezne zgornje meje iz člena 3(2) Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2832.
(10) Vlagatelj mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v zadnjem triletnem obdobju;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo šestega odstavka 17. člena ter tretjega in četrtega odstavka 22. člena pravilnika.
(11) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 in
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(12) Občina bo pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 preverila višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, za pomoč de minimis v drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(13) Za upravičence, ki so enotno podjetje, občina pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih omejitev iz navedenih uredb.
(14) Občina v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 posameznemu upravičencu poroča pristojnemu ministrstvu o dodeljenih pomočeh de minimis na način, ki ga pristojno ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si.
4. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« za dejavnosti v primarni kmetijski proizvodnji v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013:
(1) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(2) Če je upravičenec dejaven v primarni kmetijski proizvodnji in je poleg tega dejaven v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, pod pogojem, da zadevna država članica na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831.
(3) Če je upravičenec dejaven v primarni kmetijski proizvodnji ter v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če zadevna država članica na ustrezen način, na primer z ločevanjem dejavnosti ali razlikovanjem med stroški, zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
(4) Pomoč iz tega pravilnika v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 se ne kumulira z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi Evropske unije o skupinski izjemi ali sklepu Evropske komisije.
(5) Skupni znesek pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, dodeljen kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornje meje iz tretjega a odstavka 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ter nacionalne in sektorske omejitve za Slovenijo iz Priloge II Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
(6) V primeru združitev ali pripojitev se vsa prejšnja pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli od podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč de minimis za novo ali prevzemno podjetje presega zgornjo mejo ter nacionalno in sektorsko omejitev iz prejšnjega odstavka.
(7) Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč de minimis, dodeljena pred razdelitvijo, dodeli podjetju, ki jo je koristilo, in to je načeloma podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere se je pomoč de minimis uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč de minimis dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve.
(8) Vlagatelj mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v zadnjem triletnem obdobju;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo petega odstavka 17. člena ter drugega in tretjega odstavka 22. člena pravilnika.
(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(10) Občina bo pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 preverila višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, za pomoč de minimis v drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(11) Za upravičence, ki so enotno podjetje, občina pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih omejitev iz navedenih uredb.
(12) Občina v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 posameznemu upravičencu poroča pristojnemu ministrstvu o dodeljenih pomočeh de minimis na način, ki ga pristojno ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Višina razpisanih sredstev je 50.000 EUR. V okviru proračunske postavke 11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva, konto 410217 (NRP: OB110-11-0025), se izvedeta dva podukrepa:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 35.000 EUR
a) za nakup kmetijske mehanizacije – 26.000 EUR;
b) za nakup opreme hlevov in gospodarskih poslopij – 9.000 EUR
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 15.000 EUR.
(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih pogojev ali standardov dobrobiti živali;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem s trajnostno energijo, energijsko učinkovitostjo, oskrbo in varčevanjem z vodo.
(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup plačilnih pravic,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali in nakup psov čuvajev,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– dela in opremo za namakanje,
– naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezane s proizvodnjo biogoriv ali proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na kmetijskih gospodarstvih,
– stroške ožičenja ali polaganja kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine,
– naložbe za skladnost s standardi Unije,
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– rabljeno opremo,
– obratna sredstva.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih morajo glasiti na ime nosilca mikro, malega ali srednjega podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva s pooblastilom nosilca kmetijskega gospodarstva,
– mikro, malo ali srednje podjetje oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na mikro, malem ali srednjem podjetju oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– upravičenec v javnem razpisu ne more sočasno nastopati v vlogi dobavitelja opreme oziroma izvajalca storitve, ki jo dobavi oziroma izvede na svojem kmetijskem gospodarstvu,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca za podukrep: Posodabljanje kmetij – nakup kmetijske mehanizacije mora znašati najmanj 2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez DDV, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit;
– vrednost posamezne investicije na upravičenca za podukrep: Posodabljanje kmetij – nakup opreme za hleve in gospodarska poslopja mora znašati najmanj 1.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV. Skupna vrednost investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez DDV, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit;
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od datuma oddaje vloge na razpis (osebno na občini ali na pošti) do 30. 9. 2024. Računi, izdani pred dnevom oddaje vloge na razpis ter računi, izdani po 30. 9. 2024, ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2024.
Ob predložitvi zahtevka za sofinanciranje nakupa hlevske opreme je potrebno priložiti tudi fotografije, iz katerih je razvidna vgradnja opreme v hlev ali gospodarsko poslopje.
(6) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– zbirno vlogo (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
(7) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, izvajajo dejavnost in naložbo na območju občine ter imajo v lasti oziroma v zakupu 1 ha kmetijskih zemljišč, ki ležijo na območju občine;
– člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo pooblastilo nosilca in stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdanega s strani Upravne enote).
(4) Pogoji za pridobitev so predložitev:
– ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– ponudbe oziroma predračuna za načrtovano naložbo, ki mora glasiti na ime mikro, malega in srednjega podjetja (oziroma kmetijskega gospodarstva), dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji ali člana kmetijskega gospodarstva;
– oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– dokazila, s katerim se dokazuje status mladega kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon dejavnosti za mlade kmete).
Pred datumom oddaje vloge mora biti izdana ponudba oziroma predračun dobavitelja/prodajalca kmetijske mehanizacije ter opreme hlevov in gospodarskih poslopij.
(5) Intenzivnost pomoči znaša do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Stopnja pomoči se lahko poveča do največ 80 % upravičenih stroškov naložb mladih kmetov.
(6) Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetijskega gospodarstva s pooblastilom nosilca kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov na območju občine.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije do 1 ha zaokrožene celote na posameznem območju;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč in krmišč za živino.
Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Nezahtevne agromelioracije so: izravnava zemljišča, krčitev grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev …
Med neupravičene stroške se štejejo opravljene storitve za izvedbo nezahtevne agromelioracije oziroma nakup opreme za zemljišča za katere je vlagatelj za isti namen še pred iztekom 5-letnega obdobja že pridobil sredstva iz občinskega proračuna.
(3) Upravičenci do pomoči:
– so posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), ki so mikro, malo in srednje podjetje, dejavno v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, izvajajo dejavnost in naložbo na območju občine ter imajo v lasti oziroma v zakupu 1 ha kmetijskih zemljišč, ki ležijo na območju občine;
– člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo pooblastilo nosilca in stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano s strani Upravne enote).
(4) Pogoji za pridobitev so predložitev:
– predračuna stroškov, za katere se uveljavlja pomoč in glasi na ime nosilca mikro, malega ali srednjega podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva;
– kopije katastrskega načrta in programa predvidenih del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– fotografije obstoječega stanja zemljišča, ki je predmet prijave na razpis;
– kopije oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– dovoljenja lastnika/solastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– odločbe Zavoda RS za gozdove v primeru posega na območje gozdnega zemljišča;
– soglasja Zavoda RS za varstvo narave v primeru agromelioracijskih del na območju Natura 2000 – habitati pred izvedbo del;
– dokazila, s katerim se dokazuje status mladega kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon dejavnosti za mlade kmete).
Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 1) predračun izvajalca storitev oziroma dobavitelja blaga, 2) program predvidenih del pripravljen s strani Kmetijsko svetovalne službe in kopija katastrskega načrta ter 3) dovoljenje lastnika oziroma solastnika zemljišča.
Odločba Zavoda RS za gozdove o nameravanem posegu na gozdnem zemljišču mora biti predložena najkasneje do preteka predpisanega roka za dopolnitev vloge. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.
(5) Intenzivnost pomoči znaša do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Stopnja pomoči se lahko poveča do največ 80 % upravičenih stroškov naložb mladih kmetov.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
Višina upravičenih stroškov za nezahtevno agromelioracijo se določi na podlagi velikosti urejevalne površine, ki je razvidna iz planiranega programa del, pripravljenega s strani pristojne strokovne službe (Kmetijsko svetovalna služba) in znaša največ 3.000 EUR na hektar urejevalne površine. Za nezahtevno agromelioracijo se šteje urejanje površine v velikosti do 1 ha. Posamezni upravičenec pa lahko v posameznem letu na razpis prijavi največ 3 ha urejevalnih površin.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetijskega gospodarstva s pooblastilom nosilca kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih zemljišč (15. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč, konto 410217 (NRP OB110-16-0015).
(2) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč.
(3) Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški geodetskega pregleda. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov, raznih taks, pristojbin in prispevkov.
Pomoč se ne odobri za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
(4) Upravičenci do pomoči so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki izvajajo dejavnost in naložbo na območju občine ter imajo v lasti oziroma v zakupu 1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine.
(5) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški geodetskega pregleda.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
(7) Pogoji za pridobitev so predložitev:
– načrta o nameravani zaokrožitvi kmetijskih zemljišč (zemljišča, ki so predmet zaokrožitve izven območja občine niso predmet sofinanciranja);
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve izdanega s strani pristojne strokovne službe;
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– predračuna oziroma ovrednoteni stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški geodetskega pregleda.
K zahtevku upravičenec predloži kopijo notarsko overjene pogodbe o menjavi zemljišč (sklenitev pogodbe od 1. 1. 2024 dalje), račune in potrdila o plačilu računov, v okviru upravičenih stroškov, ki se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024. Računi izdani pred 1. 1. 2024 in po 30. 9. 2024 ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z dokazili mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2024.
(8) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
Ukrep 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
(1) Višina razpisanih sredstev je 12.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, konto 410217 (NRP OB110-07-0307).
(2) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(3) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa nove opreme za pridelavo vina.
Pomoč se ne dodeli za nakup:
– telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme,
– nakup rabljene opreme in naprav,
– stroške povezane z dostavo, montažo, vgradnjo, vzdrževanjem itd.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, malo in srednje podjetje, so registrirana za dejavnosti predelave, trženja in/ali nekmetijske dejavnosti, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, izvajajo dejavnost in naložbo na območju občine ter imajo v lasti oziroma v zakupu 1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine;
– mikro, malo ali srednje podjetje oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s pridelavo vina in imajo v lasti ali zakupu najmanj 0,5 ha površin za pridelavo vina (GERK 1211) ali potrdilo o vpisu v register obratov nosilca živilske dejavnosti pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
– stopnja pomoči se lahko poveča do 15 % za kmetijska gospodarstva, ki so s svojimi izdelki vključena v Kolektivno blagovno znamko Sevnica.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, razen za vinarje, ki predložijo potrdilo o vpisu v register obratov nosilca živilske dejavnosti izdanega pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
– dokazilo o vključitvi proizvodov v Kolektivno blagovno znamko;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov oziroma račun stroškov za nakup nove opreme;
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024.
(7) Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. Skupna vrednost prijavljene investicije (nakupa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, kar je razvidno iz priloženih računov oziroma predračunov. Stopnja pomoči se lahko poveča do 65 % za kmetijska gospodarstva, ki so s svojimi izdelki vključena v Kolektivno blagovno znamko Sevnica.
(8) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 17. člena pravilnika.
(9) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, razen za vinarje, ki predložijo potrdilo o vpisu v register obratov nosilca živilske dejavnosti pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
– dokazilo o vključitvi proizvodov v Kolektivno blagovno znamko;
– predračune in/ali račune ter dokazila o plačilu računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva in se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024.
Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2024.
(10) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
Ukrep 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – društva
(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, konto 410217 (NRP OB110-07-0394).
(2) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov in članov njihovih družin v okviru društvene dejavnosti,
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks pri predelavi in trženju kmetijskih pridelkov in nekmetijskih dejavnosti, organizirano v okviru društvene dejavnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (dvo- ali več dnevna strokovna ekskurzija se šteje kot 1 ekskurzija, ne glede na število izdanih računov za prevozne stroške, oglede);
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– predložitev dokazil o delovanju društva v preteklem letu (izvedba predavanj, delavnic, seminarjev …) na območju Občine Sevnica, v kolikor društvo nima registriranega sedeža na območju občine.
(6) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2024,
– izvedba tečajev, seminarjev in predavanj znotraj območja občine,
– pri avtobusnih prevozih je upravičen strošek prevoza po območju Slovenije,
– udeležba minimalno 20 članov iz Občine Sevnica, v kolikor društvo nima sedeža na območju občine.
(7) Intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec. Skupni znesek sofinanciranja navedenega ukrepa na upravičenca znaša največ do 1.000 EUR ter največ do 500 EUR na posamezno predavanje, tečaj, seminar, strokovno ekskurzijo. Društva, ki imajo registriran sedež izven Občine Sevnica, se prizna višina upravičenih stroškov v višini največ 500 EUR (za predavanje, tečaj, strokovno ekskurzijo itd.) oziroma največ 1.000 EUR na društvo, v kolikor se planiranih aktivnosti udeleži minimalno 20 članov iz občine. V primeru manjše realizirane udeležbe, se vrednost sofinanciranja preračuna glede na dejansko število udeleženih iz Občine Sevnica.
(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 17. člena pravilnika.
(9) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Ukrep 5: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev
(1) Višina razpisanih sredstev je 13.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, konto 410217 (OB110-07-0304).
(2) Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
(3) Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
(4) Predmet podpore je:
– financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(5) Upravičenci so:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
(6) Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj;
– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
(7) Upravičeni stroški so operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih na lokalnih progah, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanciranega kraja do končne lokacije.
Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.
(8) Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID),
– upoštevajo se računi in potrdila o plačilu računov oziroma za kmete, ki v lastni režiji opravljajo prevoz mleka iz oddaljenih krajev na prevzemna mesta, obračuni prevoza mleka z dokazili o plačilu. Računi oziroma obračuni prevoza mleka in dokazila o plačilu se morajo nanašati na datum opravljene storitve od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024,
– zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi oziroma obračuni prevoza mleka in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2024.
(9) Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
(10) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 300.000 EUR na upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju zadnjih treh let.
Ukrep 6: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji – sofinanciranje nakupa preparata za zorenje gnojevke
(1) Višina razpisanih sredstev je 8.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva, konto 410217 (OB110-24-0007).
(2) Cilji pomoči so izboljšanje naravnega okolja, varstvo zraka, vode in tal, standardov za dobrobit živali, okoljskimi standardi in dobrimi praksami sobivanja, izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje.
(3) Razlogi za ukrepanje so hitre spremembe v primarni kmetijski proizvodnji skupaj z novimi tehnično-tehnološkimi rešitvami, ki jih v določenem delu zahteva tudi lokalno okolje in zahtevajo hitre odzive lokalne skupnosti, da s svojimi dejanji čimprej pripomorejo k doseganju ciljev kmetovanja: učinkovito kmetovanje, dobrobit živali in rastlin ter hkrati izboljšanje naravnega okolja.
(4) Pomoč se dodeli za stroške nakupa dodatkov za zorenje gnojevke.
(5) Upravičenci do pomoči:
– so pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, izvajajo dejavnost na območju občine ter imajo v lasti oziroma v zakupu 1 ha kmetijskih zemljišč, ki ležijo na območju občine;
– redijo minimalno 5 GVŽ prašičev ali govedi (upošteva se stanje GVŽ v zbirni vlogi).
(6) Upravičeni stroški so vsi registrirani pripravki za dodajanje gnojevki, ki dokazano zmanjšujejo neprijeten vonj pri polivanju gnojevke (preparati Glenor, Glenor KR+, Plocher preparat, Active NS, Seofoss). Dodatki h krmi in biooglje niso upravičen strošek.
(7) Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost upravičenih stroškov brez DDV. Maksimalna vrednost priznanih upravičenih stroškov na posamezno kmetijsko gospodarstvo znaša 2.000 EUR brez DDV.
Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči de minimis za primarno kmetijsko dejavnost v višini 25.000 EUR.
(8) Splošni pogoji upravičenosti:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2024. Na računu mora biti razvidna količina in vrsta preparata.
(9) Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti:
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel (zbirna vloga mora vsebovati seznam staleža živali in površino GERK-ov);
– predračun oziroma dokazila o nastalih stroških: plačani računi, ki se glasijo na ime upravičenca.
Ukrep 7: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja
(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11407 Delovanje društev s področja kmetijstva, konto 412000.
(2) Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom, prehrano in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja.
(3) Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in podobno).
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
(6) Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.
(7) Pogoj za pridobitev pomoči je seznam članov društva iz območja občine.
(8) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja na območju občine.
V kolikor ima društvo registriran sedež izven Občine Sevnica je upravičen do sredstev v okviru ukrepa, če je v društvo vključeno najmanj 20 članov iz območje Občine Sevnica in ima dokazila o delovanju društva v preteklem letu na območju občine (izvedba predavanj, delavnic, seminarjev …).
(9) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.
(10) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– plan dela za leto 2024;
– od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024 oceno upravičenih stroškov, ki se nanašajo na delovanje društva na območju občine. Na podlagi zahtevka, ki mu bodo priloženi dejanski računi v okviru navedenega obdobja, bo subvencija izplačana. Na podlagi teh podatkov in spodaj navedenih meril bo ovrednotena višina sredstev za posamezno društvo;
– seznam članov društva iz območja občine Sevnica (ime in priimek ter naslov);
– dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv društva oziroma njegovega združenja z datumom opravljene storitve od 1. 10. 2023 od 30. 9. 2024) – podati naknadno skupaj z zahtevkom. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2024.
(11) Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na število članov, ki imajo plačano članarino:
ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov
5 točk
od 51–100 aktivnih članov
10 točk
nad 100 aktivnih članov
15 točk
 
b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na prispele vloge upravičencev.
Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zahtevka in priloženih računov.
(12) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 10. 7. 2024 osebno ali po pošti na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 10. 7. 2024 (datum poštnega žiga na dan 10. 7. 2024) ali oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije ali pa
– z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe (posodabljanje) ali naložbe (urejanje)«
»Ne odpiraj javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«
»Ne odpiraj javni razpis – Dopolnilna dejavnost«
»Ne odpiraj javni razpis – Izobraževanje«
»Ne odpiraj javni razpis – Transport«
»Ne odpiraj javni razpis – Zorenje gnojevke«
»Ne odpiraj javni razpis – Delovanje društev«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2024,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno dostavljene v sprejemno pisarno občine.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela predvidoma do 18. 7. 2024 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.
(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti zadnje prijave.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(6) Zoper odločitev iz četrtega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev
(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi popolnega zahtevka posameznega upravičenca na transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, praviloma v letu 2024, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu), druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posamezen ukrep. Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Sevnica najkasneje do 30. 9. 2024.
VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(5) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si; pisarna št. 118 ali pri Jasmini Veselinović, tel. 07/81-61-205, elektronska pošta: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si; pisarna št. 102), vsak delovni dan.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti