Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2024 z dne 7. 5. 2024

Kazalo

1289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), stran 3551.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. aprila 2024.
Št. 003-02-1/2024-80
Ljubljana, dne 1. maja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1K) 
1. člen
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) se v 42. členu za sedmim odstavkom doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če je pravnomočna odločba o prekršku v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali ustavno pritožbo razveljavljena, je rok, v katerem mora biti postopek novega odločanja pravnomočno končan, dve leti od razveljavitve.«.
2. člen 
V 66. členu se v drugem odstavku za besedo »postopka« črtata vejica in besedilo »če je bila izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek ali če je bila izrečena globa, ki je predpisana v večkratniku ali v odstotku (četrti in peti odstavek 17. člena) ali če sta bila izrečena odvzem predmetov ali odvzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 eurov«.
3. člen 
V 108. členu se v drugem odstavku za piko na koncu tretjega stavka besedilo »Dokler traja pridržanje, ima obdolženec pravico do pritožbe zoper sklep, ki pa ne zadrži odvzema prostosti. O pritožbi mora sodišče odločiti v 48 urah od prejema spisa.« nadomesti z besedilom »Obdolženec lahko vloži pritožbo zoper sklep o odreditvi pridržanja v času trajanja pridržanja in še dva dneva po tem, ko je pridržanje odpravljeno. Pritožba, ki je vložena v času trajanja pridržanja, ne zadrži izvršitve odvzema prostosti, sodišče pa mora v tem primeru o pritožbi odločiti v 48 urah od prejema spisa.«.
4. člen 
V 110. členu se v tretjem odstavku za piko na koncu tretjega stavka besedilo »Dokler traja pridržanje, ima obdolženec pravico do pritožbe zoper sklep, ki pa ne zadrži odvzema prostosti. O pritožbi mora sodišče odločiti v 48 urah od prejema spisa.« nadomesti z besedilom »Obdolženec lahko vloži pritožbo zoper sklep o odreditvi pridržanja v času trajanja pridržanja in še dva dneva po tem, ko je pridržanje odpravljeno. Pritožba, ki je vložena v času trajanja pridržanja, ne zadrži izvršitve odvzema prostosti, sodišče pa mora v tem primeru o pritožbi odločiti v 48 urah od prejema spisa.«.
5. člen 
V 169. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zahtevo za varstvo zakonitosti v treh mesecih od dokončnosti sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice vložita tudi storilec prekrška in zagovornik, če je s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice ugotovljena kršitev človekove pravice ali temeljne svoboščine iz Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/94; v nadaljnjem besedilu: konvencija), ki se nanaša na pravnomočno odločbo o prekršku. Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži tudi, če je bila kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ugotovljena v primeru prijateljske poravnave ali enostranske izjave države na podlagi konvencije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
Začetek veljavnosti 
6. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/24-1/16
Ljubljana, dne 23. aprila 2024
EPA 1351-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti