Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2024 z dne 1. 3. 2024

Kazalo

Št. 545-230/2023-2570 Ob-1563/24, Stran 370
Javni razpis 
za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024), v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«
1. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje sredstva, je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) ministrstvo objavlja Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024), v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«.
Ministrstvo nastopa pri izvedbi predmetnega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR);
– Uredba (EU, EURATOM) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013 (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, EURATOM) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Finančna uredba EU);
– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13);
– Uredba Sveta (EU) št. 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi COVID-19 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23);
– Uredba (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17) ter Uredba (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1);
– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornost (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 83);
– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih z vsemi spremembami (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 79);
– Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 141 z dne 5. 6. 2015, str. 73; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/849/EU);
– Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, objavljena na https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/05/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;
– Smernice Evropske komisije o državni pomoči za podnebje, varstvo okolja in energijo za leto 2022 (2022/C 80/01), objavljene na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=SL;
– Smernice Evropske komisije o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov, objavljene na https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf;
– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, objavljene na https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.pdf;
– Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1);
– Obvestilo Komisije Smernice o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01), objavljeno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=SL;
– Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (10612/21);
– Izvedbeni sklep Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (13615/23);
– Operativne ureditve med Evropsko komisijo in Slovenijo »Operational Arrangements between the European Commisison and Slovenia pursuant to article 20(6) of Regulation (EU) 2021/241« (s strani Evropske komisije potrjene marca 2022);
– Prilagoditev Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo z dne 27. oktober 2023 »Annexes to the Commission Decision approving the modifications to the Operational Arrangements between the Commission and the Republic of Slovenia pursuant to Regulation (EU) 2021/241«;
– Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18,195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F);
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06);
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-2);
– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 15/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK);
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-2);
– Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US in 102/23);
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR);
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – UPB, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS);
– Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOEE);
– Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20);
– Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK, 18/21, 18/23 – ZDU-10 in 75/23; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1);
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23);
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21, v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Mehanizma);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22);
– Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE);
– Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE);
– Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22);
– Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20, 121/21 – ZSROVE in 132/23);
– Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, 22/16 in 173/21);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);
– Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18);
– Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23);
– Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18 in 121/21 – ZSROVE);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23);
– Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23);
– Načrt za okrevanje in odpornost, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, št. 546/2/2021/14, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 21. 1. 2022;
– Smernice za določitev načina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, št. 546/2/2021/21, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 15. 4. 2022;
– Uporabniški priročnik za spremljanje Načrta za okrevanje in odpornost v MFERAC (marec 2022), objavljen na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, verzija 1.3 (december 2023), objavljen na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;
– Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, verzija 1.4 (december 2023), objavljen na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;
– Navodila za spremljanje podatkov za zaščito finančnih interesov Unije MFERAC (junij 2023), objavljena na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/;
– Strategija koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam, objavljena na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/ in
– vse objavljene spremembe navedenih podlag.
3. Splošni podatki o javnem razpisu
Javni razpis se izvaja v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.
3.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije za namen samooskrbe z električno energijo. Cilj javnega razpisa je izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije (z ali brez baterijskih hranilnikov) na obstoječih javnih stavbah in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države za namen samooskrbe z električno energijo (v nadaljevanju: naprava za samooskrbo). Naprave za samooskrbo bodo postavljene na obstoječih javnih stavbah s pridobljenim gradbenim in uporabnim dovoljenjem, ki so že priklopljene na distribucijsko omrežje, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih, zgrajenih v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
3.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo (v nadaljevanju: projekt), katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo in shranjevanje električne energije. Nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije je lahko predmet sofinanciranja le v kombinaciji z naložbo v nakup in vgradnjo fotovoltaičnih panelov.
Kot datum zaključka izvedbe projekta se šteje datum, ko je sklenjena Pogodba o uporabi sistema individualne ali skupnostne samooskrbe (skladno z določbami 11. člena ZOEE), ki jo končni prejemnik priloži h končnemu poročilu najkasneje 1 mesec po izplačilu zadnje vloge za izplačilo.
Naprava za samooskrbo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu GZ-1. Naprava za samooskrbo je lahko nameščena tudi na enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnem zemljišču, zgrajenih v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
3.3 Upravičen namen
Upravičen namen je:
a) nakup in vgradnja naprav za samooskrbo na obstoječih javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW,
b) nakup in vgradnja opreme (gradbena, obrtniška in instalacijska dela), ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz sončne energije, baterijskih hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za samooskrbo,
c) priključitev na elektroenergetsko omrežje ter zagon sistema samooskrbe,
d) storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % upravičenih stroškov projekta in
e) storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta,
pri čemer dejavnosti od točke b) do točke e) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis.
Posamično vlogo, v kateri je skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov naprav za samooskrbo minimalno 1 MW, lahko sestavlja:
– eden ali več projektov individualne in/ali skupnostne samooskrbe v skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE) in Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22) ali
– eden ali več projektov skupnostne samooskrbe v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 37. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE).
4. Vlagatelji in upravičeni stroški
4.1 Vlagatelji in končni prejemniki
Vlagatelji po tem javnem razpisu so:
Občine:
– samostojno,
– kot vodilni partner v konzorciju občin,
– kot vodilni partner v konzorciju, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, katerih ustanovitelj je država in so v vlogi pooblaščenih investitorjev).
V primeru konzorcija konzorcijski partnerji s pravnim aktom (npr. konzorcijska pogodba) pooblastijo enega izmed partnerjev v konzorciju, da v imenu konzorcija kot vodilni partner v konzorciju predloži skupno vlogo na javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij ter z ministrstvom sklene pogodbo o sofinanciranju. V konzorcijski pogodbi morajo biti določeni deleži sofinanciranja, zneski sofinanciranja in moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov projekta po posameznem konzorcijskem partnerju.
V primeru konzorcija, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov, je vodilni partner občina.
Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.
4.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) nakup in vgradnja naprave za samooskrbo,
b) nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije,
c) pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo,
d) priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta,
e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov projekta,
f) stroški storitev zunanjih izvajalcev za pripravo dokumentacije za izvedbo projekta.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajane in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali;
– za dela, ki so bila opravljena; 
– za blago, ki je bilo dobavljeno; 
– za storitve, ki so bile izvedene; 
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
– nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;
– stroški nakupa nepremičnin;
– stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
– stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
– skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (upravičeni stroški pod tč. e), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov projekta;
– davki, vključno z davkom na dodano vrednost;
– nepredvidena in dodatna dela;
– nakup rabljene opreme, pilotnih in prototipnih naprav;
– stroški vzdrževanja;
– upravni stroški;
– notarski in odvetniški stroški.
5. Podatki o sofinanciranju
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.
Za financiranje NOO je ustanovljen proračunski sklad, katerega skrbnik je Ministrstvo za finance, ki bo odgovorno tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada. Ministrstvo za finance usklajuje, zagotavlja in upravlja finančne tokove med deležniki, vključenimi v izvajanje NOO, ter med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo.
5.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 20.000.000 EUR v obdobju od 2024 do 2026.
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.
Za izvedbo predmetnega javnega razpisa so pravice porabe v državnem proračunu na razpolago na evidenčnem projektu koordinacijskega organa št. 1611-21-0015 Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru proračunske postavke – 230216 z nazivom C1K1IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije-NOO-MOPE-posojilo.
V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa spremeni, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezen rok odpiranja vlog po tem javnem razpisu. V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev za predmetni javni razpis zviša, objavi ministrstvo spremembo javnega razpisa z navedbo nove višine in vira dodatnih razpoložljivih sredstev.
5.2 Višina sofinanciranja in izplačilo
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49 %, vendar ne več kot 358,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva (javnonaročniško partnerstvo) do 100 %, vendar ne več kot 730,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 5.000.000 EUR na vlogo.
Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, mora v celoti zagotoviti končni prejemnik.
V skladu s Priročnikom o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je podlaga za izplačilo sredstev izbranemu končnemu prejemniku pravočasno prejeta in popolna vloga za izplačilo. Vloga za izplačilo iz sklada NOO se odda na predpisanem obrazcu koordinacijskega organa in vsebuje seznam stroškov ter vsebinsko poročilo o opravljenih aktivnostih.
Poleg obveznih sestavin mora vloga za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu vsebovati tudi ostala dokazila, ki jih ministrstvo določi v pogodbi o sofinanciranju.
6. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
6.1 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške projekta od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.
Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške projekta, od 1. 1. 2023 do 27. 2. 2026.
Projekti, ki so fizično in finančno že zaključeni pred oddajo vloge, niso upravičeni do sofinanciranja.
6.2 Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2024, 2025 in 2026.
Za izdatke, nastale v okviru obdobja upravičenosti izdatkov, za katere bodo pravilne in popolne vloge za izplačilo izstavljene najkasneje do 15. oktobra, bodo sredstva sofinanciranja končnemu prejemniku praviloma izplačana v istem koledarskem letu, skladno s proračunskimi možnostmi.
Zadnja vloga za izplačilo mora biti izstavljena najkasneje do 15. 1. 2026.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena vsa dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 31. 5. 2026.
7. Pogoji in zahteve za dodelitev sredstev
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale v nadaljevanju navedenih pogojev in zahtev za ugotavljanje upravičenosti, bodo zavrnjene.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, zahtev ali navedb v vlogi, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis in pred izdajo sklepa o izboru. V kolikor se bo ugotovilo, da niso izpolnjeni vsi pogoji, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. V primeru, da se bo neizpolnjevanje pogojev ugotovilo med izvedbo projekta po podpisu pogodbe, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe in zahtevalo vračilo vseh izplačanih sredstev skupaj z obrestmi.
7.1 Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Vsebina pogoja za ugotavljanje upravičenosti
Zahtevana dokazila
Skladnost projekta z namenom (predmetom) javnega razpisa
Projekt mora biti skladen z namenom (predmetom) javnega razpisa in določili javnega razpisa, z razpisno dokumentacijo in evropsko ter slovensko zakonodajo.
Izpolnjena, podpisana in žigosana Obrazec št. 1: Podatki o projektu in Obrazec št. 2: Podatki o napravah za samooskrbo
Popolnost vloge z zahtevami javnega razpisa
Vloga za dodelitev sredstev sofinanciranja mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, ki natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 4: Kontrolnik za popolnost vloge
Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci iz razpisne dokumentacije 
Ostala z javnim razpisom zahtevana dokumentacija, ki je ustrezno označena (podpisana) in žigosana.
Urejeno razmerje med konzorcijskimi partnerji (le v primeru konzorcija)
V primeru konzorcija s strani vseh konzorcijskih partnerjev podpisana in žigosana konzorcijska pogodba ali drug pravni akt o skupni izvedbi projekta. 
Konzorcijska pogodba oziroma pravni akt o skupni izvedbi projekta mora vsebovati vsaj pooblastilo vodilni občini – nosilki projekta za podpis pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom, opis dela projekta oziroma aktivnosti, ki jih bo posamezni partner izvedel, ter veljavnost pravnega akta.
Veljavna konzorcijska pogodba ali drug pravni akt o skupni izvedbi projekta
Izkazovanje lastništva in izkazovanje pravice do postavitve naprav za samooskrbo
Vlagatelj mora za projekt izkazovati pravico 
do postavitve naprav za samooskrbo na zadevnih nepremičninah z lastninsko ali drugo stvarno pravico na teh nepremičninah, o čemer predloži ustrezna dokazila (npr. izpis iz zemljiške knjige, najemna ali služnostna pogodba, sklenjena za obdobje najmanj 5 let po zaključka projekta ipd.).
V kolikor vlagatelj ni edini lastnik nepremičnine, na kateri bo postavljena naprava za samooskrbo, mora priložiti tudi soglasja solastnikov za postavitev in vgradnjo te naprave, veljavna še najmanj 5 let po zaključku projekta, ali drugače, tj. z drugim ustreznim dokumentom/dokazilom, izkazati pravico do postavitve naprave za samooskrbo. 
V primeru konzorcija mora vsak konzorcijski partner za svoj del projekta izkazovati pravico do postavitve naprav za samooskrbo na zadevnih nepremičninah z lastninsko ali drugo stvarno pravico na teh nepremičninah, o čemer predloži ustrezna dokazila.
Ustrezna dokumentacija (npr. izpis iz zemljiške knjige, najemna ali služnostna pogodba, sklenjena za obdobje najmanj 5 let po zaključka projekta, ustrezno soglasje za postavitev naprave za samooskrbo ipd.)
Izkazovanje, da je objekt (javna stavba in/ali pripadajoč enostaven ali nezahteven objekt, ki se nahaja ob javni stavbi, in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču), na katerega bo postavljena naprava za samooskrbo, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Javna stavba in/ali pripadajoč enostaven ali nezahteven objekt, ki se nahaja ob javni stavbi, in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo, in javna stavba in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču, ki bo samooskrbovana, morata biti zgrajeni skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
Objekt (javna stavba in/ali pripadajoč enostaven ali nezahteven objekt, ki se nahaja ob javni stavbi, in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču), na katerega bo postavljena naprava za samooskrbo, mora imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje ali odločbo o legalizaciji oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu GZ-1. Enostavni ali nezahtevni objekt, ki se nahaja ob stavbi, in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču, morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. 
V kolikor gradbeno dovoljenje ni potrebno, se predloži izjava odgovorne osebe vlagatelja, projektanta in vodje projektiranja po GZ-1 s podpisom in žigom, da za predmetni objekt gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
Če je stavba in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi projekta upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Za objekt (javna stavba in/ali pripadajoč enostaven ali nezahteven objekt, ki se nahaja ob javni stavbi, in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču) mora biti priloženo, kjer je potrebno: 
– pravnomočno gradbeno dovoljenje, opremljeno z žigom pravnomočnosti, ali uporabno dovoljenje 
– odločba o legalizaciji oziroma 
odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu GZ-1 ali 
– izjava odgovorne osebe vlagatelja, projektanta in vodje projektiranja po GZ-1 s podpisom in žigom, da za predmetni objekt gradbeno dovoljenje ni potrebno, 
– izdano kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKD (kjer relevantno). 
Vsi zgoraj navedeni dokumenti se morajo glasiti samo na vlagatelja (v primeru konzorcija na konzorcijske partnerje) in na predmetni objekt. Iz njih mora biti jasno razvidno, da gre za objekt, na katerega bo postavljena naprava za samooskrbo.
Spoštovanje gradbene in energetske zakonodaje za postavitev in vgradnjo naprave za samooskrbo
Vlagatelj mora postaviti in vgraditi napravo za samooskrbo v skladu z gradbeno in energetsko zakonodajo.
Za postavitev in vgradnjo naprave za samooskrbo mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje, opremljeno z žigom pravnomočnosti, 
ali 
izpolnjen obrazec v prilogi Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20, 121/21 – ZSROVE in 132/23). 
V primeru, da za napravo za samooskrbo gradbeno dovoljenje ali 0brazec iz priloge zgoraj navedene uredbe nista potrebna, je treba priložiti podpisano in žigosano izjavo odgovorne osebe vlagatelja in vodje projektiranja po GZ-1, da za posamezno napravo za samooskrbo gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Zaključena finančna konstrukcija
Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora vlagatelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
Podpisan Obrazec št. 3: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa 
Prikaz zaprte finančne konstrukcije v investicijski dokumentaciji.
Investicijska dokumentacija
Vlagatelj mora izkazati, da je za projekt, ki se izvaja v okviru tega javnega razpisa, izdelana investicijska dokumentacija, pripravljena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidna obrazložitev izbrane variante, razčlenitev projekta na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene stroške ter terminski načrt z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo projekta. 
V primeru izvedbe projekta po koncesijskem in javnonaročniškem partnerstvu je v investicijski dokumentaciji potrebno opredeliti tudi učinek nepovratnih sredstev na zmanjšanje cene izvajanja storitve zagotavljanja samooskrbnosti ob enaki donosnosti.
Izdelana vsa predpisana investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za celoten projekt. 
Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije in obrazložitev izbrane variante
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) 
Vlagatelj mora izkazati, da je za ukrepe, ki so predmet vloge za dodelitev sredstev, izdelana projektna dokumentacija PZI v skladu z energetsko in gradbeno zakonodajo.
Izdelana ter potrjena s podpisom in žigom projektanta, vodje projektiranja in pooblaščenih strokovnjakov (IZS ali ZAPS žig) projektna dokumentacija PZI v skladu z energetsko in gradbeno zakonodajo za posamezno napravo za samooskrbo (z ali brez baterijskega hranilnika), izpolnjen obrazec »Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka v PZI in PID«, ki je priloga 2C Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, vključno s statično presojo in presojo požarne varnosti 
ter 
izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 7: Izjava vodje projektiranja, da je v projektantskem popisu del s projektantsko oceno v projektni dokumentaciji PZI izvedena delitev stroškov na upravičene in neupravičene skladno s tem javnim razpisom.
Soglasje(a) za priključitev
Soglasje(a) za priključitev, iz katerih je razvidno tudi lastništvo merilnega mesta.
Soglasje(a) za priključitev naprav za samooskrbo na distribucijsko omrežje in v primeru namestitve hranilnika električne energije soglasje za priključitev hranilnika v interno omrežje. 
Skladnost projekta s konceptom samooskrbe z električno energijo
Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, da načrtovana moč proizvodnih naprav ne presega moči, potrebne za doseganje ocenjene letne porabe električne energije posamezne stavbe ali skupnosti.
Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 8: Izjava o skladnosti projekta s konceptom samooskrbe z električno energijo. 
Izdelana investicijska dokumentacija, ki izkazuje skladnost projekta s konceptom samooskrbe z električno energijo.
Skladnost z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) in veljavno nacionalno in EU okoljsko zakonodajo
Vlagatelj mora izkazati, da se bo projekt izvajal v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH), to je v skladu z okoljskimi cilji Evropske unije, kot so opredeljeni v 17. členu Uredbe (EU) št. 2020/852, ter veljavno nacionalno in EU okoljsko zakonodajo.
Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 6: Samoocena vlagatelja o »načelu, da se ne škoduje bistveno« (Obrazec je predizpolnjen, vlagatelj vloge ga dopolni s samooceno.).
Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa 
Vlagatelj predloži izjavo o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa.
Podpisan in žigosan Obrazec št. 3: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa
7.2 Zahteve
Vlagatelj oziroma v primeru konzorcija vsak konzorcijski partner mora izpolnjevati sledeče zahteve:
– da se seznani in soglaša z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024), v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu«, naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«, in njegovo razpisno dokumentacijo;
– da soglaša s pridobitvijo podatkov iz registra dejanskih lastnikov – AJPES;
– da na dan, ko je oddana vloga na javni razpis, nima zapadlih, neplačanih obveznosti do Republike Slovenije;
– da ima zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta oziroma bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz lastnih virov;
– da bo dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi hranil še 5 let po zadnjem izplačilu za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj;
– da bo omogočil dostopnost dokumentacije projekta nosilnemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– da soglaša s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja (istih upravičenih stroškov za pridobitev nepovratnih sredstev ni možno uveljavljati iz kateregakoli drugega vira) posameznega projekta, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja projekta ali če delež sofinanciranja projekta preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– da soglaša z vodenjem ločene knjigovodske evidence projekta in s spremljanjem prihodkov projekta;
– da soglaša z elektronsko ali drugačno objavo imena projekta, naziva končnega prejemnika in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena projektu;
– da bo upošteval zahteve, ki jih narekuje Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost glede informiranja in obveščanja javnosti;
– da bo projekt fizično in finančno zaključen najkasneje do 27. 2. 2026;
– da naprav in opreme, ki so predmet sofinanciranja, ne bo odtujil oziroma odstranil najmanj 5 let po izplačilu sredstev sofinanciranja, razen v primeru okvar;
– da bo v primeru izvedbe projekta po koncesijskem javno-zasebnem partnerstvu v koncesijski pogodbi opredeljeno, da zasebni partner po izteku pogodbenega razmerja prenese lastništvo naprave na javnega partnerja, in to v stanju, ki, upoštevaje normalno rabo, omogoča nadaljnje obratovanje naprave in zagotavljanje samooskrbnosti;
– da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije;
– da bo pri izvajanju projekta za vsakega izmed okoljskih ciljev upošteval »načelo, da se ne škoduje bistveno«, skladno z določbami Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088, za kar bo na poziv ministrstva ali drugih pristojnih organov predložil ustrezna dokazila v skladu s samooceno o skladnosti projekta z »načelom, da se ne škoduje bistveno«, ki je sestavni del vloge (Obrazec št. 6);
– da bo vlagatelj najkasneje 1 mesec po izplačilu zadnje vloge za izplačilo dostavil končno poročilo o projektu, kateremu obvezno priloži sklenjeno Pogodbo o uporabi sistema individualne oziroma skupnostne samooskrbe (skladno z določbami 11. člena ZOEE);
– da bo zagotovil dokazilo o ustreznosti vgrajene opreme (CE certifikat);
– da bo dostavil dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo projekta;
– da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju zagotovil vse potrebne podatke za vnos v informacijski sistem;
– da bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje, oziroma, če relevantno, zakon, ki ureja javno-zasebna partnerstva;
– da bo projekt izvedel v skladu z veljavno nacionalno in EU okoljsko zakonodajo;
– da soglaša z elektronskim načinom poslovanja v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23).
8. Merila za ocenjevanje vlog
Predlagani projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje upravičenosti, se bodo presojali na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje:
1. Nazivna moč naprav za samooskrbo (kW)
Od vključno 0 do 1000 [kW] 
0 točk
Od vključno 1000 do vključno 5000 [kW] 
od 0 do 10 točk
po enačbi:
Y = 0,0025 * X1 – 2,5
Od 5000 ali več [kW] 
10 točk
2. Stroškovna učinkovitost naprav za samooskrbo (€/kW)
Od vključno 0 do 1000 [€/kW]
10 točk
Od vključno 1000 do vključno 2000 [€/kW]
od 10 do 0 točk
po enačbi:
Y = – 0,01 * X2 + 20
Od 2000 [€/kW] ali več
0 točk
3. Kapaciteta shranjevanja električne energije (h) glede na število ur obratovanja naprave za samooskrbo z električno energijo pri nazivni električni moči (v kW).
Primer izračuna: Naprava za samooskrbo z električno energijo moči 1300 kW, ki ima prigrajen baterijski hranilnik električne energije s kapaciteto 1040 kWh, ima kapaciteto shranjevanja 0,8 h, ker je 0,8 h * 1300 kW = 1040 kWh.
Od vključno 0 do vključno 1,2 [h]
od 0 do 10 točk
po enačbi:
Y = 8 * X3
Od vključno 1,2 [h] ali več
10 točk
Pri tem je:
Y – točke
X1 – nazivna moč naprav za samooskrbo
X2 – razmerje med upravičenimi stroški [€] in močjo [kW] instaliranih naprav za samooskrbo – upravičeni strošek na kW instalirane nazivne moči naprav za samooskrbo
X3 – kapaciteta shranjevanja električne energije (h)
Najvišje možno skupno število točk je 30.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na listi projektov, ki bodo sofinancirani.
Vloga mora doseči najmanj 3 točke, drugače se zavrne.
V primeru, da bo več projektov imelo isto število točk, se bo upošteval vrstni red prejema vloge.
V kolikor del razpoložljivih sredstev na javnem razpisu ne zadošča za pokrivanje celotnega zneska sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila po doseženem številu točk naslednja po vrsti upravičena do sofinanciranja, bo ministrstvo pozvalo vlagatelja dotične vloge k soglasju za znižano vrednost sofinanciranja z jamstvom zagotovitve ostalih virov za izvedbo projekta oziroma, v primeru nepodaje soglasja za znižano vrednost sofinanciranja, vlagatelja(-e) vsake naslednje zaporedne vloge glede na število doseženih točk. V primeru, da pozvan(-i) vlagatelj(-i) soglasja za ostanek sredstev oziroma znižano vrednost sofinanciranja z jamstvom zagotovitve ostalih virov za izvedbo projekta ne poda(-jo), lahko del razpoložljivih sredstev na javnem razpisu ostane nedodeljen.
9. Varovanje in obdelava osebnih podatkov
Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje NOO koordinacijskega organa bo ministrstvo, kot nosilni organ javnega razpisa, v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, pridobivalo, evidentiralo, obdelovalo in hranilo osebne podatke, katerih zbiranje in obdelava se bo izvajala izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.
V okviru tega javnega razpisa se bodo zbirali in obdelovali osebni podatki (ime, priimek, rojstni podatki) dejanskih lastnikov končnih prejemnikov ter izvajalcev in podizvajalcev, ker je končni prejemnik sredstev javni naročnik v skladu s pravom Evropske unije ali nacionalnim pravom o javnem naročanju1.
1 22. člen Uredbe (EU) št. 2021/241
Vlagatelj mora k vlogi priložiti podpisano izjavo (Obrazec št. 9: Izjava o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov), s katero potrjuje, da je z obdelavo seznanil vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju projekta, in da je od njih pridobil privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Izjava vsebuje tudi zavezo vlagatelja/končnega prejemnika, da bo z obdelavo osebnih podatkov seznanil tudi fizične osebe, ki bodo naknadno pristopile k izvajanju projekta in od njih pridobil privolitve za obdelavo osebnih podatkov2.
2 6. člen Uredbe (EU) št. 2016/679
Obvestilna dolžnost vlagatelja/končnega prejemnika in pridobitev privolitev od z njim povezanih fizičnih oseb velja za vlagatelja/končnega prejemnika celotno obdobje izvajanja projekta in tudi za obdobje hranjenja dokumentacije3, kot bo določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta. Izbrani vlagatelj/končni prejemnik bo poleg pogodbe o sofinanciranju v podpis prejel tudi dogovor o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Ob upoštevanju rokov za hranjenje dokumentacije, določenih s strani Evropske komisije, je treba upoštevati tudi veljavne nacionalne predpise.
3 28. člen Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost
10. Način in rok za predložitev vlog
Vlagatelj vlogo pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše vse obrazce iz dokumentacije javnega razpisa ter jim priloži vse zahtevane dokumente.
Zaželeno je, da so zahtevani obrazci zloženi po vrstnem redu, kot izhaja iz poglavja 10.1. V pomoč pri pripravi vloge so v razpisni dokumentaciji v Prilogi št. 3 priložene naslovne stani posameznih delov vloge.
Celotna vloga mora biti predložena v fizični obliki in v elektronski obliki (USB medij). Vloga je sestavljena iz izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov, pri čemer morajo biti obrazci natisnjeni, podpisani in skenirani, za Obrazca 1 in 2 pa morata biti poleg tega priloženi tudi elektronski verziji izpolnjenih obrazcev v izvorni elektronski obliki (izpolnjen obrazec in shranjen v pdf oziroma xlsx formatu).
Vsi obrazci in ostali dokumenti, ki jih izpolni vlagatelj, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika vlagatelja za podpis vloge.
Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen Obrazec št. 5: Vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
Posamezna vloga lahko obravnava največ en projekt, pri čemer en projekt lahko vsebuje več naprav za samooskrbo na različnih lokacijah. Kadar vlagatelj na javni razpis prijavlja več projektov, pripravi vlogo za vsak projekt posebej.
10.1 Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.
1. Obrazec št. 1: Podatki o projektu:
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
– Obrazec mora biti izpolnjen v celoti (izpolnjena vsa polja obrazca) ter skeniran in priložen vlogi. Obrazec mora biti priložen vlogi tudi v elektronski (izvorni) obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije (Poglavje 10) – izpolnjen obrazec (Obrazec1_SE_2024_Podatki_Projekt.pdf) shranjen v pdf formatu.
2. Obrazec št. 2: Podatki o napravah za samooskrbo:
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
– Obrazec mora biti skeniran ter priložen vlogi. Obrazec mora biti priložen vlogi tudi v elektronski (izvorni) obliki skladno z zahtevami razpisne dokumentacije (Poglavje 10) – izpolnjen obrazec (Obrazec2_SE_2024_Podatki_Objekt.xlsx) shranjen v xlsx formatu.
3. Obrazec št 3: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zahtev javnega razpisa:
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
V primeru konzorcija vsak konzorcijski partner izpolni svoj Obrazec št. 3, ki ga vodilni partner v konzorciju priloži k skupni vlogi.
4. Obrazec št. 4: Kontrolnik za popolnost vloge:
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Z »X« se označi, katera dokazila (ni)so vlogi priložena.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
5. Obrazec št. 5: Vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis:
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se nalepi na ovojnico, ki mora biti zaprta in zapečatena, v kateri je vloga.
6. Obrazec št. 6: Samoocena vlagatelja o »načelu, da se ne škoduje bistveno«:
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki (Obrazec je predizpolnjen, vlagatelj vloge ga dopolni s samooceno.).
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH), določenim v 17. členu Uredbe (EU) št. 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnih smernic za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18. 2. 2021 v UL EU št. C58/01, še posebno v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti, kar pomeni da:
– projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov,
– projekt ne bo povzročil povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva4,
4 To pomeni, da se lahko znatno škoduje cilju prilagajanja podnebnim spremembam bodisi (i) če se dejavnost ne prilagodi škodljivim vplivom podnebnih sprememb, ko je ta dejavnost v nevarnosti takšnih vplivov (kot je stavba v poplavnem okolju) ali (ii) zaradi neprilagojenosti, ko uvajajo prilagoditveno rešitev, ki ščiti eno območje (»ljudi, naravo ali sredstva«), hkrati pa povečuje tveganja na drugem območju (kot je gradnja nasipa okoli parcele v poplavni ravnici, kar ima za posledico prenos škode na sosednjo parcelo, ki ni varovana).
– projekt ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, kar pomeni, da ne bo škodoval dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda,
– projekt ne bo bistveno škodoval krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov in recikliranjem, kar pomeni, da ne bo:
– privedel do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov, 
– privedel do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, 
– dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škodovalo okolju, 
– projekt ne bo povzročil znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti,
– projekt ne bo znatno škodoval varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kar pomeni, da ne bo znatno škodoval dobremu stanju in odpornosti ekosistemov ali škodil stanju ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.
7. Obrazec št. 7: Izjava vodje projektiranja:
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vodje projektiranja (IZS ali ZAPS).
– Obrazec podpiše vodja projektiranja.
8. Obrazec št. 8: Izjava o skladnosti projekta s konceptom samooskrbe z električno energijo:
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom pripravljavca investicijske dokumentacije in odgovorne osebe vlagatelja vloge.
– Obrazec podpišeta pripravljavec investicijske dokumentacije in odgovorna oseba vlagatelja vloge.
9. Obrazec št. 9: Izjava o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov:
– V obrazec se vpišejo zahtevani podatki.
– Obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja.
– Obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
10. Dokazilo o izkazovanju lastništva in v primeru konzorcija urejenega razmerja med konzorcijskimi partnerji, kot npr. izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba, služnostna pogodba, soglasje za postavitev naprave za samooskrbo ipd., ter veljavna konzorcijska pogodba.
11. Dokazilo, da je objekt (javna stavba in/ali pripadajoč enostaven ali nezahteven objekt, ki se nahaja ob javni stavbi, in/ali utrjena površina parkirišča na stavbnem zemljišču), na katerega bo postavljena naprava za samooskrbo, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, kot npr. pravnomočno gradbeno dovoljenje, opremljeno z žigom pravnomočnosti, ali uporabno dovoljenje ali odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu GZ-1 ali izjava odgovorne osebe vlagatelja in vodje projektiranja, da za predmetni objekt gradbeno dovoljenje ni potrebno.
12. Dokazilo o spoštovanju gradbene in energetske zakonodaje za postavitev naprave za samooskrbo, kot npr. pravnomočno gradbeno dovoljenje, opremljeno z žigom pravnomočnosti, ali izpolnjen obrazec v prilogi Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20, 121/21 – ZSROVE in 132/23) ali podpisana in žigosana izjava odgovorne osebe vlagatelja in vodje projektiranja po GZ-1, da za posamezno napravo za samooskrbo gradbeno dovoljenje ni potrebno.
13. Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka v PZI in PID, kot jo predpisuje Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) v Prilogi 2C.
14. Soglasje(a) za priključitev nove(ih) naprav(e) za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na distribucijsko omrežje.
15. Konzorcijska pogodba ali drug pravni akt, ki ureja konzorcijsko razmerje – v primeru konzorcija občin oziroma drugih upravičenih vlagateljev.
16. Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije za prijavljeni projekt.
17. Investicijska dokumentacija za projekt, pripravljena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
18. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), pripravljena in potrjena (s podpisom in žigom projektanta, vodje projektiranja in pooblaščenih strokovnjakov (IZS ali ZAPS žig) v skladu z gradbeno in energetsko zakonodajo za posamezno napravo za samooskrbo (z ali brez baterijskega hranilnika), vključno s statično presojo in presojo požarne varnosti.
10.2 Oddaja vloge in roki za predložitev vlog
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom ministrstva (kot navedeno zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga NOO – SE OVE 2024« ter polnim naslovom vlagatelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec št. 5), ki ga lahko vlagatelj nalepi na sprednjo stran ovojnice.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj! – Vloga NOO – SE OVE 2024«, kot to določa Obrazec št. 5, in ki ne bodo vsebovale datuma oddaje vloge na pošto (original poštna nalepka oziroma datum oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev), bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti vlagatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena vlagatelju.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 10. 2. 2025.
Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/ in na portalu Energetika: https://www.energetika-portal.si/ ter v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.
Vloge, ki bodo prispele za posamezno odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnih odpiranjih.
Roki za oddajo vlog so:
– 15. 4. 2024, 2. 9. 2024;
– 10. 2. 2025.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti na dan posameznega roka. Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden ali v primeru porabe razpoložljivih sredstev, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni s spremembo javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/ ter na portalu Energetika: https://www.energetika-portal.si/.
11. Postopek in način izbora: postopek javnega razpisa za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva (v nadaljevanju: komisija).
11.1 Odpiranje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki zaradi pričakovanega večjega števila vlog in obsežnosti dokumentacije le-teh, ne bo javno, bo izvedla komisija v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.
O odpiranju vlog bo komisija vodila zapisnik.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
11.2 Dopolnjevanje vlog
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Vlagatelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Dokumenti, zahtevani v pozivu za dopolnitev, morajo ravno tako biti oddani tudi v elektronski obliki na USB mediju. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil oziroma bo tudi po prejeti dopolnitvi formalno nepopolna, bo zavržena. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Po preveritvi formalne popolnosti vloge lahko ministrstvo vlagatelja pozove k vsebinskim pojasnilom oddane vloge.
11.3 Ocenjevanje vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik ter pripravila predlog končnih prejemnikov sredstev za vsak rok posebej, ki bo predložen v podpis in potrditev predstojniku ministrstva.
12. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom o izboru predvidoma v roku 60 dni od datuma posameznega odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor. Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju in dogovor o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. V kolikor se izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzove v 8 dneh od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/ in na portalu Energetika: https://www.energetika-portal.si/.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.
13. Razpisna dokumentacija
Vsebina razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa je:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazci za izpolnjevanje vloge ter
– priloge javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/.
14. Dodatne informacije
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: se-noo.mope@gov.si.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: https://www.energetika-portal.si/.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti