Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

980. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2023, stran 2846.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDDSLS-1), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 10. redni seji dne 28. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2023 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2023, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2023 (valuta EUR).
2. člen 
Po bilanci zaključnega računa proračuna so prihodki in odhodki znašali:
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
12.205.434,30
TEKOČI PRIHODKI 
3.233.089,43
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.785.103,99
700 Davki na dohodek in dobiček
2.582.000,00
703 Davki na premoženje
78.818,08
704 Domači davki na blago in storitve
124.285,91
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
447.985,44
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
298.896,52
711 Takse in pristojbine
3.466,23
712 Globe in druge denarne kazni
10.384,69
714 Drugi nedavčni prihodki
135.238,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
52.863,64
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
44.582,71
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
8.280,93
73 
PREJETE DONACIJE
777.586,06
730 Prejete donacije iz domačih virov
775.826,06
731 Prejete donacije iz tujine
1.760,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
8.141.895,17
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
8.135.578,02
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
6.317,15
II. 
SKUPAJ ODHODKI 
7.792.784,84
40 
TEKOČI ODHODKI
1.091.728,56
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
205.623,96
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.494,19
402 Izdatki za blago in storitve
811.291,13
403 Plačila domačih obresti
7.216,28
409 Rezerve
35.103,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.579.690,60
410 Subvencije
70.480,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
697.308,85
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
543.917,15
413 Drugi tekoči domači transferi
267.984,60
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.028.725,68
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.028.725,68
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
92.640,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
92.640,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
4.412.649,46
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
4.377.723,63
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
561.670,27
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 
Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VII. 
ZADOLŽEVANJE 
0,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA 
107.242,40
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
4.305.407,06
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–107.242,40
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–4.412.649,46
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.899.741,38
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2024-1
Ljubno, dne 28. marca 2024
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti