Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2024 z dne 4. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2024 z dne 4. 6. 2024

Kazalo

1560. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), stran 4294.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. maja 2024.
Št. 003-02-1/2024-111
Ljubljana, dne 31. maja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MLADINSKIH SVETIH (ZMS-B) 
1. člen
V Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V mladinski svet lokalne skupnosti se združujejo mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in 70 % članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti ali eni od več samoupravnih lokalnih skupnosti, v kolikor je mladinski svet lokalne skupnosti ustanovljen na območju več sosednjih samoupravnih lokalnih skupnosti. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki so hkrati združene v zvezo mladinskih organizacij na lokalni ravni, imajo lahko v mladinskem svetu lokalne skupnosti le enega skupnega predstavnika. Članice medobčinskega mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki so del iste krovne mladinske organizacije na državni ravni, imajo lahko v medobčinskem mladinskem svetu lokalne skupnosti le enega skupnega predstavnika.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Medobčinski mladinski svet lokalne skupnosti lahko združuje in zastopa mladinske organizacije iz vseh samoupravnih lokalnih skupnosti, na območju katerih deluje, dokler se v posamezni samoupravni lokalni skupnosti ne izpolni pogojev za ustanovitev samostojnega mladinskega sveta lokalne skupnosti na tem območju.
Medobčinski mladinski svet lokalne skupnosti mora imeti predstavnika s prebivališčem v vsaki občini, v kateri deluje mladinski svet lokalne skupnosti. V kolikor medobčinski mladinski svet lokalne skupnosti pokriva območje lokalne samoupravne skupnosti, v kateri prebivajo mladi iz vrst italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, mora medobčinski mladinski svet lokalne skupnosti imeti vsaj enega predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V 6. členu se pred piko doda besedilo »ter jim omogočiti, da podajo svoje mnenje«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/24-1/16
Ljubljana, dne 23. maja 2024
EPA 1389-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti