Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

971. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023, stran 2841.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 9. redni seji dne 11. aprila 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023, je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. V splošnem delu je prikaz podrobnejših predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
V posebnem delu pa je prikaz realiziranih odhodkov in drugih izdatkov Občine Gorenja vas - Poljane.
Sestavni del zaključnega proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v letu 2023.
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
30.510.178
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.589.864
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
11.920.314
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.300.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
296.897
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
12.923.417
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.003.103
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–11.920.314
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
278.296
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Št. 410-001/2022-56
Gorenja vas, dne 11. aprila 2024
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti