Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2024 z dne 16. 4. 2024

Kazalo

970. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«, stran 2837.

  
Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 11. 4. 2024 sprejel
K O N C E S I J S K I  A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina akta) 
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
(2) S tem aktom se določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnih partnerstev za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«.
(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka Občinskega sveta Občine Brežice.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Ključni izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:
a. »javni partner« oziroma »koncedent« je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;
b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba ali združenje teh oseb, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
c. »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu tega akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar.
(2) Izrazi uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen kot so opredeljeni v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS), Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.
II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 
3. člen 
(javni interes) 
Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS), 1., 4., 37. in 38. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije: Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP): DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Mladinski center, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Kulturni dom Dobova 1, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Podružnica šola Kapele, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Stadion Brežice 1, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Osnovna šola Artiče – črpališče, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Prosvetni dom Artiče, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Zdravstvena postaja Bizeljsko, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Osnovna šola Velika Dolina 1, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Osnovna šola Dobova 1, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Dom krajanov Velike Malence, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE Čistilna naprava Brežice, DIIP »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«: SE za skupnostno samooskrbo, Predinvesticijske zasnove projekta »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice« ter Investicijskega programa projekta »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«, Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelanih Ocen o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za projekt »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«, se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice«, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena tega akta, saj se bo s predmetnim projektom pripomoglo k uresničitvi ciljev glede izboljšanja energetske učinkovitosti iz 5. člena Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), zmanjšalo emisije toplogrednih plinov, povečalo energetsko učinkovitost in zanesljivost oskrbe z električno energijo, povečalo delež obnovljive energije v končni rabi javnih stavb, izpolnilo zaveze iz LEK, ter spodbudilo uporabo obnovljivih virov energije na lokalni ravni.
III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
4. člen 
(vrsta javno-zasebnega partnerstva) 
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.
5. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in/ali pogodbena oskrba z energijo, pri čemer koncesionar za namene izvajanja navedenega izvede postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo, njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na javnih objektih v lasti Občine Brežice.
(2) Pogodbena oskrba z energijo je lahko predmet koncesije le pod pogojem, da večino tveganj v razmerju med koncedentom in koncesionarjem prevzema koncesionar ter se javno-zasebno partnerstvo izvaja v obliki iz prejšnjega člena.
(3) Predmet koncesije se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
6. člen 
(območje izvajanja) 
(1) Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na sledečih javnih objektih v lasti Občine Brežice:
Slika 1
(2) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.
(3) V fazi pripravi ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor iz prvega odstavka tega člena zmanjša, v kolikor se za posamezen objekt izkaže, da je vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
7. člen 
(čas trajanja) 
(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 25 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.
IV. FINANCIRANJE 
8. člen 
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti) 
(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:
a. sredstev koncesionarja,
b. sredstev koncedenta,
c. sredstev evropskih strukturnih, investicijskih ali drugih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih izgradnji naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije.
(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva koncesionarja biti večinski vir financiranja.
9. člen 
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti) 
(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, opravljeno oskrbo z energijo. Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije ali ne zagotovi potrebne oskrbe z energijo, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(2) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(3) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti (vključno s plačilom za morebitno pogodbeno oskrbo z električno energijo ter obračun morebitnih manjkov ali viškov) se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.
V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE 
10. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti:
a. izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno z izgradnjo, obratovanjem, upravljanjem, ter rednim in izrednim vzdrževanjem novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih objektih v lasti Občine Brežice;
b. pogodbeno zagotovljene prihranke energije in oskrbo z energijo v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;
c. izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz prve točke (vodenje evidenc, obveščanje in podobno), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;
d. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanjem koncesije najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.
(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.
11. člen 
(obveznosti koncedenta) 
Obveznosti koncedenta so zlasti:
a. zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski pogodbi;
b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;
c. v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedenta, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (npr. služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
d. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
12. člen 
(obveznosti uporabnikov javnih objektov) 
Uporabniki javnih objektov, kjer se izvaja koncesijska dejavnost imajo zlasti dolžnost:
a. upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe;
b. v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;
c. prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja in koncedenta oziroma sporočiti koncesionarju in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog.
13. člen 
(druge pravice in obveznosti) 
Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
14. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) V kolikor bodo glede na vsebino in obseg razmerja za to izpolnjeni pogoji se pri postopku izbire koncesionarja upoštevajo tudi določila Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19, 121/21 – ZJN-3B in 50/23).
(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a. navedbo pravne podlage, vključno s tem aktom;
b. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
c. ime in sedež koncedenta;
d. predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f. postopek izbire koncesionarja;
g. pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
i. zahteve glede vsebine prijav;
j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
k. pogoje za predložitev skupne prijave;
l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja prijav;
n. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
o. druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost prijaviteljev. Za ta namen morajo biti v javnem razpis vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:
a. je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
b. ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,
c. ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(5) Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana ob upoštevanju temeljnih načel javno-zasebnega partnerstva, pri čemer morajo zagotoviti javni interes, da bodo bolje ocenjeni kandidati, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke (primarne energije) in ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih, nižjo ceno energije, krajše trajanje koncesijskega razmerja ter nižjo višino naložbe v ukrepe, ki so potrebni za izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva.
(6) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
15. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Občine Brežice.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: vodenje evropskih projektov, pravo in ekonomija.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoje iz 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 – ZViS-I, 85/14 – ZViS-J, 75/16 – ZViS-K, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 – ZViS-L, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN in 102/23 – ZViS-M) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz drugega odstavka tega člena, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.
16. člen 
(postopek izbire) 
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:
a. faza preverjanja usposobljenosti,
b. faza dialoga,
c. ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komija sestavi poročilo v katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga.
(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka občinska uprava Občine Brežice izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.
(4) S prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve, ki ustreza ciljem in potrebam koncedenta.
(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi končne ponudbe.
(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi koncesijske pogodbe, sprejme občinska uprava Občine Brežice.
(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega odstavka tega člena posreduje občinskemu svetu Občine Brežice.
17. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene župan Občine Brežice.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjeni v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.
(3) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ 
18. člen 
(prilagoditev razmerij) 
(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem, vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev tveganj med partnerjema.
(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem se uredijo v koncesijski pogodbi.
VIII. POROČANJE IN NADZOR 
19. člen 
(dolžnost poročanja) 
(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentu predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.
(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.
20. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti opravlja koncedent v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.
(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
21. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije,
d. s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.
X. KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(uveljavitev) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-5/2024
Brežice, dne 12. aprila 2024
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti