Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2024 z dne 31. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2024 z dne 31. 5. 2024

Kazalo

1549. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 4263.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 
1. člen 
V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21, 84/22, 86/22, 112/22, 66/23, 73/23 in 116/23) se v celotnem besedilu besedi »odjemna skupina« v vseh sklonih in številih nadomestita z besedama »uporabniška skupina« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen 
V 2. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– obračunska moč za namen izračunavanja prispevka za končne odjemalce električne energije pomeni:
a) dogovorjeno obračunsko moč časovnega bloka 1 v višji sezoni ali časovnega bloka 2 v nižji sezoni za končne odjemalce električne energije, ki se jim evidentirajo 15-minutne meritve prevzete električne energije v skladu z metodologijo za obračunavanje omrežnine;
b) obračunsko moč, ki se v skladu z metodologijo za obračunavanje omrežnine uporablja za obračun omrežnine za končne odjemalce električne energije, ki se jim ne evidentirajo 15-minutne meritve prevzete električne energije.«.
Dosedanje prva do četrta alineja postanejo druga do peta alineja.
3. člen 
V 6. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Višina prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom se izraža s ponderjem uporabniške skupine, ki odraža delež porabe električne energije posamezne uporabniške skupine v skupni porabi končnih odjemalcev in obremenitev posameznih kategorij uporabniških skupin končnih odjemalcev električne energije s prispevkom.
(2) Za posamezne kategorije uporabniških skupin končnih odjemalcev električne energije se določijo naslednje vrednosti ponderjev:
Zap. št.
Uporabniška skupina 
Vrednost ponderja uporabniške skupine – τose
1.
Gospodinjski odjemalci, priključeni na NN izvod nazivne napetosti 400/230 V
0,49756
2.
Ostali odjem brez merjenja moči, priključen na NN izvod nazivne napetosti 400/230 V
0,79159
3.
Ostali odjem s priključno močjo nad 43 kW, priključen na NN izvod nazivne napetosti 400/230 V
1,40677
4.
Odjemalci, priključeni na NN na zbiralnici NN v transformatorski postaji SN/NN
1,57330
5.
Odjemalci, priključeni na SN izvod nazivne napetosti 35, 20 in 10 kV
2,20724
6.
Odjemalci, priključeni na SN na zbiralnici SN v razdelilni transformatorski postaji VN/SN
2,84064
7.
Odjemalci, priključeni na VN izvod nazivne napetosti 400, 220 in 110 kV
1,90626
kjer je:
VN – visoka napetost,
SN – srednja napetost,
NN – nizka napetost.«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »iz 15. in 16. točke« nadomesti z besedilom »iz 1. in 2. točke«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Končnim odjemalcem električne energije iz tretjega in prejšnjega odstavka se določijo naslednje vrednosti ponderjev:
Zap. št. iz drugega odstavka 6. člena te uredbe
Uporabniška skupina 
Vrednost ponderja uporabniške skupine – τose
3.
Ostali odjem s priključno močjo nad 43 kW, priključen na NN izvod nazivne napetosti 400/230 V
0,42203
4.
Odjemalci, priključeni na NN na zbiralnici NN v transformatorski postaji SN/NN
0,47199
5.
Odjemalci, priključeni na SN izvod nazivne napetosti 35, 20 in 10 kV
0,66217
6.
Odjemalci, priključeni na SN na zbiralnici SN v razdelilni transformatorski postaji VN/SN
0,85219
7.
Odjemalci, priključeni na VN izvod nazivne napetosti 400, 220 in 110 kV
0,57188
kjer je:
VN – visoka napetost,
SN – srednja napetost,
NN – nizka napetost.«.
4. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku besedilo:
»∑PoL ocenjena letna obračunska moč«
nadomesti z besedilom:
»∑PoL uteženo povprečje ocenjene letne obračunske moči časovnega bloka 1 in časovnega bloka 2«.
5. člen 
V 8. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Individualnim in skupnostnim samooskrbnim končnim odjemalcem iz 1. točke preglednice iz drugega odstavka 6. člena te uredbe se prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije odjemalcem obračuna na razliko med obračunsko močjo iz 2. člena te uredbe in priključno močjo naprave za samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) ali deležem priključne moči naprave za samooskrbo, ki odpade na odjemalca v skladu s ključem delitve proizvodnje (v primeru skupnostne samooskrbe). Če priključna moč ali delež priključne moči naprave za samooskrbo ni celo število, se zaokroži na celo število tako, da se vsak začet kilovat (kW) zaokroži navzgor. Če je razlika iz prvega stavka tega odstavka negativna, odjemalec prispevka ne plača.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(prehodna določba) 
Ne glede na način izračuna prispevka iz spremenjenega drugega odstavka 7. člena in četrtega odstavka 8. člena uredbe za končne odjemalce iz 1. točke preglednice iz drugega odstavka6. člena uredbe vrednost prispevka na kW obračunske moči za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije znaša 0,00000 EUR/kW do 31. decembra 2024.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2024.
Št. 00704-131/2024
Ljubljana, dne 30. maja 2024
EVA 2024-2570-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti