Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

978. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2845.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2024
Koper, dne 15. aprila 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) je Občinski svet Mestne občine Koper na 12. redni seji dne 28. marca 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
Nepremičninam s parc. št. 486/1, k.o. 2611 Marezige, s parc. št. 1276/2, k.o. 2589 Plavje, s parc. št. 66/10, 2486/6, 4584/14 in 4617/3, vse k.o. 2606 Semedela, s parc. št. 3511/4, k.o. 2612 Sveti Anton, s parc. št. 5059/10, k.o. 2613 Truške, s parc. št. 1127/2 in 1575/6, obe k.o. 2610 Vanganel, se odvzame javno dobro oziroma status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen 
Navedenim nepremičninam se odvzame javno dobro oziroma status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2024
Koper, dne 28. marca 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L’ A T T O    D I   D E L I B E R A 
sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Prot. n. 478-4/2024
Capodistria,15 aprile 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS -1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) e in virtù dell’articolo 260 della Legge sull’assetto del territorio (Sigla: ZUreP-3) (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 199/21, 18/23 – Sigla: ZDU-1O, 78/23 – Sigla: ZUNPEOVE e 95/23 – Sigla: ZIUOPZP), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua XII seduta ordinaria il 28 marzo 2024, approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’abolizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Articolo 1 
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle p.c. 486/1 C.c. 2611 Marezige, p.c. 1276/2 C.c. 2589 Plavje, pp.cc. 66/10, 2486/6, 4584/14 e 4617/3, tutte C.c. 2606 Semedella, p.c. 3511/4 C.c. 2612 Sveti Anton, p.c. 5059/10 C.c. 2613 Truške, pp.cc. 1127/2 e 1575/6, entrambe C.c. 2610 Vanganel, si procede all'abolizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
Articolo 2 
Agli immobili sopra indicati si abolisce lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
Articolo 3 
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n. 478-4/2024
Capodistria, 28 marzo 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti