Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

981. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike, stran 2847.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14) je Občinski svet Občine Metlika na 5. dopisni seji dne 15. 4. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike 
1. člen 
Popravi se četrti odstavek 3. člena, ki se po novem glasi:
»(4) Sredstva po tem pravilniku se gospodarskim subjektom dodeljujejo po pravilu de minimis in skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L, 2023/2831, 15. 12. 2023).
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– primarne proizvodnje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, opredeljene v členu 5, točki (a) in (b), Uredbe (EU) št. 1379/2013,
– predelave in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 300.000,00 EUR v katerem koli triletnem obdobju, ne glede na obliko ali namen pomoči, ki se dodeli enotnemu podjetju s strani države članice.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Upošteva se kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 717/2014 do ustrezne zgornje meje iz člena 3(2) Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831.
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2832.
Dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v zadnjem triletnem obdobju,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L, 2023/2831, 15. 12. 2023)
– o znesku de minimis pomoči.
Dajalec pomoči bo hranil evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-4/2015
Metlika, dne 15. aprila 2024
Županja 
Občine Metlika 
Martina Legan Janžekovič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti