Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

977. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurjih s poplavami v letu 2023, stran 2843.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurjih s poplavami v letu 2023 
Št. 843-11/2024
Koper, dne 15. aprila 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23) je Občinski svet Mestne občine Koper na 12. redni seji dne 28. marca 2024 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurjih s poplavami v letu 2023 
1. člen 
Ta odlok določa upravičence, višino, pogoje in merila za dodelitev finančne pomoči iz sredstev proračuna Mestne občine Koper fizičnim osebam, ki so utrpele škodo zaradi neurij s poplavami v letu 2023 na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: fizične osebe).
2. člen 
Upravičenec do finančne pomoči na podlagi tega odloka je fizična oseba, ki je lastnik, najemnik ali drug upravičen uporabnik zemljišča, objekta ali infrastrukture ter je škoda ocenjena z aplikacijo AJDA v letu 2023.
Upravičenec mora na podlagi poziva Mestne občine Koper oddati vlogo za dodelitev finančne pomoči na podlagi tega odloka najkasneje v roku 60 dni od dne objave poziva na Mestno občino Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria, ter predložiti dokazilo o lastništvu zemljišča, objekta ali infrastrukture, če ni razvidno iz zemljiške knjige, ali najemno pogodbo za najem zemljišča, objekta ali infrastrukture v času neurij s poplavami v letu 2023 ali drugo dokazilo o pravici uporabe.
V primeru solastništva ali souporabe zemljišča, objekta ali infrastrukture vlogo odda le en solastnik ali souporabnik, pri čemer se ostali solastniki ali souporabniki s podpisom izjave strinjajo, da vlogo predloži en solastnik oziroma souporabnik v imenu vseh solastnikov oziroma souporabnikov, in v njihovem imenu pridobi sredstva. V primeru, da vlogo podata lastnik nepremičnine in najemnik nepremičnine, se kot upravičenec obravnava lastnik nepremičnine.
V primeru škode na večstanovanjskih objektih vlogo odda le en lastnik ali uporabnik ali upravnik večstanovanjske stavbe, pri čemer se ostali lastniki ali uporabniki s podpisom izjave strinjajo, da vlogo predloži en lastnik oziroma uporabnik oziroma upravnik večstanovanjske stavbe v imenu vseh lastnikov oziroma uporabnikov, in v njihovem imenu pridobi sredstva.
3. člen 
Upravičencem se dodeli finančna pomoč na podlagi tega odloka iz postavke »2563 Finančna pomoč oškodovancem ob naravnih nesrečah« proračuna Mestne občine Koper.
4. člen 
Merila za dodelitev finančne pomoči fizičnim osebam, ki so utrpele škodo ob neurjih s poplavami v letu 2023 ter je bila škoda ocenjena z aplikacijo AJDA, so sledeča:
1) Škoda na kmetijskih zemljiščih (Obrazec 1)
– škoda do vključno 2.000 EUR – oškodovanci niso upravičeni do finančne pomoči;
– škoda nad 2.000 EUR – oškodovanci prejmejo 500,00 EUR.
2) Škoda na stanovanjskih objektih (Obrazec 4)
– škoda do vključno 2.000 EUR – oškodovanci niso upravičeni do finančne pomoči;
– škoda nad 2.000 EUR do vključno 5.000 EUR – oškodovanci prejmejo 880,00 EUR;
– škoda nad 5.000 EUR – oškodovanci prejmejo 1.600,00 EUR.
3) Škoda na nestanovanjskih objektih (Obrazec 4)
– škoda do vključno 10.000 EUR – oškodovanci niso upravičeni do finančne pomoči;
– škoda nad 10.000 EUR – oškodovanci prejmejo 880,00 EUR.
4) Škoda na infrastrukturnih objektih (Obrazec 5)
– škoda do vključno 10.000 EUR – oškodovanci niso upravičeni do finančne pomoči;
– škoda nad 10.000 EUR – oškodovanci prejmejo 880,00 EUR.
5. člen 
Postopke za dodelitev finančne pomoči na podlagi tega odloka vodi občinska uprava Mestne občine Koper. O višini finančne pomoči posameznemu upravičencu na podlagi tega odloka odloči župan Mestne občine Koper s sklepom.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-11/2024
Koper, dne 28. marca 2024
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’assegnazione del sussidio finanziario per l’eliminazione dei danni causati dai temporali con inondazioni nell’anno 2023 
Prot. n. 843-11/2024
Capodistria, 15 aprile 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e in virtù dell’articolo 11 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2024 (Bollettino Ufficiale n. 131/23), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua XII seduta ordinaria il 28 marzo 2024, approva il seguente
D E C R E T O 
sull’assegnazione del sussidio finanziario per l’eliminazione dei danni causati dai temporali con inondazioni nell’anno 2023 
Articolo 1 
Il presente decreto stabilisce gli aventi diritto, l’importo, le condizioni e i criteri per l’assegnazione del sussidio finanziario dai mezzi del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria alle persone fisiche che hanno subito i danni in occasione dei temporali con inondazioni nell’anno 2023 su terreni, stabili ovv. infrastrutture nell’area del Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: persone fisiche).
Articolo 2 
Ai sensi del presente decreto è avente diritto al sussidio finanziario la persona fisica in qualità di proprietario, locatario o altro utente di terreno, stabile o infrastrutture e i cui danni sono stimati utilizzando l’applicazione AJDA nell’anno 2023.
Ai sensi dell’invito del Comune città di Capodistria, l’avente diritto deve presentare la richiesta di assegnazione del sussidio finanziario in base al presente decreto, entro il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell’invito al Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria, e presentare il certificato di proprietà del terreno, stabile o infrastruttura, se non evidente dal libro fondiario, o il contratto di locazione per il terreno, stabile o infrastruttura durante i temporali con inondazioni nell’anno 2023 o altro certificato comprovante il diritto di utilizzo.
In caso di comproprietà o coutilizzo del terreno, stabile o infrastruttura, la richiesta va presentata da parte di un proprietario o coutente, mentre gli altri comproprietari o coutenti accordano, con apposizione della propria firma sull’apposita dichiarazione, alla presentazione della richiesta da parte di detto comproprietario o coutente a nome di tutti i comproprietari ovv. coutenti, e all’acquisizione dei mezzi a nome loro. Se presentano la richiesta il proprietario dell’immobile e il locatario dell’immobile, si considera avente diritto il proprietario dello stesso.
In caso di danni su stabili plurifamiliari la richiesta va presentata solamente da un proprietario o utente o amministratore di detto stabile, mentre gli altri comproprietari o coutenti accordano, con apposizione della propria firma sull’apposita dichiarazione, alla presentazione della richiesta da parte di un comproprietario ovv. coutente ovv. amministratore dello stabile plurifamiliare a nome di tutti i comproprietari ovv. coutenti, e all’acquisizione dei mezzi a nome loro.
Articolo 3 
Il sussidio finanziario si assegna agli aventi diritto ai sensi del presente decreto dalla voce di bilancio «2563 Sussidio finanziario per danni in occasione di disastri naturali» dal bilancio del Comune città di Capodistria.
Articolo 4 
I criteri per l’assegnazione del sussidio finanziario alle persone fisiche che hanno subito danni durante i temporali con inondazioni nell’anno 2023, stimati utilizzando l’applicazione AJDA, sono:
1) Danni su terreni agricoli (Modulo 1)
– danni fino a 2.000 EURO – i soggetti non hanno diritto al sussidio finanziario;
– danni oltre 2.000 EURO – i soggetti hanno diritto a 500,00 EURO;
2) Danni su stabili abitativi (Modulo 4)
– danni fino a 2.000 EURO – i soggetti non hanno diritto al sussidio finanziario;
– danni dai 2.000 ai 5.000 EURO inclusi – i soggetti hanno diritto a 880,00 EURO;
– danni oltre 5.000 EURO – i soggetti hanno diritto a 1.600,00 EURO.
3) Danni su stabili non abitativi (Modulo 4)
– danni fino a 10.000 EURO – i soggetti non hanno diritto al sussidio finanziario;
– danni oltre 10.000 EURO – i soggetti hanno diritto a 880,00 EURO.
4) Danni su stabili delle infrastrutture (Modulo 5)
– danni fino a 10.000 EURO – i soggetti non hanno diritto al sussidio finanziario;
– danni oltre 10.000 EURO – i soggetti hanno diritto a 880,00 EURO.
Articolo 5 
L’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria gestisce i procedimenti per l’assegnazione del sussidio finanziario ai sensi del presente decreto. Il Sindaco del Comune città di Capodistria delibera con apposito atto di Delibera in merito all’importo del sussidio finanziario per il singolo avente diritto.
Articolo 6 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 843-11/2024
Capodistria, 28 marzo 2024
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti