Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2024 z dne 31. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2024 z dne 31. 5. 2024

Kazalo

IZHOD-491-1261 Ob-2324/24, Stran 1394
Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 (Uradni list RS, št. 106/23), v povezavi z določbo sedmega odstavka 18. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE; v nadaljevanju: ZSROVE) ter skladno s 7. točko prvega odstavka 183. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24; v nadaljevanju: ZVO-2), Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 92/22 – UPB in 153/22; v nadaljevanju: ZVoz-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 v nadaljevanju: ZPrCP); Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E – v nadaljevanju: ZMV-1) Borzen d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana v okviru Centra za podpore objavlja
javni poziv 
za uveljavljanje subvencije za nakup električnih koles 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so subvencije za nakup električnih koles (v nadaljevanju tudi: »e-kolo«) na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 (Uradni list RS, št. 106/23; v nadaljevanju: Odlok) ter na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026, ki je priloga Odloka, in sicer v okviru ukrepa 2.2 Brezemisijska vozila ter polnilna in oskrbovalna infrastruktura za brezemisijska vozila ureja sofinanciranje nakupa vozil za cestni promet, ki na izpustu ne oddajajo emisij CO2, točka e) nakup električnih koles, ki so na podlagi tehničnih in drugih lastnosti namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo (v nadaljevanju: »ukrep«).
Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju »subvencija«), vzpostavitev in vodenje spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije je del dejavnosti Centra za podpore, ki jo izvaja Borzen, d.o.o. (v nadaljevanju »center za podpore«).
E-kolesa so kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h, kot to izhaja iz ZPrCP in iz ZMV-1.
Z navedenim ukrepom se sofinancira nakup električnih koles, ki so na podlagi tehničnih ali drugih lastnosti namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo, pod pogoji in na način, objavljen v tem javnem pozivu. Podrobne specifikacije e-koles, ki so sofinancirana v okviru predmetnega javnega poziva, so podrobneje opredeljene v 4. točki tega javnega poziva.
V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
2. Upravičene osebe
Upravičenec do subvencije je vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave Republike Slovenije ter je nakup e-kolesa opravila v času polnoletnosti.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu se ne štejejo samostojni podjetniki posamezniki. Fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, so do subvencije upravičene le v primeru, če e-kolesa ne bodo uporabljale za opravljanje pridobitne dejavnosti.
Vsak upravičenec lahko v času veljavnosti izvajanja tega Javnega poziva odda le eno vlogo za pridobitev subvencije za nakup le enega novega e-kolesa, ne glede na to, ali je dejansko kupil več koles, ki bi lahko bila predmet subvencije.
Rabljena in testna kolesa niso predmet prejema subvencije.
Upravičenec lahko za oddajo vloge pooblasti drugo osebo.
3. Vir sredstev in višina subvencije
Vir sredstev za subvencije je Sklad za podnebne spremembe, skladno z določili Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 (Uradni list RS, št. 106/23), skladno s točko e. odstavka 2.2 Brezemisijska vozila ter polnilna in oskrbovalna infrastruktura za brezemisijska vozila.
Subvencija za nakup e-koles je skladno z določili zakona, ki ureja obdavčitev fizičnih oseb, oproščena plačila dohodnine.
Subvencije za posamezen tip kolesa znašajo za:
– Sklop A.) Električno kolo – sklop zajema subvencioniranje mestnih e-koles in zložljivih e-koles:
25 % od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 500,00 EUR.
Do subvencije nakupa kolesa so upravičena kolesa, katerih maloprodajna cena z DDV (z upoštevanim komercialnim popustom) ne presega 2.500,00 EUR.
– Sklop B.) Tovorno kolo:
30 % od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 1.000,00 EUR.
Skupna vrednost sredstev, namenjenih za sofinanciranje ukrepa nakupa električnih koles znaša do 4.000.000,00 EUR, pri čemer je predviden obseg sredstev za subvencije po tem javnem pozivu do 2.000.000,00 EUR v letu 2024.
4. Pogoji za dodelitev subvencije za nakup e-kolesa
E-kolesa skladno s pogoji tega javnega poziva so kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h.
Subvencija se dodeli upravičencu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
4.1 Obdobje upravičenosti: je v obdobju od vključno dneva objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS (to je od vključno 31. 5. 2024) do dne veljavnosti tega javnega poziva opravil nakup e-kolesa.
4.2 Tehnične zahteve, povezane z e-kolesom:
Sklop A.) Električno kolo po tem javnem pozivu je mestno ali zložljivo e-kolo in mora hkrati izpolnjevati naslednja dva pogoja:
– EPAC standard: E-kolesa morajo ustrezati standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023
Skladnost e-kolesa s tem standardom upravičenec dokazuje z izjavo prodajalca.
– Primernost kolesa za dnevno mobilnost: Model e-kolesa mora biti s strani proizvajalca e-kolesa primarno namenjena opravljanju dnevnih poti (dnevna mobilnost) in so obvezno s strani proizvajalca e-kolesa serijsko opremljena z blatniki in lučmi. E-kolesa, ki bi ta pogoj lahko izpolnjevala s kasnejšimi nadgradnjami, niso upravičena do prejema subvencije, prav tako do subvencije niso upravičena e-kolesa za športno rabo.
Sklop B.) Tovorno kolo po tem javnem pozivu mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– EPAC standard, standard DIN, nosilnost: EPAC standard: Tovorna kolesa morajo ustrezati standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023 ter standardu kakovosti tovornih koles DIN 79010:2020-02 ali imeti nosilnost okvirja večjo od 120 kilogramov in s strani proizvajalca e-kolesa opredeljena kot tovorno kolo za prevoz ljudi ali blaga.
Skladnost e-kolesa s tema standardoma upravičenec dokazuje z izjavo prodajalca.
4.3. Ostale zahteve za upravičenost do subvencije so:
– Upravičenec razpolaga z originalnim računom o nakupu e-kolesa, ki je bil izdan v obdobju upravičenosti;
– Upravičenec predloži v celoti izpolnjeno ter s strani prodajalca podpisano in žigosano »Izjavo prodajalca«, ki je sestavni del tega poziva (Priloga 1) ter »Izjavo upravičenca«, ki je sestavni del tega poziva (Priloga 2);
– Upravičenec razpolaga z veljavno garancijo, iz katere je razviden model e-kolesa, serijska številka e-kolesa, datum nakupa in številka računa;
– Pravočasno odda popolno vlogo za dodelitev subvencije za e-kolo preko spletne aplikacije (v nadaljevanju: vloga).
4.4. Upravičenec mora v vlogi priložiti tudi naslednja dokazila:
– Dokazilo o posesti e-kolesa:
– Fotografijo, s katere se vidi celotno e-kolo; 
– Račun o nakupu e-kolesa, na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, znamka in naziv kolesa, količina, datum nakupa, datum dobave in cena z DDV ter ime in priimek kupca; račun se mora glasiti na ime upravičenca, če na računu imena ni navedenega, mora upravičenec pojasniti, zakaj tega podatka na računu ni. Predračun se ne šteje kot ustrezno dokazilo;
– Potrdilo o izvedenem plačilu nakupa e-kolesa, razen če je na računu jasno navedeno, da je bil račun plačan s kreditno kartico, debetno kartico ali gotovino. Če tega podatka na računu ni navedenega, mora upravičenec priložiti enega od naslednjih potrdil:
– račun o nakupu e-kolesa, če je iz računa razvidno, da je plačan (npr. iz računa je razviden način plačila z gotovino oziroma debetno ali kreditno kartico), ali 
– potrdilo o plačilu računa o nakupu e-kolesa z debetno kartico (TRR izpisek, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali 
– potrdilo o plačilu računa o nakupu e-kolesa s kreditno kartico (izpisek izdajatelja kreditne kartice, iz katerega je razvidno plačilo računa o nakupu e-kolesa) ali 
– pisna izjava prodajalca, da je bil račun o nakupu e-kolesa plačan. 
V primeru, ko se e-kolo plačuje na obroke ali na kredit, je potrebno predložiti ustrezno listino, ki dokazuje, da je do nakupa dejansko prišlo. 
– Izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo prodajalca (Priloga 1 tega javnega poziva), pri katerem je bilo e-kolo kupljeno;
– Izpolnjeno in podpisano izjavo upravičenca (Priloga 2 tega javnega poziva);
– Pooblastilo, če vlogo odda pooblaščenec upravičenca.
Originalna dokazila mora upravičenec hraniti še tri leta od izplačila subvencije, pri čemer ne sme prodati e-kolesa najmanj 2 leti od datuma prejema subvencije, v nasprotnem primeru je subvencijo dolžan vrniti.
Borzen si pridružuje pravico, da od upravičenca zahteva, da na vpogled predloži originalna dokazila. Z oddajo vloge upravičenec oziroma njegov pooblaščenec prevzema vso kazensko in materialno odgovornost za resničnost in točnost podatkov.
5. Način in rok za oddajo vloge
Vloga za pridobitev subvencije se odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije Centra za podpore, v kateri se upravičenec identificira z:
– s kvalificiranim elektronskim – digitalnim podpisom
– z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu
– z enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi center za podpore, ki se določi na način, da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije po elektronski pošti prejme v potrditev enolično kodo.
Upravičenci, ki iz kakršnih koli razlogov nimajo možnosti oddaje vloge preko spletne aplikacije, morajo razloge navesti po e-pošti in se jim bo v utemeljenih primerih dodelil svetovalec Kontaktne točke, ki na podlagi 51. člena ZSROVE deluje v okviru Borzena, ter se jim bo omogočila digitalno oddajo vloge preko spletne aplikacije Borzena. Svetovalec Kontaktne točke v nobenem primeru ne nastopa kot pooblaščenec in ne odgovarja za pravilnost, popolnost in pravočasnost oddane vloge.
Morebitne dopolnitve vloge, spremembe vloge in umike vloge morajo upravičenci oddati na enak način, kot so oddali prvotno vlogo, to je izključno preko spletne aplikacije.
Upravičenci lahko vlogo oddajo preko spletne aplikacije od 3. 6. 2024 od 8. ure dalje do zaključka veljavnosti tega javnega poziva. Javni poziv je odprt do porabe sredstev. Zaključek javnega poziva se objavi v Uradnem listu RS. Center za podpore vlog, oddanih po objavi zaključka tega javnega poziva, ne bo sprejemal.
6. Izdaja odločbe in izplačilo subvencije
Odločbe se bodo vročale v pisni obliki po pravilih, kot jih določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Subvencija se upravičencu izplača na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 60 dni od dokončnosti odločbe. Subvencija se izplača neposredno upravičencu tudi v primeru, če vlogo odda pooblaščenec.
7. Nadzor ter vodenje in hramba dokumentacije
Nadzor nad izvajanjem postopkov, povezanih s tem javnim pozivom, opravlja Center za podpore oziroma z njegove strani pooblaščeni izvajalec.
Če se v postopku nadzora dokazil ugotovi, da je upravičenec za pridobitev subvencije navedel nepravilne ali neresnične podatke, mora znesek subvencije v roku osmih dni od prejema poziva, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila. Center za podpore vodi dokumentacijo, na podlagi katere se dodeljuje subvencija. Dokumentacija se hrani pet let od zadnje dodelitve subvencije.
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si. Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko upravičenci pridobijo na tel. 01/62-07-655 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova kolesa@borzen.si.
Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.borzen.si.
BORZEN, operater trga z elektriko, d.o.o. 
Priloga 1: Izjava prodajalca
Priloga 2: Izjava upravičenca

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti