Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

979. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2845.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-3/2024
Koper, dne 15. aprila 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) je Občinski svet Mestne občine Koper na 12. redni seji dne 28. marca 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 774/34, 774/40, 774/46, vse k.o. 2604 Bertoki, ki so v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter pri nepremičnini s parc. št. 1363 k.o. 2604 Bertoki, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot Javno dobro, se vpiše lastninska pravica v korist Mestne občine Koper in vzpostavi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 774/34, 774/40, 774/46, vse k.o. 2604 Bertoki in pri nepremičnini s parc. št. 1363, k.o. 2604 Bertoki, vpiše lastninska pravica v korist Mestne občine Koper in vzpostavi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-3/2024
Koper, dne 28. marca 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L’ A T T O    D I   D E L I B E R A
sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Prot. n. 478-3/2024
Capodistria, 15 aprile 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS -1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) e in virtù dell’articolo 260 della Legge sull’assetto del territorio (Sigla: ZUreP-3) (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 199/21, 18/23 – Sigla: ZDU-1O, 78/23 – Sigla: ZUNPEOVE e 95/23 – Sigla: ZIUOPZP), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua XII seduta ordinaria il 28 marzo 2024, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’instaurazione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
I. 
Si instaura lo status di bene pubblico edificato di importanza locale per gli immobili insistenti sulle pp.cc. 774/34, 774/40, 774/46, tutte C.c. 2604 Bertocchi, di proprietà del Comune città di Capodistria. Per l’immobile insistente sulla p.c. 1363 C.c. 2604 Bertocchi, iscritta nel libro fondiario quale Bene pubblico, si iscrive il diritto di proprietà a favore del Comune città di Capodistria e si instaura lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II. 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione del diritto di proprietà a favore del Comune città di Capodistria e dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale per gli immobili insistenti sulle pp.cc. 774/34, 774/40, 774/46, tutte C.c. 2604 Bertocchi e per l’immobile insistente sulla p.c. 1363 C.c. 2604 Bertocchi.
III. 
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n. 478-3/2024
Capodistria, 28 marzo 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti