Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

982. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, stran 2848.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14) je Občinski svet Občine Metlika na 5. dopisni seji dne 15. 4. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika 
1. člen 
Spremeni se 3. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»Subvencija/pomoč po tem pravilniku se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L, 2023/2831, 15. 12. 2023).
Vrsta upravičenih stroškov po tem pravilniku je:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč v zvezi z investicijami v poslovne prostore
– gradnja, nakup, graditev, adaptacije poslovnih prostorov
– stroški nakupa opreme
– stroški odpiranja novih delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva
– stroški investicijske in razpisne dokumentacije
– stroški glede pridobitve standarda kakovosti, nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, blagovnih znamk
– stroški promocije v zvezi z udeležbo na sejmih in razstavah
– stroški najemnine za najem poslovnih prostorov
– stroški nakupa zemljišč in nadomestilo za stavbno pravico
– stroški najemnin in obratovalni stroški živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju
– komunalni prispevek za gradnjo poslovnih objektov
– stroški naložb v turistične nastanitvene zmogljivosti
– stroški obrestne mere za najete namenske dolgoročne kredite.
Subvencija/pomoč po tem pravilniku dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Instrumenti pomoči po tem pravilniku so:
– subvencioniranje obrestne mere,
– subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije,
– subvencije stroškov nematerialnih investicij,
– subvencioniranje stroškov promocije,
– subvencioniranje najemnine za najem poslovnih prostorov,
– prodaja zemljišč in podelitev stavbne pravice pod ugodnejšimi pogoji,
– znižanje plačila komunalnega prispevka,
– subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju,
– spodbujanje sobodajalstva.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– primarne proizvodnje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, opredeljene v členu 5, točki (a) in (b), Uredbe (EU) št. 1379/2013,
– predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 300.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko ali namen pomoči, ki se dodeli enotnemu podjetju s strani države članice.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Upošteva se kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 717/2014 do ustrezne zgornje meje iz člena 3(2) Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831.
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831.
Dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v obdobju treh let in
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L, 2023/2832, 15. 12. 2023)
– o znesku de minimis pomoči.
Dajalec pomoči bo hranil evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
V primeru posojila, vlaganja kapitala in jamstva veljajo še dodatni pogoji. De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki ugodnega posojila, če:
– upravičenec ni v insolvenčnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu določenih pogojev za uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru večjih podjetij mora biti upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in
– je posojilo zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 % posojila, in posojilo znaša bodisi 1.500.000 EUR za obdobje petih let, bodisi 750.000 EUR za obdobje desetih let; če je posojilo nižje od teh zneskov ali je dodeljeno za manj kot pet oziroma deset let, se bruto ekvivalent tega posojila izračuna kot odgovarjajoči delež ustrezne zgornje meje; ali
– je višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) izračunana na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja v času dodelitve.
De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki kapitalskih injekcij, če skupni znesek injekcije javnega kapitala ne presega zgornje meje pomoči de minimis.
De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki ukrepov za financiranje tveganja v obliki naložb lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, če kapital za enotno podjetje ne presega zgornje meje pomoči de minimis.
De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki jamstva, če:
– upravičenec ni v insolvenčnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu določenih pogojev za uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru večjih podjetij mora biti upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in
– jamstvo ne presega 80 % osnovnega posojila in bodisi jamstvo znaša 2.250.000 EUR za podjetja, ter traja pet let, bodisi jamstvo znaša 1.125.000 EUR ter traja deset let; če je jamstvo nižje od teh zneskov in/ali traja manj kot pet oziroma deset let, se bruto ekvivalent tega posojila izračuna kot odgovarjajoči delež ustrezne zgornje meje; ali
– je višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) izračunana na podlagi premij varnega pristana iz obvestila Komisije.«
2. člen 
V 4. členu pravilnika se črta prva alineja in spremeni se tretja alineja, ki se po novem glasi:
»– subvencioniranje začetnih materialnih in nematerialnih investicij,«
3. člen 
V 10. členu pravilnika se spremeni druga alineja, ki se po novem glasi:
»– podjetja, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro in majhna,«
4. člen 
Spremeni se prvi odstavek 18. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»V tem poglavju so opredeljena sredstva namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim osebam, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro, majhna in srednja podjetja, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za nakup zemljišč v lasti Občine Metlika in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Metlika, za gradnjo poslovnih objektov.«
5. člen 
Spremeni se prvi odstavek 24. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»Znižanje komunalnega prispevka v višini 50 % od izračunanega zneska za gradnjo poslovnih objektov, opredeljenih v veljavni zakonodaji, ki ureja to področje, se odobri samostojnim podjetnikom posameznikom in tistim pravnim osebam, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, spadajo med mikro, majhna in srednja podjetja, ter imajo v lasti zemljišča, katera so z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot zemljišča za poslovno dejavnost, na območju Občine Metlika.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/2010
Metlika, dne 15. aprila 2024
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti